Urząd Miasta Sulejówek

piątek, 28.07.2017
Wiktora, Marceli, Aidy
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Nawigacja

Treść strony

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW I/LUB KRZEWÓW

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Klienta, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1- parter)

 

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami, ul. Dworcowa, pok.14, tel. /22/ 760-62-55
 

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia oraz odpowiednie oświadczenia

 

Dodatkowe informacje:  

1.    Wniosek nie może dotyczyć drzew rosnących na działce sąsiedniej, której wnioskodawca nie jest właścicielem ani posiadaczem.

2.    Wniosek dotyczący terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków przekazywany jest do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

3.    Przed wydaniem decyzji konieczne jest przeprowadzenie oględzin drzew lub krzewów.

4.    Uprawomocnienie decyzji następuje w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.

5.    Decyzja wydawana jest na czas określony (zgodnie z wnioskiem).

6.    Posiadacze nieruchomości, którzy prowadzą działalność gospodarczą, ponoszą opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, jeśli ich wycinka związana jest z prowadzoną działalnością gospodarczą. Opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia mierzonej na wysokości 130 cm i od tempa przyrostu pnia drzewa na grubość poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew oraz współczynników różnicujących stawki w zależności od lokalizacji drzewa, bądź powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy. Zgodnie z art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, „w przypadku naliczenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu oraz uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzeń zastępczych, organ właściwy do wydania zezwolenia odracza termin uiszczenia opłaty za jego usunięcie na okres 3 lat od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na jego przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych”

7.    W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

Opłaty:
17,00 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji

Bank Spółdzielczy w Halinowie

52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Czas załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).
 

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38 w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.),
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. 2016 r., poz. 2134),
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.) - art. 104

  • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Formularze do pobrania:

Wniosek na usunięcie drzew i/lub krzewów (DOC) (52kB)
(dodano: 2012-08-14 08:57, ostatnia modyfikacja: 2017-02-01 16:04)
Oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej (DOCX) (13.4kB)
(dodano: 2016-10-18 14:10, ostatnia modyfikacja: 2017-02-01 16:04)
Oświadczenie wspólnoty mieszkaniowej (DOCX) (13.43kB)
(dodano: 2016-10-18 14:10, ostatnia modyfikacja: 2017-02-01 16:05)
  • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami, data: 2012.07.17

Metryka:
Opracował: Halina Zawadzka - Główny specjalista
Sprawdził: Aneta Wąsowska-Żeberek – Kierownik
Zatwierdził:
Remigiusz Górniak – Z-ca Burmistrza Miasta

  • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

drukuj całą stronę

Aktualności

2017.07.12
Milusin w eterze

Trwa nagrywanie wspomnień absolwentów Przedszkola nr 1 w Sulejówku czyli akcja społeczna Milusin w eterze realizowana w ramach programu "Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą". Jeśli chodziłeś do przedszkola w dworku "Milusin", zgłoś się do Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku!

2017.06.30
HARMONOGRAMY odbioru odpadów komunalnych

HARMONOGRAMY odbioru odpadów komunalnych lipiec - grudzień 2017 r.

Galeria zdjęć

  • "Witacz" - wjazd do Sulejówka
  • "Otradno" - pierwszy dom Aleksandry i Józefa Piłsudskich
  • Pomnik Żołnierzy A.K. Harcerskiego Batalionu "Zośka" Mieszkańców Miłosny i Sulejówka
  • Milusin - Dworek Marszałka Józefa Piłsudskiego
  • Pomnik Ofiar II wojny światowej
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.