Urząd Miasta Sulejówek

poniedziałek, 23.10.2017
Marleny, Seweryna, Jana
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Nawigacja

Treść strony

ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ W CELU UMIESZCZENIA REKLAMY

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Podawcze, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1- parter)
 

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), pok.103, tel. 783-13-20.
 

Wymagane dokumenty:

Wniosek (dwustronny) o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy (do pobrania w Biurze Podawczym);

Załączniki:

 • Wzór / szkic graficzny reklamy, wraz z treścią
 • Orientacja z mapy topograficznej w skali 1:25 000 lub mniejszej.
 • Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1: 500 z zaznaczoną lokalizacją reklamy – 2 egz.
 • Zgoda właściciela obiektu (np. budynku, słupa oświetleniowego itp.) na zlokalizowanie reklamy.
 • Inne (zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarządca drogi może zażądać dodatkowych dokumentów).
   

Dodatkowe informacje:   

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy należy złożyć z 30 dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku przed terminem rozpoczęcia robót. Należy zachować termin 14 dni na uprawomocnienie decyzji od dnia jej odbioru.

Właściciel reklamy zobowiązany jest do :

-         zrekultywowania okolicznego terenu po ustawieniu planszy,

-         utrzymania reklamy w estetycznym stanie,

-         koszenia trawy (dotyczy wyłącznie ustawionych tablic (min. 5 m w każdą stronę),

-         w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego reklamy, do natychmiastowej konserwacji, naprawy lub usunięcia jej z pasa drogowego,

-         czasowego usuwania na swój koszt reklam w przypadku konieczności przeprowadzenia prac związanych z przebudową lub utrzymaniem drogi, po otrzymaniu pisemnego wezwania zarządu drogi.

W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego konstrukcji reklamy zarządca drogi wezwie właściciela do jej naprawienia i odnowienia, a w przypadku niezadowalającego stanu po odnowieniu, odbiegającego od stanu początkowego usunie reklamę z pasa drogowego na koszt właściciela.

Zarząd drogi zastrzega sobie możliwość :

-        niedopuszczenia do ustawienia reklamy, o ile stwierdzi, że wykonana jest w sposób nieestetyczny lub jej konstrukcja może zagrażać bezpieczeństwu użytkowników drogi,

-      cofnięcia zezwolenia o ile stwierdzi, że wygląd reklamy lub jej lokalizacja jest niezgodna z przedłożonym projektem,

-        natychmiastowego usunięcia reklamy, w przypadku stwierdzenia, że zagraża ona bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Właściciel reklamy ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe z umieszczenia reklamy w pasie drogowym.
 

Opłaty:

- wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej (tabela część III poz. 44 pkt 2 pkt 8 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej),

- za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł (tabela część IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej),
- za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty zgodnie z art. 40 ust. 6 ustawy o drogach publicznych; przy czym stawki naliczane są zgodnie z n/w uchwałami Bank Spółdzielczy w Halinowie

52 8019 0000 2005 8006 1339 0001
 

Czas załatwienia sprawy:

Według obowiązujących przepisów (Kodeks postępowania administracyjnego) - 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku, w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy.
 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta. Odwołanie należy składać w Biurze Podawczym.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz.1635),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz.1481),

Uchwała Rady Miasta Sulejówek nr 143/XXIV/08 z dnia 29 maja 2008 r.

Uchwała Rady Miasta Sulejówek nr XI/71/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.

 

Formularze do pobrania:

Metryka

Opracował: Adam Witkowski

Sprawdził: Przemysław Majewski – Kierownik

Zatwierdził: Magdalena Łukomska – Z-ca Burmistrza

 

 • autor: Ref. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, data: 2012.07.16

drukuj całą stronę

Aktualności

2017.10.13
Konkurs na logotyp miejskich obchodów w Sulejówku 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Zapraszamy do udziału w konkursie na logotyp miejskich obchodów w Sulejówku 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Pracę konkursową należy dostarczyć do Urzędu Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 do Biura Obsługi Klienta pokój nr 1
w nieprzekraczalnym terminie do 3 listopada 2017 r. do godz. 15:00.

2017.10.20
Ograniczony ruch pociągów na odcinku Rembertów – Miłosna

W dniach 20 października (piątek, godz. 22:00) – 23 października 2017 r. (poniedziałek, godz. 4:00) z powodu prac nad przebudową stacji Warszawa Rembertów ruch pociągów na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna będzie ograniczony. Większość pociągów SKM linii S2 będzie kursować tylko do/z stacji Warszawa Wschodnia. Wybrane kursy prowadzone będą do/z stacji Warszawa Rembertów lub Sulejówek Miłosna. Liczba pociągów KM linii R2 na tym odcinku będzie ograniczona.

2017.10.18
Dodatkowy termin odbioru odpadów biodegradowalnych

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami informuje, iż w LISTOPADZIE 2017 r. będzie dodatkowy termin odbioru odpadów biodegradowalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej...

Galeria zdjęć

 • Stadion Miejski
 • Dworek "Siedziba" Zofii i Jędrzeja Moraczewskich
 • Milusin - Dworek Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • "Witacz" - wjazd do Sulejówka
 • Willa "Dewajtis" Czesława i Apolonii Sandrów - obecnie budynek Urzędu Miasta Sulejówek
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.