Urząd Miasta Sulejówek

sobota, 25.03.2017
Marioli, Ireneusza, Marii
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Treść strony

ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ W CELU UMIESZCZENIA REKLAMY

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Podawcze, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1- parter)
 

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), pok.103, tel. 783-13-20.
 

Wymagane dokumenty:

Wniosek (dwustronny) o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy (do pobrania w Biurze Podawczym);

Załączniki:

 • Wzór / szkic graficzny reklamy, wraz z treścią
 • Orientacja z mapy topograficznej w skali 1:25 000 lub mniejszej.
 • Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1: 500 z zaznaczoną lokalizacją reklamy – 2 egz.
 • Zgoda właściciela obiektu (np. budynku, słupa oświetleniowego itp.) na zlokalizowanie reklamy.
 • Inne (zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarządca drogi może zażądać dodatkowych dokumentów).
   

Dodatkowe informacje:   

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy należy złożyć z 30 dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku przed terminem rozpoczęcia robót. Należy zachować termin 14 dni na uprawomocnienie decyzji od dnia jej odbioru.

Właściciel reklamy zobowiązany jest do :

-         zrekultywowania okolicznego terenu po ustawieniu planszy,

-         utrzymania reklamy w estetycznym stanie,

-         koszenia trawy (dotyczy wyłącznie ustawionych tablic (min. 5 m w każdą stronę),

-         w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego reklamy, do natychmiastowej konserwacji, naprawy lub usunięcia jej z pasa drogowego,

-         czasowego usuwania na swój koszt reklam w przypadku konieczności przeprowadzenia prac związanych z przebudową lub utrzymaniem drogi, po otrzymaniu pisemnego wezwania zarządu drogi.

W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego konstrukcji reklamy zarządca drogi wezwie właściciela do jej naprawienia i odnowienia, a w przypadku niezadowalającego stanu po odnowieniu, odbiegającego od stanu początkowego usunie reklamę z pasa drogowego na koszt właściciela.

Zarząd drogi zastrzega sobie możliwość :

-        niedopuszczenia do ustawienia reklamy, o ile stwierdzi, że wykonana jest w sposób nieestetyczny lub jej konstrukcja może zagrażać bezpieczeństwu użytkowników drogi,

-      cofnięcia zezwolenia o ile stwierdzi, że wygląd reklamy lub jej lokalizacja jest niezgodna z przedłożonym projektem,

-        natychmiastowego usunięcia reklamy, w przypadku stwierdzenia, że zagraża ona bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Właściciel reklamy ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe z umieszczenia reklamy w pasie drogowym.
 

Opłaty:

- wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej (tabela część III poz. 44 pkt 2 pkt 8 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej),

- za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł (tabela część IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej),
- za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty zgodnie z art. 40 ust. 6 ustawy o drogach publicznych; przy czym stawki naliczane są zgodnie z n/w uchwałami Bank Spółdzielczy w Halinowie

52 8019 0000 2005 8006 1339 0001
 

Czas załatwienia sprawy:

Według obowiązujących przepisów (Kodeks postępowania administracyjnego) - 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku, w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy.
 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta. Odwołanie należy składać w Biurze Podawczym.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz.1635),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz.1481),

Uchwała Rady Miasta Sulejówek nr 143/XXIV/08 z dnia 29 maja 2008 r.

Uchwała Rady Miasta Sulejówek nr XI/71/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.

 

Formularze do pobrania:

Metryka

Opracował: Adam Witkowski

Sprawdził: Przemysław Majewski – Kierownik

Zatwierdził: Magdalena Łukomska – Z-ca Burmistrza

 

 • autor: Ref. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, data: 2012.07.16

drukuj całą stronę

Aktualności

2017.03.23
V Rajd Rowerowy na Orientację „Na wiosennym szlaku”
Burmistrz Miasta Sulejówek zaprasza na imprezę turystyczno-sportową, podczas której zespoły liczące od 1 do 5 osób będą miały za zadanie potwierdzić w określonym limicie czasu swoją obecność przy ustawionych w terenie punktach kontrolnych oraz wykonać zadania.
2017.03.16
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018
Burmistrz Miasta informuje o terminach rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek na rok szkolny 2017/2018.
2017.02.20
Komunikat Burmistrza Sulejówka
Szanowni Państwo,
publikujemy komunikat Burmistrza Sulejówka ws. projektu ustawy o ustroju m.st. Warszawy skierowany do Mieszkańców Miasta.

Galeria zdjęć

 • Pomnik Żołnierzy A.K. Harcerskiego Batalionu "Zośka" Mieszkańców Miłosny i Sulejówka
 • W hołdzie Sybirakom i artyście Marianowi Jonkajtysowi
 • Willa "Dewajtis" Czesława i Apolonii Sandrów - obecnie budynek Urzędu Miasta Sulejówek
 • Stadion Miejski
 • Pomnik Ofiar II wojny światowej
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.