Urząd Miasta Sulejówek

piątek, 28.07.2017
Wiktora, Marceli, Aidy
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Nawigacja

Treść strony

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest w rodzinie, w której na utrzymaniu jest co najmniej trójka dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Dzieciom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany, do złożenia wniosku odpowiednio o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Burmistrza Miasta w Urzędzie Miasta Sulejówek,
ul. Dworcowa 55 (pok. nr 10 - I piętro)

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:
Biuro Burmistrza Miasta w Urzędzie Miasta Sulejówek,
ul. Dworcowa 55 (pok. nr 10 - I piętro), tel. 22 76-06-217, 22 76-06-230

Wymagane dokumenty:
Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty,   w szczególności:

1.    w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,

2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,

3.    w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,

4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

5.  w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6.  w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub w przypadku dziecka odpis aktu urodzenia.

Opłaty:
Karta jest przyznawana bezpłatnie.
Wydanie duplikatu karty podlega opłacie w wysokości 8,76 zł.

Czas załatwienia sprawy:
do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sulejówek.

Podstawa prawna:
Uchwała Rady Ministrów Nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz. 755)

  • autor: Referat Promocji i Pozyskiwania Funduszy

Zostań partnerem programu Karta Dużej Rodziny!

Jakie korzyści dla firm daje uczestnictwo w programie?
Jak może firma przystąpić do programu?
Dołącz do Karty Dużej Rodziny już dziś!

PROSIMY O DWUSTRONNE DRUKOWANIE WNIOSKÓW!

Aktualności

2017.07.12
Milusin w eterze

Trwa nagrywanie wspomnień absolwentów Przedszkola nr 1 w Sulejówku czyli akcja społeczna Milusin w eterze realizowana w ramach programu "Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą". Jeśli chodziłeś do przedszkola w dworku "Milusin", zgłoś się do Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku!

2017.06.30
HARMONOGRAMY odbioru odpadów komunalnych

HARMONOGRAMY odbioru odpadów komunalnych lipiec - grudzień 2017 r.

Galeria zdjęć

  • Milusin - Dworek Marszałka Józefa Piłsudskiego
  • Milusin - Dworek Marszałka Józefa Piłsudskiego
  • Ogród Pamięci Dzieci ofiar hitlerowskiego obozu Auschwitz - Birkenau
  • Willa "Dewajtis" Czesława i Apolonii Sandrów - obecnie budynek Urzędu Miasta Sulejówek
  • Willa "Dewajtis" Czesława i Apolonii Sandrów - obecnie budynek Urzędu Miasta Sulejówek
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.