Urząd Miasta Sulejówek

wtorek, 17.10.2017
Lucyny, Wiktorii, Ignacego
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Nawigacja

Treść strony

KARTA DUŻEJ RODZINY

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. zmianie uległo brzmienie art. 22 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie dużej rodziny (Dz. U. 2016, poz.785 z późn. zm.) w zakresie określenia wzoru wniosku o przyznanie Karty dużej rodziny lub wydanie jej duplikatu. Obecnie, po zmianach, wniosek można złożyć na dowolnym wzorze, musi on jednak spełniać wymogi wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego, czyli zawierać określenie żądania, wskazanie osoby składającej wniosek oraz jej podpis, jak również dane wskazane w przywołanym wyżej rozporządzeniu.

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany, do złożenia wniosku odpowiednio o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Miejsce składania dokumentów i odbioru dokumentów:

BIURO BURMISTRZA MIASTA, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 10 - I piętro) tel. 22 76-06-217

Wymagane dokumenty:

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty,  w szczególności:

1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2.    w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,

3.  w przypadku dzieci do ukończenia 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość lub odpis skrócony aktu urodzenia,

4. w przypadku dzieci do ukończenia 25. roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej szkole,

5.  w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – dokument potwierdzający tożsamość lub odpis skrócony aktu urodzenia oraz oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – dokument potwierdzający tożsamość lub odpis skrócony aktu urodzenia oraz oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 

7.  W przypadku cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składając wniosek, poza ww. dokumentami, okazuje dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub w przypadku dziecka odpis aktu urodzenia.

Opłaty:

Karta jest przyznawana bezpłatnie.

Wydanie duplikatu karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.

Czas załatwienia sprawy:

do 2 miesięcy

Tryb odwoławczy:

Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sulejówek.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny  (Dz. U. z 2014r.785 ze zmianami)

  • autor: Referat Biuro Burmistrza Miasta

Zostań partnerem programu Karta Dużej Rodziny!

Jakie korzyści dla firm daje uczestnictwo w programie?
Jak może firma przystąpić do programu?
Dołącz do Karty Dużej Rodziny już dziś!

PROSIMY O DWUSTRONNE DRUKOWANIE WNIOSKÓW!

Do pobrania:

Wzór Wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny/duplikatu Karty Dużej Rodziny (PDF) (183.19kB)
(dodano: 2015-01-09 14:35, ostatnia modyfikacja: 2017-08-24 13:50)
Wzór Oświadczenia o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole (....) (PDF) (82.96kB)
(dodano: 2015-01-09 14:44, ostatnia modyfikacja: 2017-08-24 13:50)
Wzór Oświadczenia o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej (....) (PDF) (81.28kB)
(dodano: 2017-08-24 13:46, ostatnia modyfikacja: 2017-08-24 13:50)
Wzór Oświadczenia dotyczącego władzy rodzicielskiej - wypełnia każdy rodzic (PDF) (81.64kB)
(dodano: 2017-08-24 13:48, ostatnia modyfikacja: 2017-08-24 13:50)
Wykaz dokumentów przedstawianych przy składaniu wniosku o KDR (DOCX) (14.25kB)
(dodano: 2014-06-23 11:46, ostatnia modyfikacja: 2017-08-24 13:51)
Ustawa z dnia 6 czerwca 2016 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785) (PDF) (154.4kB)
(dodano: 2015-01-09 14:43, ostatnia modyfikacja: 2017-08-24 18:07)
Pismo Wojewody Mazowieckiego (PDF)
(dodano: 2015-09-25 14:25)
Formularz zgłoszeniowy dla firm (XLS)
(dodano: 2015-09-25 14:27)
  • autor: https://rodzina.gov.pl

Aktualności

2017.10.16
„Porozmawiajmy o…”

Szanowni Mieszkańcy,
bardzo serdecznie zapraszam na kolejne spotkania z cyklu „Porozmawiajmy o …”:
• 18 października 2017 r. (środa) o godz. 18.00 do Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Idzikowskiego 2a – prezentacja koncepcji tunelu w Al. Piłsudskiego,
• 25 października 2017 r. (środa) o godz. 18.00 do Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Narutowicza 10 (sala gimnastyczna).

2017.10.13
Konkurs na logotyp miejskich obchodów w Sulejówku 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Zapraszamy do udziału w konkursie na logotyp miejskich obchodów w Sulejówku 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Pracę konkursową należy dostarczyć do Urzędu Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 do Biura Obsługi Klienta pokój nr 1
w nieprzekraczalnym terminie do 3 listopada 2017 r. do godz. 15:00.

2017.10.10
Ogłoszenie o konsultacjach Rocznego Programu Współpracy

Burmistrz Miasta Sulejówek ogłasza konsultacje projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.) na rok 2018...

Galeria zdjęć

  • Dworek "Siedziba" Zofii i Jędrzeja Moraczewskich
  • "Otradno" - pierwszy dom Aleksandry i Józefa Piłsudskich
  • Pomnik Współtwórców Polski Niepodległej i Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego
  • W hołdzie Sybirakom i artyście Marianowi Jonkajtysowi
  • Pomnik Ofiar II wojny światowej
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.