Urząd Miasta Sulejówek

piątek, 28.07.2017
Wiktora, Marceli, Aidy
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Nawigacja

Treść strony

USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

 

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Klienta, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1- parter)

 

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, ul. Dworcowa 55, pok.14, tel. 22 76-06-256

 

Wymagane dokumenty:

1.    Wypełniony wniosek o usunięcie wyrobów zawierających azbest.

2.    Potwierdzenie zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych lub decyzja o pozwoleniu na budowę.

3.    Informacja o wyrobach zawierających azbest (zał. 1 do wniosku).

4.    Oświadczenie o usunięciu wyrobów azbestowych przed wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze zm.) (zał. 2 do wniosku)1).

5.    Protokół z opisem zdarzenia losowego związanego z drastycznymi zjawiskami meteorologicznymi, w następstwie którego powstał odpad zawierający azbest (zał. 3 do wniosku)2).

6.    Kserokopia faktury VAT3).

-         składa się w przypadku, gdy wyrób zawierający azbest został usunięty przed dniem 06.05.2004 r.,

-         składa się w przypadku gdy odpad zawierający azbest powstał w wyniku zdarzenia losowego,

-         składa się w przypadku, gdy wyrób zawierający azbest został usunięty przez uprawnionego przedsiębiorcę, tzn. posiadającego obowiązującą decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami, zezwalającą na wytwarzanie odpadów zawierających azbest wydaną przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania przedsiębiorcy.

 

Dodatkowe informacje:   

 1. Miasto Sulejówek finansuje usuwanie wyrobów zawierających azbest w zakresie:

 • przygotowania do transportu, w tym zapakowanie jeżeli zachodzi taka potrzeba,

 • transportu wyrobów, w tym przygotowanie środka transportu, załadunek, przewóz do miejsca unieszkodliwienia oraz rozładunek,

 • przekazania wyrobów zawierających azbest  posiadaczowi odpadów prowadzącemu działalność w zakresie ich unieszkodliwiania.

 1. usunięcie wyrobów zawierających azbest mogą ubiegać się wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości zabudowanych następującymi obiektami:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,

 • budynków gospodarczych i garaży,

 • budynki rekreacji indywidualnej,

 • tymczasowe obiekty budowlane (definicja w art. 3 pkt. 5 prawa budowlanego)

 • obiekty małej architektury służące utrzymaniu porządku (śmietniki).

 1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest nie dotyczy nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 2. W trakcie rozpatrywania wniosku przeprowadzona będzie wizja lokalna.

 3. Nabór wniosków odbywa się w systemie ciągłym przez cały rok kalendarzowy.

 4. Wnioski rozpatruje Komisja powołana przez Burmistrza Miasta Sulejówek.

 

Opłaty:

brak

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

 

Czas załatwienia sprawy:
Do 30 dni (rozpatrywanie wniosku przez Komisję)


Tryb odwoławczy:
brak

 

Podstawa prawna:
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 21, z póź. zm.)
Uchwała Rady Miasta Sulejówek nr XXV/199/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z Miasta Sulejówek.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Sulejówek nr 87/2012 z dnia 11.06.2012 r. w sprawie „Regulaminu realizacji zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sulejówek”

 

 • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Formularze do pobrania:

 • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Metryka:
Opracował: Paweł Owsianko - Podinspektor
Sprawdził: Aneta Wąsowska-Żeberek – Kierownik
Zatwierdził: Magdalena Łukomska - Z-ca Burmistrza

 • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Aktualności

2017.07.12
Milusin w eterze

Trwa nagrywanie wspomnień absolwentów Przedszkola nr 1 w Sulejówku czyli akcja społeczna Milusin w eterze realizowana w ramach programu "Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą". Jeśli chodziłeś do przedszkola w dworku "Milusin", zgłoś się do Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku!

2017.06.30
HARMONOGRAMY odbioru odpadów komunalnych

HARMONOGRAMY odbioru odpadów komunalnych lipiec - grudzień 2017 r.

Galeria zdjęć

 • Milusin - Dworek Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • "Witacz" - wjazd do Sulejówka
 • W hołdzie Sybirakom i artyście Marianowi Jonkajtysowi
 • Dworek "Siedziba" Zofii i Jędrzeja Moraczewskich
 • Pomnik Współtwórców Polski Niepodległej i Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.