Urząd Miasta Sulejówek

poniedziałek, 22.05.2017
Rity, Heleny, Wiesława
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Nawigacja

Treść strony

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Klienta, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1 - parter)
 

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami, ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), pok.113, tel. /22/ 760-62-55
 

Wymagane dokumenty:

1.  Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami zawierający:

-         imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP) - określenie przedmiotu i obszaru działalności,

-         określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,

-         proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska, ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności

-         określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia
Załączniki do wniosku:

1)    Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie, o którym mowa, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

2)    Wydruk z CEIDG potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, a dla spółek handlowych – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

3)    Oświadczenie o dysponowaniu pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt, dopuszczonym do użytku decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz o posiadaniu licencji przewoźnika ,

4)    Oświadczenie o posiadaniu specjalistycznego atestowanego sprzętu do odławiania i przenoszenia zwierząt,

5)    Dokument potwierdzający gotowość do odbioru wyłapanych zwierząt przez schronisko dla zwierząt.

6)    Dokument potwierdzający gotowość do udzielenia pomocy weterynaryjnej wyłapanym zwierzętom przez lekarza weterynarii.

7)    Dokument potwierdzający gotowość do odbioru padłych zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych.

8)    Oświadczenie o niekaralności na podstawie art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. 2013 r, poz. 856 z późn. zm.).

2.   Dowód opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia.

3.  W przypadku występowania przez pełnomocnika oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (adwokat, radca prawny mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie).
 

Dodatkowe informacje:

1.    Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje, że rada gminy określi, w drodze uchwały, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 i 4. Wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o udzielenie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami zostały określone w Uchwale nr VI/27/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,  prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także  grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta Sulejówek.

2.    W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.
 

Opłaty:
Opłata skarbowa:
a) za udzielenie zezwolenia wynosi 616,00 zł.
b) 17,00 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Bank Spółdzielczy w Halinowie

52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Tytuł wpłaty: Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
 

Czas załatwienia sprawy:

Do 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku
 

Tryb odwoławczy:

brak

Podstawa prawna:
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – (Dz. U. 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

Uchwała nr VI/27/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,  prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także  grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta Sulejówek.
Ustawa o opłacie skarbowej (
Dz. U. 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)

Formularze do pobrania
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta Sulejówek w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Metryka:
Opracował: Jadwiga Witowska-Dmowska
Sprawdził: Aneta Wąsowska-Żeberek – Kierownik Referatu
Zatwierdził:  Magdalena Łukomska – Z- ca Burmistrz Miasta Sulejówek

drukuj całą stronę

Aktualności

2017.04.03
Szanowni Mieszkańcy,

Szanowni Mieszkańcy, 

uprzejmie informujemy, iż Urząd Miasta Sulejówek

·         będzie nieczynny w dniu 2 maja 2017 r. (wtorek), w zamian za ten dzień UM będzie czynny w dniu 10 czerwca  2017 r. (sobota) w godz. 8.00-14.00

Za utrudnienia przepraszamy

2017.05.18
Objazd na czas remontu DW 637

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 24+495 do 35+600 na czas trwania przebudowy w miejscowości Okuniew była konieczność wprowadzenia objazdu. Na remontowanym odcinku drogi odbywa się ruch jednokierunkowy w kierunku Warszawy. W kierunku Węgrowa ruch został poprowadzony objazdem przez Sulejówek dla pojazdów do 10 ton (mapka z zaznaczoną trasą objazdu w załączeniu).

Przewidywany czas trwania objazdu i przywrócenie stałej organizacji ruchu to 30.10.2017 r. 

2017.03.31
ZAKRES SPRZĄTANIA ULIC KWIECIEŃ-MAJ 2017 r.

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przekazuje wykaz ulic przewidzianych do sprzątania w ramach oczyszczania i zamiatania ulic na Terenie Miasta Sulejówek. Rozpoczęcie prac nastąpi w dniu 03.04.2017 r.

Galeria zdjęć

  • Pomnik Ofiar II wojny światowej
  • "Otradno" - pierwszy dom Aleksandry i Józefa Piłsudskich
  • Dworek "Siedziba" Zofii i Jędrzeja Moraczewskich
  • Willa "Dewajtis" Czesława i Apolonii Sandrów - obecnie budynek Urzędu Miasta Sulejówek
  • Ogród Pamięci Dzieci ofiar hitlerowskiego obozu Auschwitz - Birkenau
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.