Urząd Miasta Sulejówek

poniedziałek, 29.11.2021
Błażeja, Fryderyka, Saturnina
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Nawigacja

  • Projekty UE
  • „Równy start w przyszłość - rozwój u uczniów sulejóweckich szkół kompetencji kluczowych oraz postaw niezbędnych na rynku pracy”

Treść strony

  • -

Miasto Sulejówek w okresie od 04.09.2017 r. do 31.08.2019 r. realizuje projekt nr RPMA.10.01.02-14-8056/17 pn.: „Równy start w przyszłość - rozwój u uczniów sulejóweckich szkół kompetencji kluczowych oraz postaw niezbędnych na rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

Celem głównym Projektu jest rozwinięcie łącznie u 762 uczniów i 795 uczennic Szkół Podstawowych, klas gimnazjalnych oraz Szkoły Ponadgimnazjalnej, w tym u dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, trzech kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno–przyrodniczych, ICT, językowych) oraz czterech powiązanych z nimi postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy: kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy zespołowej, postawy przedsiębiorcze, w terminie do dnia 31.08.2019 r.

Celami szczegółowymi są:

1) zmniejszenia zróżnicowania międzyszkolnego w odniesieniu do osiąganych przez Szkoły wyników edukacyjnych poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

2) rozwijanie uzdolnień poprzez organizację kółek zainteresowań, warsztatów i zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza Szkołą,

3) rozwijanie kompetencji w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych,

4) dostosowanie bazy Szkół do wyzwań nowoczesnego procesu dydaktycznego,

5) rozbudzanie ciekawości poznawczej ucznia przez urozmaicanie metod i form pracy,

6) podniesienie poziomu atrakcyjności procesu nauczania poprzez wykorzystanie epodręczników/e-materiałów dydaktycznych pozyskanych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013.

Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia Szkół Podstawowych oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Sulejówek:

1) kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych;

2) kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności poprzez prowadzenie kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów;

3) wykorzystanie pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

4) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki;

5) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki;

6) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów;

7) wyposażenie Szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w Szkołach;

8) Sulejówecka Akademia Przyrody – letni warsztat przyrodniczy dla uczniów Szkół Podstawowych z Sulejówka.

Zajęcia będą się odbywały głównie na terenie Szkół Podstawowych i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, dla których Miasto Sulejówek jest organem

prowadzącym:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 05-070 Sulejówek ul. Idzikowskiego 2a;

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. Stefana Czarnieckiego, 05-070 Sulejówek ul. Okuniewska 2;

3) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 05-071 Sulejówek ul. Głowackiego 47;

4) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Janusza Korczaka, 05-071 Sulejówek ul.

Narutowicza 10;

5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I.J.Paderewskiego, 05-070 Sulejówek ul. Paderewskiego 29.

Całkowita wartość projektu wynosi 2.791.505,61 PLN, w tym dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 2.233.204,49 PLN, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 408 121,12 PLN oraz rzeczowy wkład własny Miasta Sulejówek w kwocie 150.180,00 PLN.

 

Aktualności

2020.08.28
Ogłoszenie o możliwiości zakupu drewna opałowego
2020.08.03
Zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że od 1 września 2020 r. następuje zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą Nr XX/207/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek oraz ustalenia stawki takiej opłaty, obowiązywać będzie nowy system rozliczania za odbiór odpadów.

2020.11.13
INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że na terenie Miasta Sulejówek przeprowadzona jest inwentaryzacja źródeł ciepła.

ANKIETA – INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

 

Galeria zdjęć

  • Stadion Miejski
  • Milusin - Dworek Marszałka Józefa Piłsudskiego
  • Milusin - Dworek Marszałka Józefa Piłsudskiego
  • Pomnik Ofiar II wojny światowej
  • Pomnik Żołnierzy A.K. Harcerskiego Batalionu "Zośka" Mieszkańców Miłosny i Sulejówka
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.