Urząd Miasta Sulejówek

czwartek, 04.03.2021
Kazimierza, Eugeniusza, Lucji
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Treść strony

ZEZWOLENIE - PSY RASY AGRESYWNEJ

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Klienta, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1 - parter)

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami, ul. Dworcowa 55, pok. 14, tel. 22 76-06-255

Wymagane dokumenty:

1.    Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, zawierający:
a)
    imię, nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy;
b)
    dane dotyczące psa, w tym:
-        rasę,
-         pochodzenie,
-         wiek,
-         płeć,
-         imię,
-         sposób oznakowania;
c)  określenie miejsca oraz warunków utrzymywania psa.

2.    Dokumenty potwierdzające pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć (rodowód, metryka) oraz sposób oznakowania.

3.    Dokument potwierdzający zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie.

4.    Zgoda wszystkich właścicieli nieruchomości prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną w miejscu.

5.    W przypadku występowania przez pełnomocnika oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (adwokat, radca prawny mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie),

6.    Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Dodatkowe informacje:   

1.    Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:
-         Amerykański pit bull terier;
-         Pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
-         Buldog amerykański;
-         Dog argentyński;
-         Pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
-         Tosa inu;
-         Rottweiler;
-         Akbash dog;
-         Anatolian karabash;
-         Moskiewski stróżujący;
-         Owczarek kaukaski.

2.    Przed wydaniem decyzji konieczne jest przeprowadzenie oględzin nieruchomości, na której Wnioskodawca zamierza utrzymywać psa.

Opłaty:

a)    82,00 zł – za wydanie zezwolenia, 

b)    17,00zł – od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy Miasta Sulejówek:

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Czas załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku.
Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sulejówek w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania przed organem administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem dostarczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

  • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Formularze do pobrania:

  • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami, data: 2018-02-21

Aktualności

2020.08.28
Ogłoszenie o możliwiości zakupu drewna opałowego
2020.08.03
Zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że od 1 września 2020 r. następuje zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą Nr XX/207/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek oraz ustalenia stawki takiej opłaty, obowiązywać będzie nowy system rozliczania za odbiór odpadów.

2020.11.13
INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że na terenie Miasta Sulejówek przeprowadzona jest inwentaryzacja źródeł ciepła.

ANKIETA – INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

 

Galeria zdjęć

  • Dworek "Siedziba" Zofii i Jędrzeja Moraczewskich
  • Stadion Miejski
  • Pomnik Ofiar II wojny światowej
  • "Witacz" - wjazd do Sulejówka
  • "Otradno" - pierwszy dom Aleksandry i Józefa Piłsudskich
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.