Urząd Miasta Sulejówek

środa, 01.12.2021
Edmunda, Blanki, Natalii
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE NABORU na stanowisko: terapeuta zajęciowy w Dziennym Domu "Senior +" w Sulejówku

                                                   OGŁOSZENIE NABORU 

na stanowisko: terapeuta zajęciowy – 2 etaty

 w  Dziennym Domu "Senior +" w Sulejówku

                                                     z dnia 28 listopada 2019 r.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku

ogłasza nabór na stanowisko  terapeuty zajęciowego Dziennego Domu "Senior +" w Sulejówku

 

        I .  Wymiar etatu: 2 etaty  

1. Zatrudnienie umowa o pracę na czas określony: 3 lata.

2. Przewidywany termin zatrudnienia: od 02.01.2020 r.  

3. Miejsce wykonywania pracy - Sulejówek, Pl. St. Czarnieckiego 46,

4. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) i Regulaminem wynagra-dzania MOPS w Sulejówku.

      II. 1. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie  zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego,

- obywatelstwo polskie,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

       2. Wymagania dodatkowe:

- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

- bardzo dobra organizacja pracy własnej,

- wysokie poczucie odpowiedzialności,

- sumienność oraz otwartość na nowe rozwiązania,

- empatia, zaangażowanie, asertywność,

- umiejętność radzenia sobie ze stresem.,

- rzetelność, systematyczność,

-  umiejętność postępowania w sytuacjach kryzysowych,

- gotowość do podnoszenia kwalifikacji,

- samodzielność w działaniu.

III. Zakres  zadań wykonywanych na stanowisku:

- świadczenie usług  aktywizująco- usprawniających oraz usług wspomagających na rzecz uczestników Dziennego Domu „Senior +”,

- określanie stanu psychofizycznego, potrzeb i problemów  w celu ustalenia ich zdolności do samo-dzielnych działań,

 - motywowanie uczestników w/w domu  do udziału w określonych formach terapii zajęciowej,

- prowadzenie zajęć terapeutycznych w formie indywidualnej lub grupowej zgodnie z aktualną diagnozą terapeutyczną,

- opracowywanie projektu alternatywnych działań terapeutycznych w indywidualnych przypadkach,

- tworzenie klimatu i atmosfery pracy twórczej w grupie uczestników,

- promowanie zdrowego stylu życia w zakresie odżywiania, aktywności fizycznej oraz kontaktów interpersonalnych,

- prowadzenie dokumentacji pracy ( w tym: dzienników terapii),

- dbanie o własny rozwój zawodowy i osobisty oraz wdrażanie zdobytej wiedzy naukowej z różnych dziedzin do praktyki zawodowej,

 - współpraca  ze specjalistami różnych dziedzin oraz rodziną uczestnika Dziennego Domu "Senior+",

- dokonywanie okresowej oceny efektów terapii i przygotowywanie wynikających z oceny wniosków,

- inne zadania zlecone przez Kierownika placówki.

 IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1.  Praca indywidualna i grupowa z osobami starszymi, współdziałanie z kadrą pracowników, praca administracyjno-biurowa,

 2. stanowisko pracy znajduje się na terenie Dziennego Domu "Senior+" w Sulejówku , przy  Pl. Stefana Czarnieckiego 46.

     V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. podanie o przyjecie na stanowisko (list motywacyjny),
  2. krótki życiorys z opisem nauki i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej (CV),
  3.  kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kopia dyplomu ukończenia szkoły/studiów, kopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach),
  5. oświadczenia podpisane własnoręcznie:

       -  o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

    -  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

     - o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia      publicznego  lub przestępstwo skarbowe,

      - o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

      - o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie.

    W/w oświadczenia powinny zawierać klauzule wynikająca z art. 233 k.k.

 Uwaga:

  Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być na każdej stronie potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę poprzez umieszczenie na kserokopii zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.

            Aplikacja powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, opatrzona datą i własnoręcznym podpisem.

        VI. Informacja o metodach i technikach naboru:

1.  weryfikacja formalna i merytoryczna nadesłanych aplikacji,

2.  rozmowa kwalifikacyjna  z osobami spełniającymi wymagania formalne.

VII. Termin i miejsce składania ofert: Oferty z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko terapeuta zajęciowy w Dziennym Domu Senior +”–  należy składać w terminie do 10 grudnia 2019 r. do godz. 15.45 pod adresem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku, ul. Świętochowskiego 4.

 VIII. Inne informacje:

Aplikacje, które wpłyną niekompletne, niezgodne z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu o naborze lub po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą - decyduje data stempla pocztowego.

   - Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej    MOPS w Sulejówku: bip.mops.sulejowek.pl, na stronie internetowej  Urzędu Miasta w Sulejówku i na tablicy ogłoszeń w/w jednostek samorządowych. 

       - Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 7835949.

Uwaga:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku zastrzega sobie prawo do odwołania naboru w każdym czasie bez podawania przyczyn.

IX.  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z naborem na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku.

 

 Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane dalej RODO) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku, 05-071 Sulejówek, ul Świętochowskiego 4 (MOPS),

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; adres pocztowy: j.w. lub adres e-mail: iod@mopssulejowek.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji naboru na wolne stanowisko urzędnicze w oparciu o zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w zakresie niewymienionym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani w innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie w myśl art. 221 § 4 Kodeksu pracy, a także w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia umowy o pracę, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne w myśl art. 221 § 4 Kodeksu pracy.

 

Dobrowolne podanie w składanej ofercie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje kandydatowi prawo cofnięcia zgody oraz żądania ich sprostowania. Zgodę można cofnąć drogą, którą została wyrażona.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa i przepisów kancelaryjnych przyjętych w MOPS Sulejówek.

5) Dane osobowe będą przechowywane:

a) w przypadku zatrudnienia w wyniku naboru dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej,

b) w przypadku osób aplikujących, które nie zostały zatrudnione, ale zakwalifikowały się do 5 najlepszych kandydatów, przez okres 4 miesięcy (art. 13a ust. 1 oraz art. 15 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych stosuje się odpowiednio) od daty nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, po tym terminie zostaną zniszczone w sposób mechaniczny przez pracownika prowadzącego sprawy kadrowe.

c) w przypadku osób aplikujących, które nie zostały zatrudnione i nie zakwalifikowały się do 5 najlepszych kandydatów, przez okres 1 miesiąca od daty ogłoszenia wyniku naboru, po tym terminie zostaną zniszczone w sposób mechaniczny przez pracownika prowadzącego sprawy kadrowe.

 

                                                                                              Teresa Kośnik

                                                                       Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                          w Sulejówku

« wstecz

Aktualności

2020.08.28
Ogłoszenie o możliwiości zakupu drewna opałowego
2020.08.03
Zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że od 1 września 2020 r. następuje zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą Nr XX/207/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek oraz ustalenia stawki takiej opłaty, obowiązywać będzie nowy system rozliczania za odbiór odpadów.

2020.11.13
INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że na terenie Miasta Sulejówek przeprowadzona jest inwentaryzacja źródeł ciepła.

ANKIETA – INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

 

Galeria zdjęć

  • Pomnik Żołnierzy A.K. Harcerskiego Batalionu "Zośka" Mieszkańców Miłosny i Sulejówka
  • Dworek "Siedziba" Zofii i Jędrzeja Moraczewskich
  • Milusin - Dworek Marszałka Józefa Piłsudskiego
  • Willa "Dewajtis" Czesława i Apolonii Sandrów - obecnie budynek Urzędu Miasta Sulejówek
  • "Otradno" - pierwszy dom Aleksandry i Józefa Piłsudskich
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.