Urząd Miasta Sulejówek

czwartek, 04.03.2021
Kazimierza, Eugeniusza, Lucji
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Nawigacja

Treść strony

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1 – parter)

 

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

 1. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), 05-070 Sulejówek

pok. 120, tel. (22) 76 06 255

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach.
 2. Załączniki do wniosku:
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia;
 • karta informacyjna przedsięwzięcia – w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
 • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś.

Przez obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś, rozumie się:

 1. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100m od granic tego terenu,
 2. działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
 3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
 • mapa, w postaci papierowej lub elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy ooś zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1; mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3 niniejszego wykazu załączników;
 • w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 niniejszego wykazu – mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś;
 • wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś, z zastrzeżeniem:

jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wdania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu, o którym mowa wyżej; w razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia w/w dokumentu, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10.

 • w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;
 • analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.);
 • kopię wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego wskazującego osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, w przypadku, gdy podmiot ten podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • w przypadku występowania przez pełnomocnika oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17zł);
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (205zł). 

 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej w 4 egzemplarzach oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w 4 egzemplarzach (tj. w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego).


Dodatkowe informacje:   

 1. Katalog przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
 2. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 3. Jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz po zasięgnięciu opinii Organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, chyba że – w przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – organ inspekcji sanitarnej i organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych, wyraziły wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia ceny oddziaływania na środowisko.

 

Opłata skarbowa:

 1. 205,00 zł – za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 2. 17,00 zł – od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy Miasta Sulejówek:

Bank Spółdzielczy w Halinowie

52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

 

Czas załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.


Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sulejówek w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania przed organem administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem dostarczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1996 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)

 

 • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Formularze do pobrania:

 • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Metryka:
Opracował: Aneta Wąsowska- Żeberek – Kierownik
Zatwierdził: Arkadiusz Śliwa – Burmistrz Miasta

 

 

 • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

drukuj całą stronę

Aktualności

2020.08.28
Ogłoszenie o możliwiości zakupu drewna opałowego
2020.08.03
Zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że od 1 września 2020 r. następuje zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą Nr XX/207/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek oraz ustalenia stawki takiej opłaty, obowiązywać będzie nowy system rozliczania za odbiór odpadów.

2020.11.13
INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że na terenie Miasta Sulejówek przeprowadzona jest inwentaryzacja źródeł ciepła.

ANKIETA – INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

 

Galeria zdjęć

 • Pomnik Żołnierzy A.K. Harcerskiego Batalionu "Zośka" Mieszkańców Miłosny i Sulejówka
 • Pomnik Ofiar II wojny światowej
 • Willa "Dewajtis" Czesława i Apolonii Sandrów - obecnie budynek Urzędu Miasta Sulejówek
 • Dworek "Siedziba" Zofii i Jędrzeja Moraczewskich
 • Stadion Miejski
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.