Urząd Miasta Sulejówek

środa, 01.12.2021
Edmunda, Blanki, Natalii
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Nawigacja

Treść strony

Strażak OSP w Sulejówku ...

  • -

 

REGULAMIN PROJEKTU „RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ”
 

§ 1. Definicje

Projekt – projekt „Równy start w przyszłość”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Beneficjent – Miasto Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

Beneficjent Ostateczny – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Sulejówku, Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Sulejówku, Zespołu Szkół nr 1 w Sulejówku oraz Zespołu Szkół nr 2 w Sulejówku
, którzy zostali zakwalifikowani zgodnie z zasadami określonymi
w niniejszym regualminie

Instytucja Pośrednicząca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

EFS – Europejski Fundusz Społeczny

POKL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Biuro projektu – Urząd Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

§ 2. Postanowienia ogólne

1.       Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

2.       Projekt jest realizowany przez Miasto Sulejówek na podstawie umowy
nr UDA-POKL.09.01.02-14-110/11-00 z dnia 29.06.2012 r. zawartej z Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

3.       Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2012 r. do 31.05.2014 r.

4.       Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Sulejówku, Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Sulejówku, Zespołu Szkół nr 1 w Sulejówku oraz Zespołu Szkół nr 2 w Sulejówku, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowani podnoszeniem poziomu wykształcenia, rozwijaniem swoich pasji i uzdolnień oraz uzyskaniem opieki psychologiczno-pedagogicznej.

5.       Wsparcie w ramach projektu łącznie otrzyma 1520 uczniów i uczennic szkół podstawowych
i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sulejówek.

 

§ 3. Cele projektu

1.       Celem głównym Projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji
w osiągnięciach edukacyjnych uczniów i uczennic sulejóweckich placówek oświatowych.

2.       Celami szczegółowymi są:

1)      wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic szkół sulejóweckich objętych projektem, ze szczególnym uwzględnieniem ICT (Information and Communication Technologies), języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych;

2)      wsparcie rozwoju zainteresowań uczniów i uczennic szkół sulejóweckich biorących udział
w projekcie;

3)      znoszenie specyficznych zaburzeń i dysharmonii rozwojowych utrudniających proces uczenia się uczniów i uczennic ze szkół sulejóweckich objętych projektem, dotkniętych negatywnymi wpływami środowiskowymi lub niepełnosprawnością

 

§ 4. Zakres wsparcia

1.       W ramach Projektu wsparciem objętych zostanie łącznie 1520 Beneficjentów Ostatecznych, dla których zostaną zorganizowane zajęcia według następującego podziału:

1)      w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku:

   zajęcia wyrównawcze z matematyki – ogółem 390 godz. dla conajmniej 38 uczniów;

   zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – ogółem 150 godz. dla conajmniej 18 uczniów;

   zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego – ogółem 520 godz. dla conajmniej 54 uczniów;

   zajęcia wyrównawcze z informatyki – ogółem 288 godz. dla conajmniej 40 uczniów;

   zajęcia przygotowujące do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych – ogółem 350 godz. dla conajmniej 60 uczniów;

   terapia logopedyczna – ogółem 260 godz. dla conajmniej 10 uczniów;

   reedukacja – ogółem 150 godz. dla conajmniej 12 uczniów;

   terapia korekcyjno – kompensacyjna – ogółem 144 godz. dla conajmniej 12 uczniów;

   zajęcia z elementami socjoterapii – ogółem 260 godz. dla conajmniej 15 uczniów;

   zajęcia plastyczne – artetarapia – ogółem 50 godz. dla conajmniej 6 uczniów;

   choreoterapia – ogółem 140 godz. dla conajmniej 18 uczniów;

   gimnastyka korekcyjna – ogółem 140 godz. dla conajmniej 32 uczniów;

   zajęcia z psychologiem – ogółem 50 godz. dla conajmniej 30 uczniów;

   zajęcia z pedagogiem – ogółem 105 godz. dla conajmniej 30 uczniów;

   zajęcia z pedagogiem specjalnym – ogółem 105 godz. dla conajmniej 2 uczniów;

   zajęcia ortograficzne – ogółem 216 godz. dla conajmniej 32 uczniów;

   koło języka angielskiego – ogółem 803 godz. dla conajmniej 108 uczniów;

   koło języka francuskiego – ogółem 124 godz. dla conajmniej 12 uczniów;

   koło języka hiszpańskiego – ogółem 173 godz. dla conajmniej 18 uczniów;

   koło matematyczne – ogółem 750 godz. dla conajmniej 84 uczniów;

   koło przyrodniczo-ekologiczne – ogółem 260 godz. dla conajmniej 24 uczniów;

   koło informatyczne – ogółem 106 godz. dla conajmniej 16 uczniów;

   koło historyczne – ogółem 158 godz. dla conajmniej 18 uczniów;

   koło muzyczne – ogółem 118 godz. dla conajmniej 16 uczniów;

   koło taneczne – ogółem 116 godz. dla conajmniej 16 uczniów;

   koło literackie – ogółem 59 godz. dla conajmniej 10 uczniów;

   koło: pierwsza pomoc – ogółem 57 godz. dla conajmniej 10 uczniów;

   koło teatralne – grupa recytatorsko-aktorska – ogółem 100 godz. dla conajmniej 10 uczniów;

   koło teatralne – grupa muzyczno-aktorska – ogółem 100 godz. dla conajmniej 10 uczniów;

   koło dziennikarskie – ogółem 260 godz. dla conajmniej 24 uczniów;

   koło sportowe – gimnastyka korekcyjna – ogółem 58 godz. dla conajmniej 8 uczniów;

   koło sportowe – piłka nożna – ogółem 220 godz. dla conajmniej 24 uczniów;

   koło sportowe – gimnastyka sportowa – ogółem 110 godz. dla conajmniej 12 uczniów;

   koło sportowe - gry zespołowe z elementami lekkoatletyki – ogółem 236 godz. dla conajmniej 48 uczniów;

   koło plastyczne – ogółem 260 godz. dla conajmniej 30 uczniów.

 

2)      w Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Sulejówku:

   zajęcia wyrównawcze z matematyki – ogółem 200 godz. dla co najmniej 20 uczniów;

   zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – ogółem 192 godz. dla co najmniej 20 uczniów;

   zajęcia wyrównawcze z fizyki – ogółem 192 godz. dla co najmniej 20 uczniów;

   zajęcia przygotowujące do gimnazjalnego egzaminu humanistycznego, w tym zajęcia z języka polskiego i zajęcia z historii – ogółem 170 godz. dla co najmniej 40 uczniów;

   zajęcia przygotowujące do gimnazjalnego egzaminu matematyczno-przyrodniczego,
w tym zajęcia z matematyki, z fizyki, z chemii, z geografii oraz z biologii – ogółem 170 godz. dla co najmniej 40 uczniów;

   koło języka angielskiego – ogółem 324 godz. dla co najmniej 36 uczniów;

   koło języka francuskiego – ogółem 108 godz. dla co najmniej 12 uczniów;

   koło języka niemieckiego – ogółem 218 godz. dla co najmniej 24 uczniów;

   koło chemiczne – ogółem 96 godz. dla co najmniej 12 uczniów;

   koło fizyczne – ogółem 96 godz. dla co najmniej 12 uczniów;

   koło ekologiczne – ogółem 96 godz. dla co najmniej 12 uczniów;

   koło informatyczne – ogółem 96 godz. dla co najmniej 12 uczniów;

   koło artystyczne – ogółem 96 godz. dla co najmniej 12 uczniów;

   koło geograficzne – ogółem 58 godz. dla co najmniej 12 uczniów;

   koło dziennikarskie – ogółem 96 godz. dla co najmniej 12 uczniów;

   koło wiedzy o społeczeństwie – ogółem 87 godz. dla co najmniej 12 uczniów;

   zajęcia sportowo-rekreacyjne – piłka siatkowa – ogółem 348 godz. dla co najmniej 36 uczniów;

   warsztaty z autoprezentacji – ogółem 24 godz. dla co najmniej 60 uczniów;

   warsztaty z orientacji zawodowo-edukacyjnej – ogółem 24 godz. dla co najmniej 60 uczniów;

   warsztaty z zakresu zwalczania dyskryminacji płci na rynku pracy i w życiu społecznym – ogółem 24 godz. dla co najmniej 60 uczniów.

 

3)      w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku:

   zajęcia wyrównawcze z matematyki – ogółem 350 godz. dla conajmniej 54 uczniów;

   zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – ogółem 118  godz. dla conajmniej 24 uczniów;

   zajęcia wyrównawcze z edukacji przyrodniczej – ogółem 30 godz. dla conajmniej 12 uczniów;

   zajęcia wyrównawcze z biologii – ogółem 30  godz. dla conajmniej 12 uczniów;

   zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego – ogółem 450 godz. dla conajmniej 72 uczniów;

   zajęcia wyrównawcze z chemii – ogółem 111 godz. dla conajmniej 6  uczniów;

   zajęcia wyrównawcze z fizyki – ogółem 112  godz. dla conajmniej 6  uczniów;

   zajęcia wyrównawcze z geografii – ogółem 60 godz. dla conajmniej 12  uczniów;

   zajęcia wyrównawcze z historii – ogółem 120 godz. dla conajmniej 24 uczniów;

   zajęcia wyrównawcze z języka francuskiego – ogółem 200 godz. dla conajmniej 24  uczniów;

   zajęcia przygotowujące do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych – ogółem 152  godz. dla conajmniej 60  uczniów;

   terapia logopedyczna – ogółem 86  godz. dla conajmniej 5 uczniów;

   reedukacja – ogółem 60  godz. dla conajmniej 15  uczniów;

   terapia korekcyjno – kompensacyjna – ogółem 188  godz. dla conajmniej 28. uczniów;

   zajęcia z elementami socjoterapii – ogółem 100  godz. dla conajmniej 8 uczniów;

   artetarapia – ogółem 50  godz. dla conajmniej 12  uczniów;

   gimnastyka korekcyjna – ogółem 100  godz. dla conajmniej 24 uczniów;

   zajęcia z psychologiem – ogółem 43  godz. dla conajmniej 60 uczniów;

   zajęcia z pedagogiem – ogółem 43  godz. dla conajmniej 60  uczniów;

   koło języka angielskiego – ogółem 779  godz. dla conajmniej 80 uczniów;

   koło języka francuskiego – ogółem 521  godz. dla conajmniej 50  uczniów;

   koło matematyczne – ogółem 534  godz. dla conajmniej 40  uczniów;

   koło fizyczne – ogółem 133  godz. dla conajmniej 10  uczniów;

   koło chemiczne – ogółem 133  godz. dla conajmniej 10 uczniów;

   koło przyrodniczo-ekologiczne – ogółem 145  godz. dla conajmniej 20  uczniów;

   koło informatyczne – ogółem 123  godz. dla conajmniej 20  uczniów;

   koło historyczne – ogółem 130  godz. dla conajmniej 20  uczniów;

   koło korfball SP – ogółem 51  godz. dla conajmniej 20  uczniów;

   koło “Jak być bezpiecznym na drodze” – ogółem 74  godz. dla conajmniej 30  uczniów;

   koło z muzyką i tańcem przez świat – ogółem 51  godz. dla conajmniej 10 uczniów;

   koło pierwsza pomoc – ogółem 77  godz. dla conajmniej 30 uczniów;

   koło spotkanie z komputerem – ogółem 47  godz. dla conajmniej 10 uczniów;

   koło filmowe – ogółem 100 godz. dla conajmniej 10 uczniów;

   koło turystyczne – ogółem 78  godz. dla conajmniej 10  uczniów;

   koło teatralne – ogółem 169  godz. dla conajmniej 30 uczniów;

   koło dziennikarskie – ogółem 174 godz. dla conajmniej 22 uczniów;

   koło plastyczne – ogółem 148 godz. dla conajmniej 30 uczniów;

   koło sportowe – piłka nożna – ogółem 56  godz. dla conajmniej 22  uczniów;

   koło sportowe – piłka siatkowa – ogółem 42  godz. dla conajmniej 12  uczniów;

   koło sportowe – korfball – ogółem 42  godz. dla conajmniej 20 uczniów;

   warsztaty autoprezentacji – ogółem 24 godz. dla conajmniej 60  uczniów;

   warsztaty z orientacji zawodowo-edukacyjnej – ogółem 24 godz. dla conajmniej 60 uczniów;

   warsztaty z zakresu zwalczania dyskryminacji płci na rynku pracy i w życiu społecznym – ogółem 24 godz. dla conajmniej60  uczniów.

 

4)      w Zespole Szkół nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Sulejówku:

   zajęcia wyrównawcze z matematyki – ogółem  250 godz. dla conajmniej 18  uczniów;

    zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – ogółem 120 godz. dla conajmniej 12 uczniów;

    zajęcia wyrównawcze z edukacji przyrodniczej – ogółem 30 godz. dla conajmniej 6 uczniów;

    zajęcia wyrównawcze z biologii – ogółem  30 godz. dla conajmniej 6 uczniów;

    zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego – ogółem 254 godz. dla conajmniej 12 uczniów;

    zajęcia wyrównawcze z chemii – ogółem 81 godz. dla conajmniej 6 uczniów;

    zajęcia wyrównawcze z fizyki – ogółem 62 godz. dla conajmniej 6 uczniów;

    zajęcia wyrównawcze z geografii – ogółem 60 godz. dla conajmniej 6 uczniów;

    zajęcia wyrównawcze z historii – ogółem 92 godz. dla conajmniej 12 uczniów;

    zajęcia wyrównawcze z języka francuskiego – ogółem 154  godz. dla conajmniej 12 uczniów;

  zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego  – ogółem 288 godz. dla conajmniej 12 uczniów;

  zajęcia wyrównawcze z wiedzy o społeczeństwie – ogółem 80 godz. dla conajmniej 6 uczniów

    zajęcia przygotowujące do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych – ogółem 100 godz. dla conajmniej 60 uczniów;

    terapia logopedyczna – ogółem 86 godz. dla conajmniej 20 uczniów;

    reedukacja – ogółem 50 godz. dla conajmniej 12 uczniów;

    terapia korekcyjno – kompensacyjna – ogółem 100 godz. dla conajmniej 12 uczniów;

    zajęcia z zakresu socjoterapii – ogółem 42 godz. dla conajmniej 12 uczniów;

  zajęcia z zakresu komunikacji interpersolnalnej – ogółem 24 godz. dla conajmniej 18 uczniów;

    artetarapia – ogółem 60 godz. dla conajmniej 10 uczniów;

  muzykoterapia – ogółem 80 godz. dla conajmniej 10 uczniów;

  bajkoterapia – ogółem 80 godz. dla conajmniej 10 uczniów

  hipoterapia – ogółem 100 godz. dla conajmniej 6 uczniów;

  trening szybkiego czytania – ogółem 60 godz. dla conajmniej 12 uczniów

  trening pamięci – ogółem  39 godz. dla conajmniej 12 uczniów;

  trening czytania ze zrozumienie – ogółem 39 godz. dla conajmniej 12 uczniów;

  terapia SI – ogółem 399 godz. dla conajmniej 10 uczniów;

  choreoterapia – ogółem 120 godz. dla conajmniej 10 uczniów;

    zajęcia z psychologiem – ogółem 43 godz. dla conajmniej 15 uczniów;

    zajęcia z pedagogiem – ogółem 43 godz. dla conajmniej 15 uczniów;

    koło języka hiszpańskiego – ogółem 374 godz. dla conajmniej 40 uczniów;

    koło języka włoskiego – ogółem 374 godz. dla conajmniej 40 uczniów;

    koło matematyczne – ogółem 200 godz. dla conajmniej 10 uczniów;

    koło fizyczne – ogółem 100 godz. dla conajmniej 10 uczniów;

    koło chemiczne – ogółem 100 godz. dla conajmniej 10 uczniów;

    koło przyrodnicze – ogółem 80 godz. dla conajmniej 20 uczniów;

  koło ekologiczne – ogółem 40 godz. dla conajmniej 10 uczniów;

    koło informatyczne – ogółem 40 godz. dla conajmniej 10 uczniów;

    koło taneczne – ogółem 100 godz. dla conajmniej 10 uczniów;

    koło teatralne – ogółem 129 godz. dla conajmniej 10 uczniów;

    koło dziennikarskie – ogółem 100 godz. dla conajmniej 10 uczniów;

    koło sportowe – ogółem 100 godz. dla conajmniej 20 uczniów;

    warsztaty z autoprezentacji – ogółem 24 godz. dla conajmniej 30 uczniów;

    warsztaty z orientacji zawodowo-edukacyjnej – ogółem 24 godz. dla conajmniej 30 uczniów;

    warsztaty z zakresu zwalczania dyskryminacji płci na rynku pracy i w życiu społecznym – ogółem 24 godz. dla conajmniej 30 uczniów.

2.       Zajęcia poprowadzą nauczyciele/nauczycielki, instruktorzy, rehabilitanci, terapeuci, osoby posiadające stosowne uprawnienia, zatrudnieni przez Beneficjenta do realizacji zajęć pozalekcyjnych.

3.       Dopuszcza się zmianę organizacji wsparcia w zakresie ilości uczniów biorących udział
w określonych zajęciach w zależności od wyników rekrutacji oraz zainteresowania udziałem
w Projekcie.

4.       Jeden uczeń może wziąć udział w tylu rodzajach wsparcia, do ilu zostanie zakwalifikowany ze względu na zdiagnozowane potrzeby.

5.       Zajęcia będą się odbywały głównie na terenie szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Miasto Sulejówek jest organem prowadzącym:

1)      Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, ul. Głowackiego 47, 05-071 Sulejówek;

2)      Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka,  ul. Narutowicza 10, 05-071 Sulejówek;

3)      Zespół Szkół Nr 1, ul. Idzikowskiego 2a, 05-070 Sulejówek;

4)      Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi, ul. Okuniewska 2, 05-070 Sulejówek.

6.       Projekt przewiduje również realizację uzupełniających form wsparcia m.in. poprzez organizację wycieczek edukacyjnych oraz zajęć z nauki pływania. 

7.       Beneficjent nie przewiduje transportu Beneficjentów Ostatecznych na zajęcia pozalekcyjne, które odbywać się będą na terenie wskazanym   w ust. 5.

8.       W przypadku realizacji zajęć poza terenem wskazanym w ust. 5 Beneficjent gwarantuje również transport Beneficjentów Ostatecznych do miejsca prowadzenia zajęć w ramach Projektu.

9.       Udział Beneficjentów Ostatecznych jest bezpłatny.

 

§ 5. Zasady rekrutacji i kwalifikacji Beneficjentów Ostatecznych

1.       Rekrutacja uczestników na zajęcia grupowe prowadzona jest w każdej szkole biorącej udział
w projekcie za pośrednictwem szkolnych koordynatorów.

2.       Uczeń zainteresowany udziałem w Projekcie wypełnia następujące dokumenty zgłoszeniowe:

1)      formularz zgłoszeniowy,

2)      deklaracja uczestnictwa,

3)      oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

3.       Dokumenty zgłoszeniowe oraz załączniki można pobrać u koordynatorów szkolnych. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są również na stronie internetowej Projektu oraz w biurze Projektu.

4.       Uczestnikiem Projektu może być uczeń szkoły biorącej udział w Projekcie, który złoży dokumenty zgłoszeniowe i zostanie zakwalifikowany do udziału w Projekcie.

5.       O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych i/lub zajęciach dodatkowych decyduje komisja złożona z Koordynatora Projektu oraz koordynatora szkolnego.

6.       Beneficjenci Ostateczni projektu zostaną wybrani spośród uczniów szkół uczestniczących
w projekcie, na podstawie złożonych wniosków. Ilość uczestników (grup wsparcia)
z poszczególnych szkół jest uzależniona od liczby uczniów kształcących się w danej szkole.

7.       Proces rekrutacji uwzględnia zasadę równych szans, w tym równości płci i równego dostępu uczniów niepełnosprawnych i dysfunkcyjnych do edukacji.

8.       Zajęciami specjalistycznymi w ramach projektu objęte zostaną wszystkie chętne dzieci
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dysleksji rozwojowej, stwierdzonymi wadami wymowy, trudnościami w nauce i zaburzeniami zachowania, które stwierdzono na podstawie analizy wyników nauczania, dokumentacji pedagoga szkolnego i wychowawców klas oraz potrzeb uczniów i ich rodziców.

9.       O przyjęciu do poszczególnych kół zainteresowań projektu decydować będą: zainteresowania ucznia, wyniki w nauce oraz kolejność zgłoszeń. Promocja tych zajęć przewiduje działania, które zachęcą dziewczęta do szerszej partycypacji w kołach ICT (Information and Communication Technologies) i nauk matematyczno – przyrodniczych, a chłopców – w kołach dziennikarskich oraz językowych – celem tych działań ma być pozytywny wpływ na tzw. „stereotyp typowych ról dla płci” – zapobieganie wzmacnianiu tradycyjnych ról płci.

10.   Rekrutacja na zajęcia wyrównawcze będzie otwarta i ciągła co wynika ze specyfiki tych zajęć.

11.   Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie zostają powiadomieni przez koordynatorów szkolnych lub nauczycieli prowadzących zajęcia, niezwłocznie po zamknięciu listy uczestników szkoleń.

12.   Uczniowie, którzy nie zostali z braku miejsc zakwalifikowani do udziału w projekcie, zostają umieszczeni na liście rezerwowej. W razie skreślenia z listy któregoś z uczestników, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany kolejny w rankingu uczeń z listy rezerwowej.

 

§ 6. Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu

1.       Uczniowie zakwalifikowani do udziału w zajęciach zobowiązani są do:

1)      regularnego uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, w minimum 80% godzin danego typu zajęć; każda nieobecność uczestnika na zajęciach winna być usprawiedliwiona przez rodzica/opiekuna prawnego;

2)      uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji projektu, w szczególności do wypełniania ankiet
i udzielania informacji dotyczących postępów w kształceniu;

3)      przestrzegania punktualności;

4)      wypełniania testów osiągnięć przeprowadzanych przez nauczycieli w ramach zajęć;

5)      poszanowania pomocy dydaktycznych, materiałów oraz używania ich zgodnie z przeznaczeniem.

2.       Uczeń zakwalifikowany do Projektu może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku:

1)      samodzielnej rezygnacji uczestnika;

2)      na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia lub na wniosek koordynatora szkolnego lub Koordynatora Projektu, z powodu  naruszania zasad uczestnictwa w zajęciach;

3)      rezygnacji z nauki w szkole biorącej udział w projekcie;

4)      w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęć.

3.    Skreślenie ucznia z listy uczestników Projektu dokonują koordynatorzy szkolni, wskazując równocześnie pierwszą w kolejności osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy.

 § 7. Zasady monitoringu i kontroli

1.      Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.

2.      Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji projektu osobom
i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli projektu.

 

 § 8. Postanowienia końcowe

1.      Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje przez czas trwania projektu.

2.      Regulamin jest dostępny w Biurze projektu oraz na stronie internetowej www.sulejowek.pl.

3.  Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów.

4.      Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu oraz z innych powodów o ile wprowadzone zmiany wpłyną na możliwość pełniejszego osiągnięcia celów założonych we wniosku aplikacyjnym.

5.      Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu
w porozumieniu z kadrą zarządzającą projektem.

 

 

Załączniki:

Nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

Nr 2 – Deklaracja uczestnictwa

Nr 3 - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Aktualności

2020.08.28
Ogłoszenie o możliwiości zakupu drewna opałowego
2020.08.03
Zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że od 1 września 2020 r. następuje zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą Nr XX/207/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek oraz ustalenia stawki takiej opłaty, obowiązywać będzie nowy system rozliczania za odbiór odpadów.

2020.11.13
INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że na terenie Miasta Sulejówek przeprowadzona jest inwentaryzacja źródeł ciepła.

ANKIETA – INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

 

Galeria zdjęć

  • Willa "Dewajtis" Czesława i Apolonii Sandrów - obecnie budynek Urzędu Miasta Sulejówek
  • Dworek "Siedziba" Zofii i Jędrzeja Moraczewskich
  • W hołdzie Sybirakom i artyście Marianowi Jonkajtysowi
  • Pomnik Żołnierzy A.K. Harcerskiego Batalionu "Zośka" Mieszkańców Miłosny i Sulejówka
  • „Helin" - Fundacja Heleny i Ignacego Paderewskiego. Obecnie Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.