Urząd Miasta Sulejówek

piątek, 22.10.2021
Filipa, Kordiana, Marka
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Treść strony

 • -

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO 18 STYCZNIA 2013 r.

Regulamin projektu

 

 

REGULAMIN PROJEKTU „ Równe szanse – eInclusion w Sulejówku”
 

§ 1. Definicje

Projekt – projekt „ Równe szanse – eInclusion w Sulejówku”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”

Beneficjent – Miasto Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

Beneficjent Ostateczny – osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w Projekcie, korzystająca ze wsparcia oferowanego w ramach Projektu

Umowa użyczenia – umowa cywilnoprawna obejmująca bezpłatne użyczenie zestawu komputerowego wraz z podłączeniem do Internetu

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.
 2. Projekt jest realizowany przez Miasto Sulejówek na podstawie umowy
  nr POIG.08.03.00-14-212/11-00  z dnia 10.09.2012 r. zawartej z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie.
 3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 4. Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2012 r. do 30.12.2013 r.
 5. Biuro projektu mieści się w Urzędzie Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek, tel. 22 76 06 205.
 6. Udział w projekcie jest bezpłatny.

§ 3. Cele projektu

 1. Celem głównym Projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym: osób niepełnosprawnych i osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w tym dorosłych i dzieci uzdolnionych – dla 50 gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Sulejówka.
 2. Cele szczegółowe projektu:
 1. wyrównanie dysproporcji w dostępie do nowoczesnych usług teleinformatycznych między regionami województwa i kraju ale także pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi na terenie Miasta, niezależnie od płci, wieku, statusu społecznego, poziomu zdrowia użytkowników;
 2. nabycie przez odbiorców projektu umiejętności korzystania z komputera, Internetu
  i wykorzystywania nabytej wiedzy w życiu prywatnym oraz zawodowym/szkolnym;
 3. umożliwienie mieszkańcom w każdym wieku korzystania z nowoczesnych usług edukacyjnych;
 4. rozwój społeczeństwa obywatelskiego, opartego na wiedzy;
 5. umożliwienie dzieciom wywodzącym się z ubogich rodzin korzystania z Internetu;
 6. budowanie elektronicznej społeczności w Sulejówku.

§ 4. Grupy docelowe

 1. Beneficjentami ostatecznymi mogą zostać wg kryteriów przydzielenia wsparcia:
 1. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej ( art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej).

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 542 zł netto;
 2. osobie w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto;
 3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę
  w rodzinie.
 1. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych ( art. 4 ust. 2  ustawy  o świadczeniach rodzinnych).

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539 zł lub 623 zł na osobę w rodzinie, jeśli
w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi dziecka;
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka;
 3. osobie uczącej się.
 1. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sulejówku.
 2. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.
 3. Rodziny zastępcze.
 1. Beneficjenci Ostateczni muszą spełniać dodatkowo także następujące warunki:
 1. posiadają stałe miejsce zamieszkania na terenie Miasta Sulejówek;
 2. nie posiadają komputera i Internetu;
 3. ukończą szkolenie komputerowe organizowane w ramach Projektu;
 4. dostarczą wymagane dokumenty oraz podpiszą umowy użyczenia z Beneficjentem;
 5. zobowiązują się do stosowania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 1. Pierwszeństwo będą miały kolejno:
 1. rodziny, w których znajdują się dzieci niepełnosprawne;
 2. gospodarstwa domowe o najniższych dochodach posiadające dzieci i młodzież w wieku szkolnym;
 3. rodziny wielodzietne;
 4. osoby niepełnosprawne.

§ 5. Zasady rekrutacji i kwalifikacji Beneficjentów Ostatecznych

 1. Rekrutacja uczestników projektu przebiegać będzie według następujących etapów:
 1. Etap I - nabór Beneficjentów Ostatecznych prowadzony przez Komisję Rukrutacyjną składającą się z pracowników Urzędu Miasta Sulejówek i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku;
 2. Etap II - weryfikacja zgłoszeń do udziału w Projekcie pod kątem spełnienia kryteriów opisanych w § 4 oraz kompletności i poprawności dokumentów rekrutacyjnych;
 3. Etap III - utworzenie Listy Beneficjentów Ostatecznych oraz Listy Rezerwowej;
 4. Etap IV - poinformowanie osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału
  w Projekcje.
 1. W wyniku rekrutacji wyłoniona zostanie grupa 50 Beneficjentów Ostatecznych.
 2. Podstawą kwalifikacji jest spełnienie wymaganych kryteriów oraz złożenie w terminie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu:
 1. deklarację uczestnictwa w Projekcie – załącznik nr 1,
 2. formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 2,
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 3,
 4. kopię dowodu osobistego,
 5. oświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku – dot. osób uprawnionych ale niepobierających świadczeń pieniężnych w ramach systemu pomocy społecznej lub w ramach systemu świadczeń rodzinnych – załącznik nr 4
 6. decyzję administracyjną o przyznanym zasiłku rodzinnym lub innych świadczeniach
  z pomocy społecznej – dot. osób pobierających świadczenia pieniężne w ramach systemu pomocy społecznej lub w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
 7. orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w przypadku dzieci orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych - dot. osób niepełnosprawnych,
 8. w przypadku osób uprawnionych a niepobierających stypendium szkolnego, zaświadczenie o pobieraniu nauki lub kserokopię odpowiedniego dokumentu (np. legitymacji szkolnej),
 9. postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej – dotyczy rodzin zastępczych,
 1. Formularz zgłoszeniowy wypełnia osoba pełnoletnia (członek gospodarstwa domowego) mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić drukowanymi literami w języku polskim.
 3. Na każde gospodarstwo domowe przypada 1 formularz zgłoszeniowy.
 4. Formularze zgłoszeniowe można pobrać w Biurze Projektu, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówek oraz ze strony www.sulejowek.pl.
 5. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu zgłoszenia) w terminie do 31 grudnia 2012 r. Miejsce składania dokumentów: Urząd Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek, Biuro Obsługi Klienta.
 6. Niekompletne dokumenty rekrutacyjne nie będą rozpatrywane.
 7. Poprawne złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do uczestnictwa w Projekcie.
 8. Dodatkowo utworzona zostanie lista rezerwowa, w przypadku rezygnacji lub wykluczenia
  z uczestnictwa w Projekcie, wolne miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 9. O zakwalifikowaniu bądź nie zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie uczestnik będzie poinformowany pisemnie i telefonicznie. 
 10. Osobą uprawnioną do udzielania wszelkich informacji i odpowiedzi w sprawie Projektu jest Koordynator Projektu – Anna Rosa, Urząd Miasta Sulejówek (Biuro Projektu – pokój nr 18), Tel. 22 76 06 205, e-mail: arosa@umsulejowek.pl.
 11. Komisja Rekrutacyjna w trakcie dokonywania weryfikacji złożonych aplikacji może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów, w szczególności potwierdzających informacje zawarte w złożonych dokumentach, jak również zwrócić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówek w celu weryfikacji danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych.

§ 6. Uprawnienia i obowiązki Beneficjentów Ostatecznych

 1. Do obowiązków Beneficjenta Ostatecznego należy w szczególności:
 1. przedkładanie wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu,
 2. zgodna z przeznaczeniem eksploatacja i obsługa sprzętu nieprowadząca do zniszczeń, uszkodzeń i/lub jakiejkolwiek utraty wartości funkcjonalnych i użytkowych,
 3. nie dokonywanie przy użyciu przekazanego sprzętu działań o charakterze niezgodnym
  z obowiązującymi przepisami prawa,
 4. zezwolenie osobom uprawnionym do kontroli na dokonanie oględzin w miejscu używania przedmiotowego sprzętu w przypadkach wynikających z czynności kontrolnych Projektu,
 5. używanie  przekazanego w ramach Projektu sprzętu w gospodarstwie domowym na terenie Miasta Sulejówek, a w przypadku zmiany miejsca zamieszkania na miejsce poza teren Miasta Sulejówek niezwłoczny zwrot użyczonego sprzętu do siedziby Beneficjenta,
 6. w przypadku kradzieży użyczonego sprzętu, jego zniszczenia lub uszkodzenia z przyczyn losowych  i za sprawą siły wyższej niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Komisariatu Policji w Sulejówku oraz Beneficjenta, którzy podejmą stosowne w takim wypadku czynności,
 7. zgłaszanie wszelkich awarii sprzętu do biura projektu – Koordynatorowi Projektu lub innej wyznaczonej osobie,
 8. uczestnictwo w szkoleniach organizowanych w ramach Projektu (odnośnie dzieci, a także w innych uzasadnionych przypadkach wymagana jest obecność opiekuna prawnego lub innej osoby z gospodarstwa domowego),
 9. współpraca ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację Projektu,
 10. odpowiedzialność finansową za ewentualne zaginięcie lub zniszczenie sprzętu z jego winy,
 11. udostępnianie lokalu, w którym znajduje się sprzęt komputerowy na potrzeby instalacji, naprawy, serwisu, modernizacji bądź kontroli,
 12. natychmiastowe powiadamianie Beneficjenta o okolicznościach mających wpływ na możliwość uczestnictwa w Projekcie (np. o zmianie miejsca zamieszkania).
 1. Zabrania się pod groźbą surowych sankcji prawnych i finansowych niżej wymienionych działań ze strony Beneficjentów Ostatecznych:
 1. niszczenia zestawów komputerowych,
 2. sprzedaży zestawów komputerowych lub jakiegokolwiek obrotu,
 3. wywożenia zestawów komputerowych poza teren Miasta Sulejówek,
 4. przekazywania zestawów komputerowych osobom trzecim spoza gospodarstwa domowego wytypowanego do udziału w Projekcie,
 5. używania nielegalnego oprogramowania,
 6. używania zestawów komputerowych niezgodnie z instrukcją i zasadami BHP,
 7. modyfikowania komponentów sprzętowych zestawów komputerowych np. w celu zmiany i/lub poprawy parametrów,
 8. samodzielnych napraw zestawów komputerowych,
 9. przychodzenia na szkolenia pod wpływem alkoholu i/lub innych substancji zmieniających świadomość,
 10. używania zestawów komputerowych pod wpływem alkoholu i/lub innych substancji zmieniających świadomość,
 11. publikowania treści obraźliwych i/lub dyskryminujących kogokolwiek z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności, płci, rasy, wieku, niepełnosprawności, przynależności etnicznej, wyznania, orientacji seksualnej, miejsca zamieszkania, stanu posiadania, poglądów politycznych, przekonań światopoglądowych.
 1. W przypadku  stwierdzenia w  odniesieniu  do  Beneficjenta Ostatecznego, któregokolwiek  ze wskazanych w ust. 1 i 2 zdarzeń Beneficjent ma prawo skreślić daną osobę z listy uczestników Projektu i zażądać zwrotu i/lub naprawy i/lub odtworzenia wszelkich dóbr przekazanych w toku uczestnictwa w Projekcie.
 2. Rezygnacja Beneficjenta Ostatecznego z udziału w projekcie jest możliwa tylko
  w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają Beneficjentowi dalszy udział w projekcie.
 3. Rezygnacja z udziału w Projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód rezygnacji.
 4. Beneficjent ostateczny kończy udział w Projekcie w razie zmiany w czasie trwania Projektu miejsca zamieszkania przez Beneficjenta Ostatecznego na stałe miejsce zameldowania inne niż Miasto Sulejówek.
 5. Beneficjent Ostateczny zostanie wykluczony z uczestnictwa w Projekcie w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie oraz
  w umowie użyczenia.
 6. W przypadku rezygnacji, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia, Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego sprzętu komputerowego oraz urządzenia do odbioru Internetu w stanie nie gorszym niż zużycie wynikające z jego prawidłowej eksploatacji.
 7. W przypadku rezygnacji, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia Beneficjenta Ostatecznego z udziału w Projekcie, jego miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej.

 § 7. Zasady monitoringu i kontroli

 1. Beneficjenci Ostateczni podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.
 2. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli projektu.

 § 8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje przez czas trwania Projektu oraz w okresie 5 lat po jego zakończeniu.
 2. Regulamin jest dostępny w Biurze projektu oraz na stronie internetowej www.sulejowek.pl.
 3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów.
 4. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu oraz z innych powodów o ile wprowadzone zmiany wpłyną na możliwość pełniejszego osiągnięcia celów założonych we wniosku aplikacyjnym.
 5. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu w porozumieniu z kadrą zarządzającą projektem.

Załączniki:

Nr 1 – deklaracja uczestnictwa w Projekcie,

Nr 2 – formularz zgłoszeniowy,

Nr 3 – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

Nr 4 – oświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

 

Aktualności

2020.08.28
Ogłoszenie o możliwiości zakupu drewna opałowego
2020.08.03
Zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że od 1 września 2020 r. następuje zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą Nr XX/207/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek oraz ustalenia stawki takiej opłaty, obowiązywać będzie nowy system rozliczania za odbiór odpadów.

2020.11.13
INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że na terenie Miasta Sulejówek przeprowadzona jest inwentaryzacja źródeł ciepła.

ANKIETA – INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

 

Galeria zdjęć

 • W hołdzie Sybirakom i artyście Marianowi Jonkajtysowi
 • "Kolejniak"
 • Willa "Dewajtis" Czesława i Apolonii Sandrów - obecnie budynek Urzędu Miasta Sulejówek
 • „Helin" - Fundacja Heleny i Ignacego Paderewskiego. Obecnie Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 • Willa "Dewajtis" Czesława i Apolonii Sandrów - obecnie budynek Urzędu Miasta Sulejówek
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.