Urząd Miasta Sulejówek

sobota, 23.10.2021
Marleny, Seweryna, Jana
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Nawigacja

Treść strony

Strażak OSP w Sulejówku ...

  • -

Regulamin projektu

REGULAMIN PROJEKTU

„Strażak OSP w Sulejówku wykwalifikowanym kierowcą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 § 1

Postanowienia ogólne

1.   Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i rekrutacji, udzielania wsparcia oraz uczestnictwa w ramach projektu: „Strażak OSP w Sulejówku wykwalifikowanym kierowcą”.

2.   Realizatorem projektu nr POKL.09.05.00-14-209/11 „Strażak OSP w Sulejówku wykwalifikowanym kierowcą” jest Ochotnicza Straż Pożarna w Sulejówku.

3.    Projekt „Strażak OSP w Sulejówku wykwalifikowanym kierowcą” realizowany jest
w partnerstwie z Miastem Sulejówek.

4.       Projekt „Strażak OSP w Sulejówku wykwalifikowanym kierowcą” realizowany jest na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.05.00-14-209/11-00 z dnia 08.01.2013 r. zawartej z Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

5.       Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

6.       Okres realizacji projektu: od 01 stycznia 2013 r. do 30 sierpnia 2013 r.

7.       Każda osoba składająca dokumenty rekrutacyjne zobowiązana jest do zapoznania się
z niniejszym Regulaminem.

§ 2

Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia i skróty oznaczają:

1)      Lider/Beneficjent - Ochotnicza Straż Pożarna w Sulejówku;

2)      Partner – Miasto Sulejówek;

3)  Uczestnik/czka – osoba zakwalifikowana, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie;

4)     Biuro Projektu – pomieszczenie oznakowane jako Biuro Projektu w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulejówku, przy ul. Świętochowskiego 15/17, 05-071 Sulejówek;

5)      PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki;

6)      Projekt – projekt „Strażak OSP w Sulejówku wykwalifikowanym kierowcą”;

7)      Strona internetowa Lidera – www.ospsulejowek.pl;

8)      Strona internetowa Partnera - www.sulejowek.pl;

9)      SzOP PO KL – Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

 § 3

Cel Projektu

Celem projektu jest podniesienie, koniecznych do pełnienia służby, kwalifikacji 10 strażaków OSP Sulejówek oraz podniesienie bezpieczeństwa i spójności społecznej obszaru.

§ 4

Wsparcie w ramach Projektu

1.       Wsparciem projektowym objętych zostanie 10 strażaków aktywnie działających w tym
3 kobiety i 7 mężczyzn.

2.       W ramach Projektu zaplanowano przygotowanie teoretyczne i praktyczne 10 strażaków
(w tym 3 kobiet) do nabycia uprawnień do prowadzenia pojazdów kategorii „C”, „C+E”, „D”
i zweryfikowanie nabytych umiejętności poprzez przystąpienie do egzaminu wewnętrznego i  egzaminu państwowego w ww. zakresie.

3.       W ramach Projektu zostaną zorganizowane następujące kursy:

1)      kurs prawo jazdy kat. C, który obejmować będzie 20 godzin teorii oraz 30 godzin praktyki;

2)   kurs prawo jazdy kat. C+E, który obejmować będzie 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 25 godzin zajęć praktycznych;

3)      kurs prawo jazdy kat. D, który obejmować będzie 20 godzin teorii oraz 40 godzin praktyki.

4.       Zajęcia będą prowadzone zgodnie z zaplanowanym harmonogramem zajęć.

5. Uczestnikom Projektu zapewnione zostaną badania lekarskie, materiały szkoleniowe, uczestnictwo w szkoleniu,  przystąpienie do egzaminu teoretycznego i praktycznego wewnętrznego oraz możliwość nabycia uprawnień do kierowania pojazdami kat. „C” „C+E” lub „D”  poprzez sfinansowanie pierwszego egzaminu zewnętrznego (państwowego).

6.       Udział w ramach Projektu jest bezpłatny.

§ 5

Warunki uczestnictwa w projekcie

1. Uczestnikiem Projektu może być osoba, która w dniu przystąpienia do Projektu jest mieszkańcem/mieszkanką z terenu gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców powiatu mińskiego oraz:

1)      jest członkiem(nią) Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulejówku;

2)      posiada prawo jazdy kategorii „B”.

2.    Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest spełnienie kryteriów określonych w ust. 1 oraz złożenie w Biurze Projektu dokumentów rekrutacyjnych stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu, tj.:

1)      formularz zgłoszeniowy – zał. Nr 1;

2)      deklaracja uczestnictwa w Projekcie – zał. Nr 2;

3)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – zał. Nr 3;

4)      potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dowodu tożsamości oraz prawa jazdy kat. B.

3.  Dokumenty rekrutacyjne wymienione w ust. 4 należy złożyć do Biura Projektu. Beneficjent dopuszcza przekazanie dokumentów osobiście lub przesłanie dokumentów rekrutacyjnych drogą pocztową na adres Biura Projektu.

4. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, zgodnie z warunkami jawnymi i jednakowymi dla wszystkich uczestników/czek, uwzględniającymi kryteria strategiczne Projektu oraz w oparciu o dokumenty rekrutacyjne.

5.  Rekrutację przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna, w skład której wejdą Koordynator Projektu, Prezes i Wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulejówku.

6. Komisja Rekrutacyjna dokona ostatecznego zatwierdzenia listy uczestników według następujących kryteriów:

1)      spełnienie wymogów Uczestnika projektu,

2)      limitu miejsc na poszczególne kursy,

3)      wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie,

4)      kolejności zgłoszeń.

7.    Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu „Kurs prawo jazdy kat. C” jest posiadanie prawa jazdy kat. B, w przypadku „Kurs prawo jazdy kat. C+E” posiadanie prawa jazdy kat. B i C,
a w przypadku „
Kurs prawo jazdy kat. D” posiadanie prawa jazdy kat. B lub C.

8. Rekrutacja będzie prowadzona do 8 lutego 2013 r., aż do zakwalifikowania do Projektu planowanej liczby 10 osób (w tym 3 Kobiety), które zostaną objęte wsparciem.

9.   Lider zastrzega sobie prawo do przedłużenia procedury rekrutacji w przypadku braku wymaganej liczby uczestników/czek oraz prawo do zamknięcia/zawieszenia rekrutacji w przypadku naboru pełnej grupy Uczestników/czek.

10.   Informacja o dodatkowym naborze zostanie zamieszczona na stronie internetowej Lidera.

11. Po zakończeniu naboru do każdej z grup szkoleniowych, Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół wraz z listą osób zakwalifikowanych i listą rezerwową. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej z udziału w projekcie, jej miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej, zgodnie z założonymi we wniosku o dofinansowanie wskaźnikami.

12.   Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

13.   Lista osób zakwalifikowanych zamieszczona zostanie w siedzibie Biura Projektu.

14. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie powiadomione zostaną o powyższym fakcie drogą telefoniczną lub mailową. Lider nie będzie informował osób niezakwalifikowanych.

 § 6

Uprawnienia i obowiązki uczestników/czek projektu

1.       Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do:

1)      bezpłatnego udziału w Projekcie;

2)      zgłaszania uwag i oceny odbywających się zajęć;

3)      otrzymania zaświadczenia uczestnictwa w Projekcie i ukończenia szkolenia

4) przystąpienia do wewnętrznego egzaminu teoretycznego i praktycznego w zakresie prowadzenia pojazdów kat. „C” , „C+E” lub „D”;

5)      bezpłatnego przystąpienia do pierwszego państwowego egzaminu teoretycznego
i praktycznego w zakresie prowadzenia pojazdów kat. „C” , „C+E” lub „D”;

6)      otrzymania przewidzianych w Projekcie materiałów szkoleniowych;

7)      badań lekarskich.

2.       Każdy Uczestnik Projektu jest zobowiązany do:

1)      przestrzegania niniejszego Regulaminu;

2)      regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach;

3)      potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności;

4)      przystępowania do egzaminów i testów sprawdzających, o ile zostały przewidziane
w programie danego kursu;

5)      uczestnictwa w badaniach ewaluacyjnych w zakresie oceny realizowanego kursu;

6)      informowania organizatora kursu o przewidywanej nieobecności na zajęciach;

7)      wypełniania przedkładanych przez Beneficjenta ankiet związanych z realizacją Projektu
i monitoringiem jego rezultatów, w czasie trwania Projektu i po jego zakończeniu.

3. W przypadku nieobecności na zajęciach Uczestnik/czka jest zobowiązany/a do złożenia pisemnego usprawiedliwienia w terminie 7 dni i uzyskania zgody Koordynatora projektu na kontynuację uczestnictwa we wsparciu.

4.    Uczestnik/czka zostaje skreślony z listy osób zakwalifikowanych do projektu w przypadku:

1)      nieobecności na zajęciach i nie uzyskania zgody na kontynuację udziału we wsparciu,

2)      odmowy przystąpienia przez Uczestnika/czkę do egzaminu lub testu sprawdzającego, jeśli został on przewidziany w ramach danego kursu,

3)      naruszenia zasad współżycia społecznego i zasad bezpieczeństwa,

4)      złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie,

5)      naruszenia przez Uczestnika/czkę zapisów niniejszego Regulaminu.

5.    Uczestnik/ka zobowiązany/a jest ponieść wszelkie koszty dokonanych przez siebie zniszczeń
i uszkodzeń (sprzęt, wyposażenie i itp.).

§ 7

Zasady rezygnacji z udziału w szkoleniu i projekcie

1.       W przypadku rezygnacji z udziału w danym kursie, Uczestnik/czka przed rozpoczęciem zajęć szkoleniowych, zobowiązany/a jest dostarczyć informację o powyższym fakcie osobiście bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Projektu, w najwcześniejszym możliwym terminie.

2.   Uczestnik/czka może zrezygnować z wzięcia udziału w projekcie w formie pisemnego oświadczenia wyłącznie z ważnych przyczyn, jednakże nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem szkolenia, na które został zakwalifikowany/a (wyjątek – zdarzenia losowe – choroba itp.). Oświadczenie winno zostać przekazane przez Uczestnika/czkę do siedziby Biura Projektu.

3.       Konsekwencją rezygnacji z udziału w projekcie lub skreślenie z listy Uczestników/czek projektu, o ile podpisał/a deklarację uczestnictwa bez podania racjonalnej przyczyny, jest konieczność zwrotu Liderowi dotychczas poniesionych kosztów w związku z udziałem takiej osoby
w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

§ 8

Postanowienia końcowe

1.    Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Lidera.

2.   Ostateczna interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu wiążąca dla uczestników/czek projektu należy do Lidera.

3.    Lider zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, wynikających
w szczególności ze zmian zapisów prawa i uregulowań dotyczących PO KL, o czym zobowiązany jest powiadomić poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej Lidera wraz z uaktualnioną wersją Regulaminu.

4.       Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia naboru do projektu.                                 

Aktualności

2020.08.28
Ogłoszenie o możliwiości zakupu drewna opałowego
2020.08.03
Zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że od 1 września 2020 r. następuje zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą Nr XX/207/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek oraz ustalenia stawki takiej opłaty, obowiązywać będzie nowy system rozliczania za odbiór odpadów.

2020.11.13
INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że na terenie Miasta Sulejówek przeprowadzona jest inwentaryzacja źródeł ciepła.

ANKIETA – INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

 

Galeria zdjęć

  • Pomnik Żołnierzy A.K. Harcerskiego Batalionu "Zośka" Mieszkańców Miłosny i Sulejówka
  • Dworek "Siedziba" Zofii i Jędrzeja Moraczewskich
  • "Kolejniak"
  • "Witacz" - wjazd do Sulejówka
  • Milusin - Dworek Marszałka Józefa Piłsudskiego
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.