Urząd Miasta Sulejówek

sobota, 23.10.2021
Marleny, Seweryna, Jana
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Nawigacja

Treść strony

Strażak OSP w Sulejówku ...

 • -

Regulamin projektu „Indywidualizacja Moją Szansą”

§ 1. Definicje

Projekt – projekt „Indywidualizacja moją szansą”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Beneficjent – Miasto Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

Beneficjent Ostateczny – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Sulejówku, Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulejówku  oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulejówku, którzy zostali zakwalifikowani zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie

Instytucja Pośrednicząca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

EFS – Europejski Fundusz Społeczny

POKL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Biuro projektu – Urząd Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

§ 2. Postanowienia ogólne

1.       Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

2.       Projekt jest realizowany przez Miasto Sulejówek na podstawie umowy
nr umowa nr UDA-POKL.09.01.02-14-163/13-00 z dnia 11.09.2013 r. zawartej z Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

3.       Projekt jest realizowany w okresie od 02.09.2013 r. do 31.08.2014 r.

4.       Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Sulejówku, Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulejówku oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulejówku, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowani podnoszeniem poziomu wykształcenia, rozwijaniem swoich pasji i uzdolnień oraz uzyskaniem opieki psychologiczno-pedagogicznej.

5.       Wsparcie w ramach projektu łącznie otrzyma co najmniej 216 uczniów i uczennic szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sulejówek.

§ 3. Cele projektu

1.       Celem głównym Projektu jest zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w 100% publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Sulejówek w okresie od IX 2013 do VIII 2014 oraz doposażenie bazy dydaktycznej

2.       Celami szczegółowymi są:

1)      Ograniczenie dysfunkcji rozwojowych wśród uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta Sulejówek, u których zdiagnozowano deficyty edukacyjne, w okresie do końca realizacji projektu;

2)      Wzrost umiejętności u dzieci szczególnie zdolnych, objętych projektem;

3)      Stworzenie warunków w szkołach objętych projektem, umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę z dziećmi poprzez wyposażenie bazy szkół w niezbędne materiały dydaktyczne.

§ 4. Zakres wsparcia

1.       W ramach Projektu wsparciem objętych zostanie minimum 216 uczniów, dla których zostaną zorganizowane następujące zajęcia:

1)      w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku:

‒   zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – minimum 200 godz. dla conajmniej 26 uczniów;

‒   zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – minimum 100 godz. dla conajmniej 19 uczniów;

‒   zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – minimum 70 godz. dla conajmniej 2 uczniów;

‒   zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych – minimum 30 godz. dla conajmniej 17 uczniów;

‒   zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie – minimum 90 godz. dla conajmniej 19 uczniów;

2)      w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulejówku:

‒   zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – minimum 100 godz. dla conajmniej 24 uczniów;

‒   zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – minimum 60 godz. dla conajmniej 8 uczniów;

‒   zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – minimum 30 godz. dla conajmniej 4 uczniów;

‒   zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych – minimum 70 godz. dla conajmniej 25 uczniów;

‒   zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie – minimum 30 godz. dla conajmniej 13 uczniów;

3)      w Szkole Podstawowej nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Sulejówku:

‒   zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – minimum 100 godz. dla conajmniej 24 uczniów;

‒   zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – minimum 60 godz. dla conajmniej 8 uczniów;

‒   zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – minimum 30 godz. dla conajmniej 2 uczniów;

‒   zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych – minimum 40 godz. dla conajmniej 10 uczniów;

‒   zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie – minimum 30 godz. dla conajmniej 10 uczniów;

2.       Zajęcia poprowadzą nauczyciele/nauczycielki, terapeuci, osoby posiadające stosowne uprawnienia.

3.       Dopuszcza się zmianę organizacji wsparcia w zakresie ilości uczniów biorących udział
w określonych zajęciach w zależności od wyników rekrutacji oraz zainteresowania udziałem
w Projekcie.

4.       Jeden uczeń może wziąć udział w tylu rodzajach wsparcia, do ilu zostanie zakwalifikowany ze względu na zdiagnozowane potrzeby.

5.       Zajęcia będą się odbywały na terenie szkół podstawowych, dla których Miasto Sulejówek jest organem prowadzącym:

1)      Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, ul. Głowackiego 47, 05-071 Sulejówek;

2)      Szkoła Podstawowa nr 1 Zespół Szkół Nr 1, ul. Idzikowskiego 2a, 05-070 Sulejówek;

3)      Szkoła Podstawowa nr 2 Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi, ul. Okuniewska 2,
05-070 Sulejówek.

6.       Beneficjent nie przewiduje transportu Beneficjentów Ostatecznych na zajęcia pozalekcyjne, które odbywać się będą na terenie wskazanym  w ust. 5.  

7.       Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny.

§ 5. Zasady rekrutacji i kwalifikacji Beneficjentów Ostatecznych

 1. Rekrutacja uczestników prowadzona jest w każdej szkole biorącej udział
  w projekcie za pośrednictwem szkolnych koordynatorów.
 2. Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające następujące warunki:
 1. Są uczniami klas od I do III w/w szkół podstawowych na terenie Miasta Sulejówek
 2. Zostali wytypowani przez nauczycieli/wychowawców do udziału w projekcie ze względu na zdiagnozowane trudności/zaburzenia/zdolności
 3. Posiadają pisemną zgodę rodziców/opiekunów na udział dziecka w projekcie w formie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie i oświadczenia o danych osobowych.

3.       Dokumenty zgłoszeniowe można pobrać u koordynatorów szkolnych. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są również w biurze Projektu.

4.       O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna złożona z koordynatora szkolnego oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W skład Komisji mogą także zostać powołani specjaliści zatrudnieni w danej szkole.

5.       Beneficjenci Ostateczni projektu zostaną wybrani spośród uczniów szkół uczestniczących
w projekcie, na podstawie złożonych wniosków.

6.       Proces rekrutacji uwzględnia zasadę równych szans, w tym równości płci i równego dostępu uczniów niepełnosprawnych i dysfunkcyjnych do edukacji.

7.       Zajęciami specjalistycznymi w ramach projektu objęte zostaną wszystkie chętne dzieci
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dysleksji rozwojowej, stwierdzonymi wadami wymowy, trudnościami w nauce i zaburzeniami zachowania, które stwierdzono na podstawie analizy wyników nauczania, dokumentacji pedagoga szkolnego i wychowawców klas oraz potrzeb uczniów i ich rodziców.

8.       Uczestnictwo dzieci w zajęciach rozwijających zainteresowania uwarunkowane będzie wskazaniami nauczycieli oraz zainteresowaniem ucznia.

9.   Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie zostają powiadomieni przez koordynatorów szkolnych lub nauczycieli prowadzących zajęcia, niezwłocznie po zamknięciu listy uczestników szkoleń.

§ 6. Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu

1.       Uczniowie zakwalifikowani do udziału w zajęciach zobowiązani są do:

1)      regularnego uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, w minimum 80% godzin danego typu zajęć;

2)      uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji projektu, w szczególności do wypełniania ankiet
i udzielania informacji dotyczących postępów w kształceniu;

3)      przestrzegania punktualności;

4)      wypełniania testów osiągnięć przeprowadzanych przez nauczycieli w ramach zajęć;

5)      poszanowania pomocy dydaktycznych, materiałów oraz używania ich zgodnie z przeznaczeniem.

2.       Uczeń zakwalifikowany do Projektu może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku:

1)      samodzielnej rezygnacji uczestnika;

2)      na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia lub na wniosek koordynatora szkolnego z powodu  naruszania zasad uczestnictwa w zajęciach;

3)      rezygnacji z nauki w szkole biorącej udział w projekcie;

4)      w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęć.

3.    Skreślenie ucznia z listy uczestników Projektu dokonują koordynatorzy szkolni. W takiej sytuacji możliwe jest przeprowadzenie dodatkowego postępowania rekrutacyjnego.

 § 7. Zasady monitoringu i kontroli

1.      Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.

2.      Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli projektu.

 § 8. Postanowienia końcowe

1.      Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje przez czas trwania projektu.

2.      Regulamin jest dostępny w Biurze projektu oraz na stronie internetowej www.sulejowek.pl.

3.  Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów.

4.      Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu oraz z innych powodów o ile wprowadzone zmiany wpłyną na możliwość pełniejszego osiągnięcia celów założonych we wniosku aplikacyjnym.

5.      Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu
w porozumieniu z kadrą zarządzającą projektem.

Aktualności

2020.08.28
Ogłoszenie o możliwiości zakupu drewna opałowego
2020.08.03
Zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że od 1 września 2020 r. następuje zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą Nr XX/207/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek oraz ustalenia stawki takiej opłaty, obowiązywać będzie nowy system rozliczania za odbiór odpadów.

2020.11.13
INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że na terenie Miasta Sulejówek przeprowadzona jest inwentaryzacja źródeł ciepła.

ANKIETA – INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

 

Galeria zdjęć

 • Milusin - Dworek Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Stadion Miejski
 • „Helin" - Fundacja Heleny i Ignacego Paderewskiego. Obecnie Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 • "Otradno" - pierwszy dom Aleksandry i Józefa Piłsudskich
 • "Witacz" - wjazd do Sulejówka
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.