Urząd Miasta Sulejówek

poniedziałek, 29.11.2021
Błażeja, Fryderyka, Saturnina
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Treść strony

Strażak OSP w Sulejówku ...

 • -

Rekrutacja

„Indywidualizacja moją szansą”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Umowa o dofinansowanie nr UDA –POKL.09.01.02-14- 163/13-00 z dnia 11.09.2013 r.

1. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona od 2 września do 31 października 2013 roku w następujących etapach:

 1. od 2 do 10 września 2013 r. tworzenie listy uczniów/uczennic wytypowanych zgodnie z pkt. 6 niniejszego Regulaminu,
 2. od 11 września do 30 września 2013 r. zbieranie podpisanych „Deklaracji uczestnictwa w projekcie i oświadczeń o danych osobowych”
 3. w uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość składania deklaracji po terminie wykazanym w pkt 1 b).

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji w zależności od potrzeb, np. w przypadku rezygnacji/wykreślenia uczestników projektu przy przestrzeganiu zasady, iż w każdym roku szkolnym uczeń/uczennica będzie uczestniczył/a w co najmniej 30 godzinach zajęć.

2. W projekcie, zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie, mogą uczestniczyć:

 • uczniowie/uczennice 3 sulejóweckich szkół podstawowych,
 • pobierający naukę na I etapie edukacji wczesnoszkolnej – klas I – III,
 • zakwalifikowani na zajęcia dodatkowe przez Komisję Rekrutacyjną i Dyrektora Szkoły na podstawie dokumentu potwierdzającego rozpoznane potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

3. W 3 sulejóweckich szkołach podstawowych dyrektorzy powołują Komisje Rekrutacyjne, które tworzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wraz z innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole.

4. Pracami Komisji Rekrutacyjnej kieruje Koordynator szkolny projektu.

5. Uczestników do projektu mogą zgłaszać wychowawcy, nauczyciele pracujący z uczniami klas I-III oraz specjaliści zatrudnieni w szkole lub poradniach specjalistycznych na podstawie rozpoznanych potrzeb, możliwości rozwojowych i edukacyjnych uczniów i uczennic.

6. Dokumentami potwierdzającymi rozpoznanie potrzeby ucznia/uczennicy, kwalifikującymi go/ją do uczestnictwa w rekrutacji do projektu są:

a) dla zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji:

- Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia/Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny* (*dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

- opinia/orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

- wewnątrzszkolna dokumentacja z obserwacji/diagnozy ucznia/uczennicy (np. kwestionariusze, arkusze, testy, opinie nauczycieli lub specjalistów pracujących z uczniami/uczennicami klas I-III itp.)

b) dla zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych:

- Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia/Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny* (*dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

- opinia/orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

- wewnątrzszkolna dokumentacja z obserwacji/diagnozy ucznia/uczennicy (np. kwestionariusze, arkusze, testy, opinie nauczycieli lub specjalistów pracujących z uczniami/uczennicami klas I-III itp.)

c) dla zajęć logopedycznych:

- Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia/Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny* (*dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

- opinia/orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

- zaświadczenie lekarskie

- wewnątrzszkolna dokumentacja z obserwacji/diagnozy ucznia/uczennicy (np. kwestionariusze, arkusze, testy, opinie nauczycieli lub specjalistów pracujących z uczniami/uczennicami klas I-III itp.)

e) dla zajęć rozwijających dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyczno-przyrodniczym, artystycznym:

- Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia/Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny* (*dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

- opinia/orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

- wewnątrzszkolna dokumentacja z obserwacji/diagnozy ucznia/uczennicy (np. kwestionariusze, arkusze, testy, opinie nauczycieli lub specjalistów pracujących z uczniami/uczennicami klas I-III itp.)

7. Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje uczniów/uczennice na zajęcia dodatkowe zgodnie z zasadą równości płci, planując liczbę godzin zajęć będących zaspokojeniem rozpoznanych potrzeb ucznia/uczennicy.

8. W przypadku większej ilości dzieci kwalifikujących się na określony rodzaj zajęć w stosunku do ilości dostępnych miejsc o zakwalifikowaniu na zajęcia decyduje:

a) posiadanie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,

b) jeżeli po zakwalifikowaniu wszystkich uczniów z orzeczeniami/opiniami ppp pozostaną wolne miejsca w danej grupie zajęciowej do projektu kwalifikowane są dzieci u których stwierdzono większą potrzebę uczestniczenia w danych zajęciach (lista hierarchiczna tworzona na podstawie wyników dodatkowych testów/badań przeprowadzonych w szkole)

c) jeżeli po zakwalifikowaniu wszystkich uczniów z orzeczeniami/opiniami ppp ilość uczniów będzie za duża w stosunku do ilości miejsc, do projektu kwalifikowane są dzieci u których stwierdzono większą potrzebę uczestniczenia w danych zajęciach (lista hierarchiczna tworzona na podstawie wyników dodatkowych testów/badań przeprowadzonych w szkole)

9. Dyrektor szkoły zatwierdza wynik rekrutacji podpisując protokół.

10. Szkoła informuje opiekuna prawnego ucznia/uczennicy zakwalifikowanego do projektu o możliwości udziału dziecka w zajęciach dodatkowych.

11. Opiekun prawny podpisując Deklarację uczestnictwa w projekcie i oświadczenie o danych osobowych tym samym wyraża zgodę na udział swojego dziecka w projekcie. Brak podpisu Deklaracji… w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w projekcie.

12. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (swoich i dziecka) przez opiekuna prawnego – jest jednoznaczna z brakiem możliwości udziału ucznia/uczennicy w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu.

13. W przypadku rezygnacji lub wykreślenia ucznia/uczennicy z projektu, może odbyć się rekrutacja uzupełniająca, pod warunkiem iż w ciągu jednego roku szkolnego uczeń/uczennica będzie mógł uczestniczyć w co najmniej 30 godzinach zajęć dodatkowych w ramach jednego typu zajęć. Rekrutacja uzupełniająca jest prowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 5-12.

14. Komisja Rekrutacyjna przestrzega liczby uczniów/uczennic uczestniczących w poszczególnych rodzajach zajęć dodatkowych wynikającej z wniosku o dofinansowanie i zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487)

15. Efektem zakończonego procesu rekrutacji jest Lista uczestników zakwalifikowanych do projektu przez Komisję Rekrutacyjną, zatwierdzona przez Dyrektora szkoły oraz wypełnione i podpisane przez opiekunów prawnych uczniów/uczennic Deklaracje uczestnictwa w projekcie i oświadczenie o danych osobowych.

Aktualności

2020.08.28
Ogłoszenie o możliwiości zakupu drewna opałowego
2020.08.03
Zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że od 1 września 2020 r. następuje zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą Nr XX/207/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek oraz ustalenia stawki takiej opłaty, obowiązywać będzie nowy system rozliczania za odbiór odpadów.

2020.11.13
INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że na terenie Miasta Sulejówek przeprowadzona jest inwentaryzacja źródeł ciepła.

ANKIETA – INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

 

Galeria zdjęć

 • Milusin - Dworek Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Pomnik Ofiar II wojny światowej
 • „Helin" - Fundacja Heleny i Ignacego Paderewskiego. Obecnie Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 • "Witacz" - wjazd do Sulejówka
 • Pomnik Współtwórców Polski Niepodległej i Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.