Urząd Miasta Sulejówek

czwartek, 04.03.2021
Kazimierza, Eugeniusza, Lucji
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Nawigacja

Treść strony

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Klienta, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
Pok. nr 1 (parter)

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
pokój nr 14, tel. (22) 76 06 255

Wymagane dokumenty:
1.    Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zawierający:
1)    imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
2)    określenie przedmiotu i obszaru działalności,
3)    określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
4)    informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
5)    proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
6)    określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Załączniki do wniosku:
1)    zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
2)    wydruk z CEIDG potwierdzający prowadzenie działalności, a dla spółek handlowych aktualny odpis z KRS, potwierdzające prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
3)    oświadczenie o dysponowaniu pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt, dopuszczonym do użytku decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz posiadaniu licencji przewoźnika,
4)    oświadczenie o posiadaniu specjalistycznego atestowanego sprzętu do odławiania i przenoszenia zwierząt,
5)    dokument potwierdzający gotowość do odbioru odłowionych zwierząt przez schronisko dla zwierząt bezdomnych,
6)    dokument potwierdzający gotowość do udzielenia pomocy weterynaryjnej wyłapanym zwierzętom przez lekarza weterynarii,
7)    dokument potwierdzający gotowość do obioru padłych zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych,
8)    oświadczenie o niekaralności na podstawie art. 35 i art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.).

2.    Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia.
3.    W przypadku występowania przez pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa.

Dodatkowe informacje:
1.    Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) rada gminy zobowiązana jest do określenia, w drodze uchwały, wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.
Wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o udzielenie zezwolenia w zakresie ochrony przed zwierzętami bezdomnymi zostały określone w Uchwale Nr VI/27/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta Sulejówek (https://www.bip.sulejowek.pl/plik,2717,vi-27-2014-w-sprawie-wymagan-jakie-powinien-spelniac-przedsiebiorca-ubiegajacy-sie-o-uzyskanie-zezwolenia-na-prowadzenie-dzialalnosci-w-zakresie-ochrony-przed-bezdomnymi-zwierzetami-prowadzenia-schronisk-dla-bezdomnych-zwierzat-a-takze.pdf) .
2.    W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku. Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym w wezwaniu terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

Opłaty:
1.    616,00zł – oplata skarbowa za udzielenie zezwolenia,
2.    17,00zł – opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy jego mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy Miasta Sulejówek:
Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Czas załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sulejówek w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania przed organem administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem dostarczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).
Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta Sulejówek.

 

Metryka:
Opracował: Jadwiga Witowska-Dmowska
Sprawdził: Aneta Wąsowska-Żeberek – Kierownik Referatu
Zatwierdził:  Magdalena Łukomska – Z- ca Burmistrz Miasta Sulejówek

drukuj całą stronę

Aktualności

2020.08.28
Ogłoszenie o możliwiości zakupu drewna opałowego
2020.08.03
Zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że od 1 września 2020 r. następuje zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą Nr XX/207/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek oraz ustalenia stawki takiej opłaty, obowiązywać będzie nowy system rozliczania za odbiór odpadów.

2020.11.13
INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że na terenie Miasta Sulejówek przeprowadzona jest inwentaryzacja źródeł ciepła.

ANKIETA – INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

 

Galeria zdjęć

  • Pomnik Współtwórców Polski Niepodległej i Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego
  • Dworek "Siedziba" Zofii i Jędrzeja Moraczewskich
  • Ogród Pamięci Dzieci ofiar hitlerowskiego obozu Auschwitz - Birkenau
  • "Witacz" - wjazd do Sulejówka
  • Milusin - Dworek Marszałka Józefa Piłsudskiego
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.