Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

Informacja dotycząca uzupełniającego wyboru ławników na kadencję 2024-2027

Informacja dotycząca uzupełniającego wyboru ławników na kadencję 2024-2027

Na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm) ogłasza się nabór uzupełniający kandydatów na ławników. 

Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach zwrócił się do Rady Miasta Sulejówek z prośbą o przeprowadzenie uzupełniających wyborów ławników na kadencję 2024 -2027. Ustalona przez Kolegium Sądu Okręgowego w Siedlcach liczba wybieranych prze Radę Miasta Sulejówek ławników to:

- do Sądu Okręgowego w Siedlcach - 2 ławników

- do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim - 1 ławnik

 

Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)     jest nieskazitelnego charakteru;

3)     ukończył 30 lat;

4)     jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)     nie przekroczył 70 lat;

6)     jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)     posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 Ławnikami nie mogą być:

1)     osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)     osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)     funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)     adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)     radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)     duchowni;

7)     żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)     funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)     radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 29 lutego 2024 roku.

Zgłoszenie, które wpłynęło do rady gminy po 29 lutego 2024 r., tj. po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z  2023 r. poz. 217), lub niespełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2–5 tejże ustawy i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. poz. 693 oraz z 2022 r. poz. 2155), pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

 

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty (1-4), które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1)     informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)     oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)     oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)     zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)     dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Każdy z co najmniej 50 obywateli popierających kandydaturę osoby na ławnika musi spełniać łącznie następujące wymogi: posiadać czynne prawo wyborcze i zamieszkiwać stale na terenie gminy dokonującej wyboru. Grupa, co najmniej 50 obywateli spełniających obie wskazane przesłanki może skutecznie zgłosić popieranego przez siebie kandydata na ławnika.

 

Koszt opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego  oraz za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Natomiast koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Miasta Sulejówek  pok. 9 w godzinach pracy urzędu w zamkniętych kopertach z  napisem  KANDYDAT NA ŁAWNIKA. Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Miasta – www.sulejowek.pl  oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości Formularz dotycząc zgłaszania kandydatów na ławników - Ministerstwo Sprawiedliwości - Portal Gov.pl www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-dotyczac-zglaszania-kandydatow-na-lawnikow

 

Informacji związanych z wyborem ławników udziela Sekretarz H. Stefaniuk - tel. 22 76 06 204 lub Kierownik Biura Rady A. Wyrostkiewicz Tel. 22 76 06 207 

 

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w do 31 marca 2024 roku.

 

 Dokumenty do pobrania:

1.       karta zgłoszenia kandydata na ławnika

2.       oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

3.       oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona

4.        lista osób zawierających imię/imiona, nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata

5.       oświadczenie o zwolnieniu z opłaty z KRK

6.        oświadczenie podmiotu o zwolnieniu z opłaty z KRK

7.       informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  • autor: Biuro Rady Miasta
  • autor: Biuro Rady Miasta

Wstecz

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie