Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

WYDANIE WTÓRNIKA LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ

WYDANIE WTÓRNIKA LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1 - parter)

 

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej, ul. Dworcowa 55, pok. nr 5  - parter, tel. 22 76-06-226

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie wtórnika licencji.
2. Dokument potwierdzający zaginięcie licencji w okolicznościach niezależnych od przedsiębiorcy np. zaświadczenie z Policji.
3. Pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zobowiązujące go do niezwłocznego zwrócenia odnalezionej licencji organowi, który jej udzielił.
4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika licencji.

 

Dodatkowe informacje:

Brak

 

Opłaty:

Opłaty za wydanie wtórnika licencji:
a. 20 zł - 30 zł – w przypadku utraty licencji na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy.
b. 50 zł - 75 zł – w przypadku utraty licencji w innych okolicznościach.

Bank Spółdzielczy w Halinowie

52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Czas załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca

 

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity:
    Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm.),
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity:
    Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.).
  4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916).
  5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 713).

Formularze do pobrania:

Wniosek o wydawanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

                                                                                        autor: Działalność Gospodarcza

 

autor: Działalność Gospodarcza

Metryka:
Opracował: Ewa Jerzak

Sprawdził: Hanna Stefaniuk – Sekretarz Miasta
Zatwierdził: Arkadiusz Śliwa – Burmistrz Miasta

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie