Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

Dodatek osłonowy

27 grudnia 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę  o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1).

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składać można w gminie właściwej ze względu
na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Organem właściwym dla naszych mieszkańców  jest Burmistrz Miasta Sulejówek, w imieniu którego zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku.

Dodatek będzie przysługiwał osobom, które spełnią określone kryterium dochodu. Wyższy dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest np. kocioł na paliwo stałe, ale tylko wtedy, kiedy źródło ciepła zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym przysługuje on osobie:

-  w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł oraz

- osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

- w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę, dodatek obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę. Uwaga, w przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjęto, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Organem właściwym jest Burmistrz Miasta Sulejówek, w imieniu którego zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku.

 Wnioski  o przyznanie dodatku osłonowego składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku, ul. Świętochowskiego 4.

(pon. 8-17, wtorki, środy 8-16, czwartek -dzień wewnętrzny, piątki 8-15).

tel. 22 7835949 w 21, tel.  kom. 604 438 905   

 Wnioski składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wniosek elektroniczny wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnienia za pomocą profili zaufanego. 

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informacja o przyznaniu dodatku zostanie przesłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku nie wskazania tego adresu, informację można odebrać bezpośrednio w siedzibie MOPS. Dopiero odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana tego prawa następuje w formie decyzji.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

- 400 zł. dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
- 600 zł. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
- 850 zł. dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
- 1150 zł. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi - można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Ale jest jeden warunek. Takie źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.


Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego rocznie wynosi wówczas:

- 500 zł. dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
- 750 zł. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
- 1062,50 zł. dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
- 1437,50 zł. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.


Jeżeli wniosek o przyznanie dodatku osłonowego zostanie złożony do 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca
i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata całości dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. (jednorazowa wypłata).

Jeśli wniosek zostanie złożony po 31 października, nie zostanie rozpoznany.

22 369 14 44 - Infolinia ogólnopolska

Wniosek do pobrania

 

 

 • autor: MOPS

Szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie!!

 

 

Rozporządzeniem Nr 49 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2021 r., nałożono na właścicieli kotów obowiązek: „szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.” Obowiązek ten dotychczas spoczywał jedynie na właścicielach psów.

Szczepienie przeciwko wściekliźnie jest bezpieczne, tanie i skuteczne! Można je wykonać w każdym gabinecie weterynaryjnym.

Zaniechanie obowiązku (przez właścicieli psów i kotów), jest traktowane jako wykroczenie i podlega sankcji w postaci mandatu karnego o wysokości 500 zł.

Szczepienie przeciwko wściekliźnie to jedyny skuteczny sposób na walkę z chorobą - nie istnieje żadna metoda leczenia, możemy jedynie zapobiegać zakażeniu!

 

 • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Przerwa w dostępie wody 17.01.2022 r.

KOMUNIKAT - MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI W SULEJÓWKU

zawiadamia, że w związku z pracami na sieci wodociągowej   w dniu  17.01.2022r. (poniedziałek) w godzinach 9 – 15.
nastąpi przerwa w dopływie wody do budynków przy ul. Piastowskiej na odc. od ul. Pułaskiego do ul. Reymonta

ZUS - Wsparcie dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2022 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy w ramach pakietu zmian do wielu ustaw, związanych z wprowadzeniem Polskiego Ładu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z Krajową Administracją Skarbową włączył się w szeroko zakrojoną akcję informacyjną, która koncentruje się na udzielaniu informacji przedsiębiorcom. Płatnicy składek mogą skorzystać z pakietu wsparcia, który zawiera m.in.:

-       szkolenia online (webinaria),

-       indywidualną opiekę w placówkach ZUS i KAS,

-       dyżury ekspertów w mediach, w placówkach ZUS i Urzędów Skarbowych.

Informacje o planowanych inicjatywach dla przedsiębiorców w Oddziale ZUS w Siedlcach i podległych terenowych jednostkach organizacyjnych w Garwolinie, Mińsku Mazowieckim, Sokołowie Podlaskim, Łosicach i Węgrowie są na bieżąco umieszczane na stronie www.zus.pl w zakładce „Szkolenia i wydarzenia”.  

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinariach i dyżurach ekspertów.

 

Przydatne linki:

Poradnik "Polski Ład Co zmienia się w przepisach dotyczących rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne"

Informacje o zmianach od 2022 r.

Podatki.gov.pl

Informacja - Nieodpłatna Pomoc Prawna

Szanowni Państwo, od 24 stycznia 2022 r. do odwołania porady będą udzielane zarówno stacjonarnie, jak i  zdalnie.

Prawnicy oraz doradcy obywatelscy nadal zobowiązani są do przebywania w punktach w dniach i godzinach dyżurów.

Informacja - Zarządu Transportu Miejskiego

Szanowni Państwo

Od czwartku 3 lutego w autobusach kabina prowadzącego będzie oddzielona od pozostałej części pojazdu, a kierowcy nie będą otwierali przednich drzwi. Taśma z informacją o strefie wyłączonej z użytkowania oddzieli od reszty pojazdu przednią część przy wejściu do kabiny prowadzącego. Pasażerowie będą mogli korzystać ze wszystkich siedzeń, nieczynne będą natomiast przednie drzwi – motorniczowie i kierowcy nie będą ich otwierali. Plakat z taką informacją znajdzie się na drzwiach, zaklejone zostaną przyciski do otwierania pierwszych drzwi. Powyższe nie dotyczy autobusów linii uzupełniających L.

Jednocześnie Pasażerów korzystających z linii L uprasza się w miarę możliwości o ograniczanie wykorzystywania przedniej części pojazdu i wszelkich kontaktów z kierowcami.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) i obsługa 500+ przez ZUS

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12 do 35 miesiąca życia przysługuje dodatkowe świadczenie – Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Wniosek o RKO składany jest do ZUS wyłącznie w postaci elektronicznej.

Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane. Prawo do świadczenia będą mieć także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało na drugie dziecko lub kolejne proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do końca 35 miesiąca życia tego dziecka, na które kapitał przysługuje.

Przyjmowaniem wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy, rozpatrywaniem oraz wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i załączniki do wniosku można składać wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie „Dobry start” i świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”:

 • portal Emp@tia;
 • PUE ZUS;
 • bankowość elektroniczna.

Wypłata świadczeń będzie następować wyłącznie na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

Więcej informacji: RKO: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250

Od 2022 r. obsługę programu „Rodzina 500+” przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To oznacza, że sprawy dotyczące świadczeń przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane przez samorządy, które będą kontynuowały wypłatę tych już przyznanych świadczeń do końca maja 2022 r. Natomiast ZUS od 1 stycznia wypłaca nowe, przyznane przez siebie świadczenia. Od 1 lutego ZUS przyjmuje też wnioski na kolejny okres świadczeniowy, który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r.

ZUS przygotował specjalny kreator wniosków na PUE ZUS dla rodzin wnioskujących o świadczenie 500 plus.

Więcej informacji: 500+  https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230.

Harmonogram konsultacji dotyczących 500+ i RKO dostępny jest na stronie internetowej zus.pl.

 

JAK POMÓC OBYWATELOM UKRAINY I ICH RODZINOM NA TERENIE SULEJÓWKA

JAK POMÓC OBYWATELOM UKRAINY ???????? I ICH RODZINOM NA TERENIE SULEJÓWKA:
  1. Artykuły spożywcze można pozostawić w naszej Jadłodzielni przy Liceum (ul. Paderewskiego). Punkt jest czynny cały tydzień od godz. 8 do 20. W razie potrzeby punkt uruchomimy również w weekendy.
  2. Suchy prowiant (batony, czekolady, suchary itp) można przynieść do Urzędu Miasta na ul. Dworcową 55 (sala ślubów na parterze, w godzinach pracy urzędu) oraz do Muzeum Józefa Piłsudskiego w soboty i niedziele od 10 do 19
  3. Ubrania, koce i inne artykuły pierwszej potrzeby (nie spożywcze) również można przynieść do Urzędu Miasta przy ul. Dworcowej 55, sala nr 2 oraz do Muzeum Józefa Piłsudskiego w soboty i niedziele od 10 do 19
  4. Osoby chcące się ogrzać i posilić ciepłą herbatą mogą się udać do naszego Urzędu (ul. Dworcowa 55, sala nr 2) w godzinach pracy urzędu lub całodobowo do remizy strażackiej OSP Sulejówek przy ul. Świętochowskiego 15/17
  5. Każdy, kto ma możliwość przyjęcia uchodźców z Ukrainy pod swój dach proszony jest o kontakt do Urzędu Miasta pod tel: 608061336
  Wszystkie zebrane artykuły będą dostępne dla chętnych obywateli Ukrainy i ich rodzin, które mogą udać się po nie do Jadłodzielni (odbiór samodzielny) i do Urzędu Miasta (odbiór od pracownika UM). Serdecznie zapraszamy WSZYSTKICH potrzebujących. Dziękujemy Państwu za każde wsparcie ✌️
Wszystkie zebrane artykuły będą dostępne dla chętnych obywateli Ukrainy i ich rodzin, które mogą udać się po nie do Jadłodzielni (odbiór samodzielny) i do Urzędu Miasta (odbiór od pracownika UM). Serdecznie zapraszamy WSZYSTKICH potrzebujących.
W tym trudnym czasie bądźmy dla wszystkich szczególnie wyrozumiali. Razem damy radę ????
Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, ludzie stoją i na świeżym powietrzu

MAPA DROGOWA POMOCY DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY W SULEJÓWKU:

MAPA DROGOWA POMOCY DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY W SULEJÓWKU

ZARZĄDZENIE NR 294/2022 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

ZARZĄDZENIE NR 294/2022 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 26 lutego 2022 r. w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę dla obywateli Ukrainy

Ulotka informacyjna dla Uchodźców z Ukrainy

 • Ulotka informacyjna_PL-1
 • Ulotka informacyjna_PL-2
 • Ulotka informacyjna_UA-1
 • Ulotka informacyjna_UA-2

Plan Zrównoważonej Mobilności

Wnioski o nadanie numeru PESEL dla obywateli UKRAINY / Заява про присвоєння номера PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні

Wnioski o nadanie numeru PESEL dla obywateli UKRAINY  będą przyjmowane od  16 marca 2022 r. w godzinach pracy urzędu na wyznaczonych stanowiskach. Wizyta w urzędzie możliwa jest  wyłącznie po uprzedniej rezerwacji  wizyty.            Dzienna liczba przyjmowanych wniosków jest ograniczona.

 Aby zarezerwować wizytę należy pobrać w Urzędzie Miasta Sulejówek w Biurze Obsługi Klienta (parter) ul. Dworcowa 55, bilet wskazujący kolejność i godzinę planowanej wizyty.

Jeden bilet wydawany jest dla 1 osoby, np. mama z 2 dzieci pobiera 3 bilety. 

W celu sprawnej obsługi przyjdź na umówioną wizytę punktualnie, jeżeli to możliwe z wypełnionym wnioskiem. Odpowiednie formularze i informacje można  uzyskać pod adresem : https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy

Prosimy o przynoszenie oryginałów i  kserokopii dokumentów.

Jeżeli rezygnujesz z wizyty odwołaj ją pod numerem telefonu 22 76 06 201.

НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ / WYPŁATa JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

Муніципальний центр соціальної опіки в Sulejówku, вул.  Świętochowskiego 4

 

 повідомляє, що допомога   на підставі ст. 31 пкт. 1 Закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави - НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ  надаватимуться з понеділка по п'ятницю:

 Понеділок - 8.30 - 16.30

 вівторок - четвер - 8.30 - 15.30

 П'ятниця - 8.30 - 14.30

 контактний телефон: 22 783-59-49

 пошта: mops@list.pl

 

 Для осіб, які подають заяви з 16.03.2022 р. по 31.03.2022 р., очікувана дата сплати – 06.04.2022 р. (стосується заяв, що отримали позитивний розгляд).

  Спосіб зняття: переказ на рахунок у польському банку або в касі Bank Spółdzielczy в  Sulejówku, вул.  Bema 2H: понеділок 9.00-18.00, вівторок-четвер 8.00-16.00, п'ятниця 8.00-15.00.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku ul. Świętochowskiego 4

informuje, że pomoc na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO będzie realizowana od  poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek- 8.30 – 16.30

wtorek- czwartek – 8.30  - 15.30

piątek – 8.30 – 14.30

tel. kontaktowy : 22 783-59-49

mail: mops@list.pl

Dla osób które złożą wnioski od 16.03.2022 r. do 31.03.2022 r.  przewidywany termin wypłaty wyznacza się na dzień 06.04.2022 r (dotyczy wniosków pozytywnie rozpatrzonych ).

Sposób wypłaty: przelew na polskie konto bankowe lub w kasie Banku Spółdzielczego w Sulejówku, ul. Bema 2H w  godzinach : poniedziałek 9.00- 18.00, wtorek-czwartek 8.00-16.00, piątek 8.00-15.00.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SULEJÓWKU

SERDECZNIE ZAPRASZA

DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM (3-6 lat) Z UKRAINY  PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE  MIASTA SULEJÓWEK I GMINY HALINÓW NA ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE WSPOMAGAJĄCE MOTORYKĘ DUŻĄ I MAŁĄ, INTEGRACJĘ SŁUCHOWO-WZROKOWO-JĘZYKOWĄ I KONCENTRACJĘ.

UWAGI W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZ. 13-13.50, SALA NR 11

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Idzikowskiego 7B Sulejówek

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

 23 marca

30 marca

06 kwietnia

13 kwietnia

20 kwietnia

27 kwietnia

4 maja

11 maja

18 maja

25 maja

1 czerwca – DZIEŃ DZIECKA J

8 czerwca

15 czerwca

22 czerwca

29 czerwca

LIPIEC – SIERPIEŃ (przerwa wakacyjna)

 

ZAPRASZAMY

„ZASŁUŻONY DLA MIASTA SULEJÓWEK”

ZUS - Informacja dla obywateli Ukrainy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuję , że od 26-03-2022 na Platformie Usług Elektronicznych – PUE będą dostępne już wnioski typu 500+ dla obywateli Ukrainy. Uchodźcy będą mogli się logować do PUE na www.zus.pl   po przez profil zaufany ewentualnie bankowość elektroniczną i samodzielnie wysyłać wnioski elektronicznie. Osoby będą miały na PUE dedykowany wniosek SW-U w języku ukraińskim i polskim, aby go wysłać trzeba mieć nadane numery pesel dla siebie i dla dzieci, konto bankowe w Polsce, telefon, adres email.

Dodatkowo w najbliższy weekend tj. 26 marca 2022 – sobota i 27 marca 2022 niedziela ZUS będzie otwarty dla obywateli Ukrainy i na miejscu będzie można przy naszym wsparciu wysłać  wniosek 500+. Prosimy informować ( i zachęcać ) osoby mające już nadane numery pesel oraz mające konta bankowe w Polsce ( potrzebny też telefon komórkowy i adres email) o możliwości przyjścia do ZUS w Mińsku Mazowiecki ul. Warszawska 84 w godzinach 9,00 do 15,00.

Bardzo proszę o w miarę możliwości poinformowanie osoby mające już nadany numer pesel o możliwości wysyłania od 26 marca wniosków o 500+ oraz o pracy ZUS w weekend – osoby, które złożą wnioski w marcu dostaną świadczenia za cały marzec – decyduje miesiąc złożenia wniosków.

W dniach 26-27 marca 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje akcję „Weekend dla Ukrainy”. W placówkach ZUS w godzinach 9.00 – 15.00 czynne będą sale obsługi klientów dla obywateli Ukrainy, zgodnie z przyjętym harmonogramem:

 

26 marca (sobota):

 • Inspektorat ZUS w Sokołowie Podlaskim, ul. Piłsudskiego 2
 • Biuro Terenowe ZUS w Łosicach, ul. Kilińskiego 2

 

26 i 27 marca (sobota i niedziela):

 • Oddział ZUS w Siedlcach, ul. Browarna 12
 • Inspektorat ZUS w Garwolinie, ul. Kościuszki 15
 • Inspektorat ZUS w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawska 84
 • Biuro Terenowe ZUS w Węgrowie, ul. Wieniawskiego 15

Pracownicy ZUS założą konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) oraz pomogą przy składaniu elektronicznych wniosków o świadczenia rodzinne, m.in. o 500+. Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie:

 • polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka (UKR),
 • adres mailowy osoby,
 • polski numer telefonu,
 • numer rachunku bankowego w Polsce.

Uprzejmie proszę o dystrybucję i zamieszczenie informacji o weendowych dyżurach w ZUS w sposób dostępny dla zainteresowanych obywateli Ukrainy (strona internetowa, media społecznościowe, stoiska obsługi klientów, itp.)

 

Załączniki:

 1. Plakaty o dyżurach w ZUS
 2. Ulotka o świadczeniach dla obywateli Ukrainy – krok po kroku (ukraińska i polska wersja językowa)