Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

Obowiązkowa weryfikacja przedsiębiorców do 31 marca 2024 roku

Obowiązkowa weryfikacja przedsiębiorców do 31 marca 2024 roku

Dotyczy zgłoszonych kierowców oraz licencji wydanych przed 17 września 2023 r. 

Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań należy złożyć do dnia 31 marca 2024 r.

W przypadku niezłożenia przez przedsiębiorców dokumentów, lub niespełnienia warunków wskazanych powyżej, licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r. zachowają ważność do dnia 30 czerwca 2024 r., co oznacza, że licencje te z dniem 1 lipca 2024 r. będą nieważne.

Wniosek z załącznikami:

1. zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy:

 w oryginale,
2. prawo jazdy (prawo jazdy wydane w języku innym niż polski powinno zostać złożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski), w oryginale do wglądu,
3. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, w oryginale do wglądu,
4. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, w oryginale do wglądu.

 

Proszę o wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie- 22 76-06-226 lub e-mailowo na: upiotrowska@umsulejowek.pl

Opłaty

Wniosek weryfikacyjny nie podlega opłacie.

W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika - opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Halinowie

52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Z opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo.

 

Termin i sposób załatwienia

Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań należy złożyć do dnia 31 marca 2024 r.

W przypadku niezłożenia przez przedsiębiorców dokumentów, lub niespełnienia warunków wskazanych powyżej, licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r. zachowają ważność do dnia 30 czerwca 2024 r., co oznacza, że licencje te z dniem 1 lipca 2024 r. będą nieważne.

Informujemy, że na jednej wizycie, przedsiębiorca może poddać weryfikacji maksymalnie 5 kierowców. W przypadku posiadania większej ilości kierowców, prosimy o umówienie większej ilości wizyt.

Podstawa prawna

  • art. 14 Ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 
  • autor: Stanowisko ds. działalności gospodarczej
  • autor: Stanowisko ds. działalności gospodarczej

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie