Urząd Miasta Sulejówek

środa, 21.03.2018
Bernadety, Lubomira, Mikołaja
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Nawigacja

Treść strony

KARTA DUŻEJ RODZINY

Z dniem 3 października 2017 r. ujednolicono tekst ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie dużej rodziny (Dz. U. 2017 poz. 1832) m. in. w zakresie określenia nowego wzoru wniosku o przyznanie Karty dużej rodziny lub wydanie jej duplikatu. Obecnie, po zmianach, wniosek można złożyć na dowolnym wzorze, musi on jednak spełniać wymogi wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego, czyli zawierać określenie żądania, wskazanie osoby składającej wniosek oraz jej podpis, jak również dane wskazane w przywołanym wyżej rozporządzeniu.

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Karta oraz jej duplikat wydawane są na wniosek członka rodziny wielodzietnej,  który posiada pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany, do złożenia wniosku odpowiednio o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Miejsce składania dokumentów i odbioru dokumentów:
BIURO BURMISTRZA MIASTA, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 10 - I piętro) tel. 22 76-06-217

Wymagane dokumenty:
Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się  w szczególności:

1.    w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka
w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2.    w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej szkole,

3.    w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

4.    w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo
w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
–oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 

5.    W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa w ust. 1 - 4, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,
 2. w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,
 3. w przypadku dzieci w wieku do 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość lub akt urodzenia.
 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.
 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.
 6. w przypadku cudzoziemca - poza w.w. dokumentami, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłaty:
Karta jest przyznawana bezpłatnie.
 

Od 1 stycznia 2018 r. można otrzymać Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej (aplikacja na smartfona).

- w przypadku wnioskowania o obie formy Karty jednocześnie (tradycyjną i elektroniczną) - wnioskodawca nie ponosi żadnej opłaty.

-  w przypadku, gdy Wnioskodawca wnosi o przyznanie Karty i wybiera tylko jedną formę karty - nie ponosi opłaty, ale musi liczyć sie z tym, że jeśli za jakiś czas zmieni zdanie i będzie chciał również drugą formę tej Karty, będzie musiał ponieść za nią opłatę w wysokości 9,21 zł za jedną kartę.

- jeżeli Wnioskodawca wnosi o przyznanie Karty elektronicznej dla osoby, dla której wniosek o przyznanie karty był złożony przed 1 stycznia 2018 r. - jest zwolniony ustawowo z opłaty - jednak wniosek o elektroniczną formę Karty musi złożyć najpóźniej do 31 grudnia 2019 r.

- jeżeli Wnioskodawca wnosi o wydanie duplikatu Karty, ponosi tylko opłatę za duplikat (9,40 zł za każdą kartę), niezależnie, czy chce go w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy w obu formach;

Od 1 marca 2018 r. wydanie duplikatu karty (zgubienie, kradzież) podlega opłacie w wysokości 9,40 zł.
Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty
, wraz z wnioskiem o przyznanie Kdr składa się dowód wpłaty - za każdą kartę 9,40 zł.

Nr konta bankowego:
Miasto Sulejówek

Bank Spółdzielczy w Halinowie
Nr konta: 52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Czas załatwienia sprawy:
około 2 miesięcy

Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sulejówek.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny  Dz. U. 2017 .1832 t. j. z dn. 2017.10.03

 • autor: Referat Biuro Burmistrza Miasta

Zostań partnerem programu Karta Dużej Rodziny!

Jakie korzyści dla firm daje uczestnictwo w programie?
Jak może firma przystąpić do programu?
Dołącz do Karty Dużej Rodziny już dziś!

PROSIMY O DWUSTRONNE DRUKOWANIE WNIOSKÓW!

Do pobrania:

 • autor: https://rodzina.gov.pl

Aktualności

2018.02.23
Kandydat na urzędnika wyborczego

Dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń od osób chcących pełnić funkcję urzędnika wyborczego. Termin składania zgłoszeń do 6 kwietnia 2018 r.

2018.03.15
Ogłoszenie o sesji LII 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875,2232) zwołuję LII sesję Rady Miasta Sulejówek w dniu 22 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 18.00  w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Paderewskiego 29.

2018.01.31
Rekrutacja 2018/2019

Burmistrz Miasta informuje o terminach rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek na rok szkolny 2018/2019.

Galeria zdjęć

 • Pomnik Współtwórców Polski Niepodległej i Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Milusin - Dworek Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • "Otradno" - pierwszy dom Aleksandry i Józefa Piłsudskich
 • Pomnik Ofiar II wojny światowej
 • Milusin - Dworek Marszałka Józefa Piłsudskiego
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.