Urząd Miasta Sulejówek

wtorek, 12.12.2017
Aleksandra, Dagmary, Joanny
Telefon: +48 22 76-06-201
e-mail:urzad@umsulejowek.pl

Menu

Nawigacja

Treść strony

AKTA STANU CYWILNEGO - UZNANIE ZAGRANICZNEGO WYROKU ROZWODOWEGO I WPISANIE W AKCIE MAŁŻEŃSTWA WZMIANKI DODATKOWEJ O ROZWODZIE

 

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Dworcowa 55 ( pok. nr 5 - parter ), tel. 22 76-06-220

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Dworcowa 55 ( pok. nr 5 - parter ), tel. 22 76-06-220
Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o uznanie zagranicznego orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa i o wpisanie na jego podstawie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa.
2.Odpis orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa orzeczony w państwie należącym do Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii) w postępowaniu wszczętym i zakończonym prawomocnym orzeczeniem po 01.05.2004 r.

 • oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wraz z klauzulą prawomocności
 • oryginał świadectwa sporządzonego przez właściwy organ państwa członkowskiego UE na formularzu określonym w załączniku I do Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003
 • oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez polskiego konsula lub przez tłumacza przysięgłego.

3.Wyrok rozwodowy orzeczony w państwie nie należącym do Unii Europejskiej (dotyczy również Danii) w postępowaniu wszczętym i zakończonym prawomocnym orzeczeniem po 01.07.2009 r.

 • oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa
 • dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści
 • oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez polskiego konsula lub przez tłumacza przysięgłego.

Dodatkowe informacje:
1. Uznanie przez Kierownika USC zagranicznego wyroku rozwodowego możliwe jest tylko w przypadku orzeczeń wydanych przez te państwa, z którymi Rzeczypospolita Polska podpisała odpowiednie umowy dwustronne.
2. Zgodnie z art. 1146 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli:

 • nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane;
 • zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich;
 • pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie;
 • strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony;
 • sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego;
 • jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami;
 • uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego)

3. W przypadku, gdy orzeczenie zostało wydane zaocznie, wnioskodawca przedstawia dodatkowo dokument potwierdzający, iż strona pozwana otrzymała dokument wszczynający postępowanie lub równorzędny i że zgadza się z orzeczeniem.

Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego wraz załącznikami można składać:

 • osobiście
 • za pośrednictwem osób przebywających w Polsce (w tym przypadku należy dodatkowo przedłożyć również pełnomocnictwo do złożenia wymaganych dokumentów)
 • poprzez przesłanie dokumentów bezpośrednio do USC

Opłaty:
Opłata skarbowa - 11 zł - za czynność wpisania wzmianki dodatkowej.
Obowiązek złożenia opłaty następuje z chwilą złożenia podania lub wniosku.
Bank Spółdzielczy w Halinowie 52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Czas załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, a w sprawach skomplikowanych do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmownej Kierownika USC w Sulejówku przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, za pośrednictwem Kierownika USC w Sulejówku, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Sulejówku.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) - art. 1145, 1146
ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741z późn. zm.)
ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dn. 27.11.2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (Dz.U. UE.L. z 2003 r. Nr 338, poz.1)- art. 1 ust.1 pkt. a oraz art. 37 i 39

 • autor: Urząd Stanu Cywilnego

Formularze do pobrania:

Podanie (DOC)
(dodano: 2014-12-31 10:21, ostatnia modyfikacja: 2015-07-20 11:05)
 • autor: Urząd Stanu Cywilnego

Metryka:
Opracował: Barbara Kowalska
Sprawdził: Hanna Stefaniuk – Sekretarz Miasta
Zatwierdził: Arkadiusz Śliwa – Burmistrz Miasta

 • autor: Urząd Stanu Cywilnego

Aktualności

2017.02.15
Informator - LUTY 2017 r.
Informacja dla Mieszkańców Sulejówka - LUTY 2017 r.
2017.01.09
Dotacja do wymiany indywidualnych źródeł ciepła (kotłów)

Dotacja do 75 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł dla ostatecznego odbiorcy korzyści tj. bezpośrednio korzystającego z udzielonego dofinansowania. O dofinansowanie mogą ubiegać się jedynie jednostki samorządu terytorialnego, dlatego Miasto Sulejówek planuje złożyć wniosek o dofinansowanie, którym objęci zostaną wszyscy mieszkańcy, którzy złożą wypełnione zgłoszenie do dnia 10 lutego 2017 r.

2016.11.28
PARK KULTUROWY - Obwieszczenie
Na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.), Rada Miasta Sulejówek ogłasza o podjęciu prac nad utworzeniem parku kulturowego w mieście Sulejówek o nazwie „Śladami Twórców Niepodległej”.

Galeria zdjęć

 • Dworek "Siedziba" Zofii i Jędrzeja Moraczewskich
 • "Otradno" - pierwszy dom Aleksandry i Józefa Piłsudskich
 • Willa "Dewajtis" Czesława i Apolonii Sandrów - obecnie budynek Urzędu Miasta Sulejówek
 • "Kolejniak"
 • Stadion Miejski
przejdź do galerii

Reklama

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
tel. / fax (22) 76-06-201 / (22) 76-06-213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

Godziny urzędowania

- poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00
- wtorek-czwartek w godz. 8:00 - 16:00
- piątek w godz. 8:00 - 15:00

Stopka

Copyright Urząd Miasta Sulejówek 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.