Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSKIEGO OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL.KRASIŃSKIEGO 6

 

1.      Miejski Obiekt Sportowy  przeznaczony jest do prowadzenia:

1)      treningów i meczy piłkarskich działającego na terenie Miasta klubu sportowego, biorącego udział w ligowych rozgrywkach piłkarskich, oraz Pucharze Polski,

2)      zorganizowanych zajęć pozalekcyjnych dzieci z terenu Miasta Sulejówek,

3)     organizacji zawodów sportowych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych,

4)      innych zajęć sportowych zorganizowanych grup.

 

2.      Administratorem obiektu jest Burmistrz Miasta Sulejówek.

3.      Obiekt czynny jest w godzinach od 9.00 do 21.00 w dni powszednie. W soboty, niedziele oraz święta w godzinach trwania imprez i zajęć.

4.      Korzystający z boisk winni posiadać odpowiedni strój sportowy i odpowiednie obuwie sportowe. Nie dopuszcza się korzystania z boiska ze sztuczną murawa przez osoby używające obuwia z wkręcanymi korkami.

5.      Wstęp na teren zespołu boisk bez prowadzącego zajęcia opiekuna jest zabroniony.

6.     Użytkownicy winni podporządkowywać się wskazówkom i uwagom Administratora obiektu, organizatora imprezy i stosownych służb porządkowych.

7.      Każdy korzystający z boisk sportowych zobowiązany jest dbać o utrzymanie należytego porządku, estetyki na terenie całego obiektu oraz utrzymywać w należytym stanie sprzęt sportowy stanowiący wyposażenie obiektu.

8.      Na terenie obiektu zabrania się:

1)      wnoszenia materiałów pirotechnicznych, w tym ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych, szkodliwych środków chemicznych, alkoholu i środków odurzających, broni, niebezpiecznych narzędzi, butelek i opakowań szklanych lub innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników zgromadzenia,

2)      przechodzenia przez ogrodzenie i w miejscach niedozwolonych bądź też tarasowanie przejść i ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych uniemożliwiających swobodne poruszanie się zawodników, wykonywanie obowiązków przez sędziów, trenerów, służbę ochrony i inne osoby działające w imieniu organizatorów imprezy,

3)      zaśmiecania i zanieczyszczania w inny sposób terenu stadionu i jego obrzeży,

4)      zakłócania ładu i porządku, wszczynania awantur i zamieszek, bądź prowokowania do takich zachowań,

5)     wnoszenia, spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania w stanie nietrzeźwym lub po spożyciu środka odurzającego,

6)      niszczenia ławek, ogrodzenia, koszy i innych urządzeń oraz drzew, krzewów, trawy na terenie stadionu i jego obrzeżach,

7)      wzniecania ognia, rozsiewania i rozlewania chemicznych środków szkodliwych dla przyrody i zdrowia ludzkiego, używania rac i innych materiałów pirotechnicznych,

8)      załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi,

9)      przebywania na terenie stadionu po jego zamknięciu,

10) przebywania na płycie boiska osób innych niż zawodnicy, trenerzy, sędziowie oraz organizatorzy imprez i obsługa Miejskiego Obiektu Sportowego,

11)  wjeżdżania pojazdów bez zezwolenia obsługi Miejskiego Obiektu Sportowego,

12)  wprowadzania psów (nie dotyczy osób niewidomych używających psów jako przewodników) i innych zwierząt za wyjątkiem organizowanych wystaw tych zwierząt,

13) palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,

14) używania wulgarnych lub obraźliwych słów oraz zachowań obrażających lub naruszających godność osobistą,

15) przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób nieupoważnionych lub w miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone do powszechnego użytku,

16) umieszczania na budynkach, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów, plakatów, reklam lub ogłoszeń - bez zgody Właściciela lub Administratora,

17) prowadzenia - bez posiadania stosownych uprawnień - sprzedaży towarów lub kart wstępu oraz prowadzenia bez zezwolenia zbiórek pieniężnych.

 

9.    Organizator zawodów sportowych ma obowiązek określić szczegółowy sposób zachowania się podczas ich trwania z uwzględnieniem niniejszego Regulaminu. Za bezpieczeństwo i porządek na obiekcie odpowiada organizator imprezy, do którego obowiązków należy w szczególności:

1)     respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy,

2)      niedopuszczenie do uczestniczenia w imprezie osób nietrzeźwych lub    odurzonych, a także osób zamierzających wnieść na teren Miejskiego Obiektu Sportowego  przedmioty wymienione w ust. 12,

3)     niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy lub zapobieżenie niszczenia mienia,

4)      zapewnienie drożności wejść na Miejski Obiekt Sportowy oraz dróg na terenie Miejskiego Obiektu Sportowego, w szczególności dróg ewakuacyjnych,

5)     ustalenie z pracownikiem obsługi oraz użytkownikiem Miejskiego Obiektu Sportowego przed rozpoczęciem imprezy, miejsc niedostępnych dla uczestników imprezy lub widzów oraz odpowiednie oznakowanie tych miejsc.

10. W czasie trwania zawodów sportowych widzowie mogą przebywać tylko w miejscach przeznaczonych dla publiczności.

11.  Administrator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

12.  Na terenie obiektu dozwolone jest poruszanie się jedynie ciągami komunikacyjnymi.

13.  Administrator ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzonych na terenie obiektu sportowego.

14.  Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do Administratora obiektu.

15.  Użytkownicy korzystający z obiektu odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone na obiekcie na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

  • autor: Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/162/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 grudnia 2011 r.

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie