Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

WNIOSEK O PRZYZNANIE LOKALU Z PUBLICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO MIASTA SULEJÓWEK

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Klienta, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1 – parter)

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), pok.103, tel. 22 760 62 41
 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. [Wniosek należy wypełnić czytelnie we wszystkich rubrykach. Poniżej adresu należy podać numer telefonu kontaktowego oraz e-mail (ułatwia to szybkość wyjaśnienia ewentualnych niejasności). UWAGA: szczegółowe uzasadnienie do wniosku można złożyć osobno jako załącznik do wniosku.]
 2. Oświadczenie w sprawie uzyskiwanych dochodów przez wnioskodawcę oraz osób małoletnich lub przez inne osoby zgłoszone we wniosku do wspólnego zamieszkiwania, ubiegające się wraz z wnioskodawcą o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta. [W oświadczeniu w sprawie uzyskiwanych dochodów należy wymienić i przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające źródła dochodów wszystkich osób zgłoszonych we wniosku do wspólnego zamieszkiwania (umowa o pracę, umowa zlecenia, karta podatkowa/ryczałt, emerytura/renta, osoba bezrobotna zarejestrowana/y w Urzędzie Pracy, zasiłek z MOPS, ewentualnie podać wysokość uzyskiwanych dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych). UWAGA: każda pełnoletnia osoba składa oświadczenie na osobnym druku.]
 3. Zaświadczenie o dochodach osiągniętych w okresie ostatnich 6 miesięcy. [Osoby pracujące na umowę o pracę lub umowę zlecenie składają wypełnione przez pracodawcę zaświadczenie o dochodach osiągniętych w ostatnich 6 miesiącach; osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie karty podatkowej lub ryczałtu przedkładają kopię deklaracji złożonej w ZUS wraz z ostatnią zadeklarowaną kwotą przychodu stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne; emeryci/renciści składają aktualną decyzję ZUS; osoby bezrobotne przedkładają  aktualne zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy; należy także dostarczyć decyzje o pobieranych zasiłkach z MOPS. UWAGA: świadczenia 500+ nie wlicza się do średniego dochodu gospodarstwa domowego.]
 4. Kserokopię złożonego do Urzędu Skarbowego rozliczenia PIT za ubiegły rok osób ubiegających się o najem lokalu, składających taką deklarację podatkową. [Należy przedłożyć do wglądu poświadczony i przyjęty przez Urząd Skarbowy egzemplarz rozliczenia podatkowego PIT za ubiegły rok każdej z osób występujących we wniosku o najem lokalu, składających taką deklarację podatkową.]
 5. Oświadczenie wnioskodawcy oraz wszystkich osób zgłoszonych we wniosku do wspólnego zamieszkiwania, ubiegających się wraz z wnioskodawcą o najem lokalu, dotyczące stanu posiadania nieruchomości i ruchomości, z których można osiągać lub osiągane są pożytki. [Oświadczenie należy wypełnić czytelnie we wszystkich rubrykach (nie należy stawiać kresek lub krzyżyków).]
 6. Oświadczenie o wszystkich osobach zamieszkujących wraz z wnioskodawcą w obecnym miejscu przebywania oraz o osobach stanowiących wspólne gospodarstwo domowe. [Dotyczy wnioskodawców przebywających w lokalu wraz z innymi osobami prowadzącymi osobne gospodarstwo domowe.]
 7. Oświadczenie o dotychczasowych miejscach zamieszkiwania wnioskodawców. [W przypadku różnicy pomiędzy zameldowaniem, a faktycznym miejscem zamieszkiwania, należy podać także każde z miejsc przebywania dłużej niż 3 miesiące (wypełnia każda pełnoletnia osoba zgłoszona we wniosku do wspólnego zamieszkania).]
 8. Oświadczenie o miejscach i warunkach zamieszkiwania rodziców wnioskodawców. [Oświadczenie należy dokładnie wypełnić.]
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osób zgłoszonych we wniosku do wspólnego zamieszkiwania oraz dokonania w miejscu aktualnego przebywania tych osób  wizji lokalnej. [Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na dokonanie wizji lokalnej jest równoznaczne z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku skutkującym odmową rozpatrzenia wniosku.]

Dodatkowe informacje:   

 1. W przypadku występowania w gospodarstwie domowym dzieci, należy dostarczyć zaświadczenie z placówki szkolnej lub przedszkolnej, do której dzieci uczęszczają, z podaniem od kiedy są uczniami tej placówki.
 2. W przypadku małżonków lub partnerów zameldowanych w różnych lokalach mieszkalnych, należy przedstawić dodatkowo wszystkie dokumenty potwierdzające warunki mieszkaniowe współmałżonka/partnera.
 3. W przypadku lokatorów zamieszkujących w budynkach prywatnych należy przedstawić umowę najmu lokalu oraz udokumentowaną wysokość ponoszonych opłat czynszowych.
 4. W przypadku byłych lokatorów zamieszkujących w budynkach prywatnych należy przedstawić wypowiedzenie umowy najmu lokalu wraz z ostatnią umową najmu lokalu oraz udokumentowaną wysokość ponoszonych opłat czynszowych.
 5. W przypadku ubiegania się o lokal socjalny na podstawie wyroku o eksmisji, należy przedłożyć oryginał wyroku sądowego o eksmisji.
 6. W sytuacji, gdy wnioskodawca w związku z warunkami mieszkaniowymi pozostaje w wyjątkowo trudnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej lub społecznej (niepełnosprawność, choroba, przemoc domowa itp.), należy dołączyć dokumenty potwierdzające stan faktyczny (np. orzeczenie o niepełnosprawności, wypis/sy ze szpitala/li, informację o zakończeniu postępowania w sprawie tzw. niebieskiej karty).

Do wglądu należy przedłożyć dowody osobiste wnioskodawców.

UWAGA: Wnioski o najem lokalu zakwalifikowane na listę osób oczekujących na najem lokalu podlegają weryfikacji i aktualizacji danych zawartych we wniosku przynajmniej jeden raz w roku.
 

Opłaty:

Nie dotyczy
 

Czas załatwienia sprawy:

Termin rozpatrzenia wniosku – 60 dni.
 

Tryb odwoławczy:

Wojewódzki Sąd Administracyjny za pośrednictwem Burmistrza Miasta.
 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. Uchwała Rady Miasta Sulejówek Nr 35/V/03 z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Sulejówek.
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 5. Ustawa z dnia z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.
 8. Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Formularze do pobrania:

Metryka:

Opracował: Krzysztof Bożym
Sprawdził:  Adam Witkowski – Kierownik
Zatwierdził: Remigiusz Górniak – Z-ca Burmistrza

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie Polski