Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1 - parter)


Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:
Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), tel. 22 76-06-248, pokój nr 107
 

Wymagane dokumenty:

 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, jeśli wnioskodawca działa przez pełnomocnika, wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.
 2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w wysokości 598 zł - zwolnienie z opłaty w przypadku wydania decyzji na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.
 3. Wypełniony wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (funkcję budynku we wniosku należy określić zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych, zamieszczoną poniżej).
 4. 2 egzemplarze mapy zasadniczej pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000 w przypadku inwestycji liniowych może być w skali 1: 2000, przedstawiającej teren objęty wnioskiem wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, mapa w postaci elektronicznej, w obowiązującym państwowym układzie współrzędnych lub w postaci papierowej.
 5. Określenie granic terenu objętego wnioskiem, jeśli teren inwestycji stanowi część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych w formie graficznej (na kopii mapy zasadniczej).
 6. Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie graficznej (na kopi mapy zasadniczej).
 7. Kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839).
 8. Dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej (w tym w zakresie dostaw energii, dostaw wody, odbioru ścieków socjalno-bytowych, dostaw gazu).
 9. Inne, w tym np. licencja mapy, dokumenty potwierdzające pośredni dostępu do drogi publicznej (kopa aktu notarialnego lub wyciąg z księgi wieczystej).

Dodatkowe informacje:   

 1. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się wyłącznie na terenach, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
 2. Inwestycja celu publicznego to - działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponad lokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), stanowiące realizacje celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami, m.in. wodociągi, gazociągi, linie energetyczne, szkoły, przedszkola itp.

Opłaty:

 

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zwolnienie z opłaty w przypadku wydania decyzji na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy  - 598 zł


Opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

 

Opłatę należy uiścić na poniżesz konto:

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001
 

Czas załatwienia sprawy:

Do 65 dni. Do terminu, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności (np. uzgodnień), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sulejówek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 • autor: Stanowisko ds. Zagospodarowania Przestrzennego

Formularze do pobrania:

 • autor: Stanowisko ds. Zagospodarowania Przestrzennego

Metryka:
Opracował:
Sprawdził:
Zatwierdził:  Burmistrz Miasta

 • autor: Pracownia Urbanistyczna Miasta Sulejówek

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie