Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny Miasta Sulejówek działa na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) oraz:

Do zadań  Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych  w szczególności należy:

 1. diagnozowanie problemu przemocy rodzinie;
 2. podejmowanie wszelkich działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
 5. inicjowanie działań wobec osób co do których istnieje podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie;
 6. ocena i weryfikacja prowadzonych działań, omawianie bieżących problemów wymagających rozstrzygnięcia przez Zespół;
 7. prowadzenie dokumentacji z prac Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego działają na podstawie wyżej wymienionych aktów prawnych oraz porozumień zawartych między Burmistrzem Miasta Sulejówek a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu. Członkowie Zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków zawodowych i służbowych lub społecznie.

Porozumienie stanowi jednocześnie formę zobowiązania do zapewnienia i stworzenia możliwości, udziału w posiedzeniach i pracach zespołu lub grup roboczych wytypowanych przedstawicieli. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku.

Do pracy w Zespole powołanych jest 16 osób:

 1. Teresa Kośnik – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku,
 2. Bogumiła Strzelec - starszy specjalista pracy socjalnej w MOPS,
 3. Beata Kozak-Michalska- przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta w Sulejówku,
 4. Edyta Koślacz – Komendant Straży Miejskiej  w Sulejówku,
 5. Hanna Semeniuk – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1  w Sulejówku,
 6. Magdalena Kozioł - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi  w Sulejówku,
 7. Elżbieta Kałużyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3  w Sulejówku,
 8. Anna Rogala – p.o. Dyrektora  Gimnazjum Nr 2  w Sulejówku,
 9. Małgorzata Koseska - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 1  w Sulejówku,
 10. Joanna Gorzkiewicz - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2  w Sulejówku,
 11. Mariola Pożarska - Majewska - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Sulejówku,
 12. Anna Padzik - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  w Sulejówku,
 13. Izabela Kowalik - Bogdańska  – Kurator Specjalista dla osób Dorosłych w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim,
 14. Artur Sypuła – Komendant Komisariatu Policji  w Sulejówku,
 15. Mariusz Urlich  - Zastępca Komendanta Komisariatu Policji  w Sulejówku,
 16. Anna Kuśmierczyk – Sekretarz w Miejskim Ludowym Klubie Sportowym „Victoria” Sulejówek.

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie