Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

KARTA USŁUGI

NR PGN-12

Zawieranie, dokonywanie zmian lub rozwiązywanie umów dzierżawy, najmu, użyczenia

gruntów

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55

05-070 Sulejówek

tel. /022/76-06-201

urzad@sulejowek.pl

http://bip.sulejowek.pl

http://www.sulejowek.pl

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta

ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1- parter)

poniedziałek:         9.00 - 18.00

wtorek-czwartek:   8.00 - 16.00

piątek:                    8.00 - 15.00

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), pok.105 , tel. 22 76 06 245

Wymagane dokumenty:

1.   Wniosek o wydzierżawienie/najem/użyczenie gruntu, nie stanowiącego pasa drogowego. We wniosku należy określić cel dzierżawy/najmu/użyczenia, wnioskowaną powierzchnię gruntu i okres udostępnienia.

2.   Odbitka z mapy zasadniczej mapy z określonymi granicami wnioskowanego terenu. Odbitkę z mapy można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 lub z portalu internetowego http://sulejowek.e-mapa.net/

4.   W przypadku zamiaru rozwiązania lub zmiany umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia należy złożyć wniosek zawierający uzasadnienie.

Dodatkowe informacje:   

       W toku postępowania organ właściwy do rozpatrzenia wniosku może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, wynikających ze specyfiki celu udostępnienia gruntu (np. decyzji o warunkach zabudowy w przypadku dzierżawy gruntu z przeznaczeniem pod budowę i obsługę pawilonu handlowego itp.). Informacje o numerze obrębu i numerze ewidencyjnym działki można uzyskać z portalu internetowego http://sulejowek.e-mapa.net/.

Opłaty:

Brak opłaty za zawarcie umowy w formie zwykłej. Koszt zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi wnioskodawca.

Bank Spółdzielczy w Halinowie

52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Czas załatwienia sprawy:

Do 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania.

Tryb odwoławczy:

Brak

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2018, poz. 1025);

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 r. poz. 2204).

Zarządzenie nr BBM.0050.92.2014 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia stawek podstawowych czynszu  z tytułu wydzierżawienia nieruchomości gminnych przez Miasto Sulejówek

Formularze do pobrania

Wniosek o wydzierżawienie gruntu

Opracował:

Tomasz Szmydki

Data: 2018-12-12

Sprawdził: Kierownik Referatu

Anna Bączyk

Data:

Zatwierdził: Burmistrz Miasta

Arkadiusz Śliwa

Data:

drukuj ()

  • autor: Ref. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, data: 2019-01-15
  • autor: Ref. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, data: 2019-01-15

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie