Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

DEKLARACJA O WYMIANIE BĄDŹ INSTALACJI ŹRÓDŁA CIEPŁA

DEKLARACJA

O WYMIANIE BĄDŹ INSTALACJI ŹRÓDŁA CIEPŁA

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1 – parter)

 

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

 1. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), 05-070 Sulejówek

pok. 120, tel. (22) 76 06 255

 

Wymagane dokumenty:

Deklaracja o wymianie bądź instalacji źródła ciepła, zawierająca następujące informacje:

 • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
 • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła;
 • numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu;
 • adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
 • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach, dotyczące stanu przed wymianą i stanu po wymianie;
 • powierzchnię budynku ogrzewana przez źródło ciepła;
 • koszt wymiany;
 • źródła finansowania;
 • datę rozpoczęcia i zakończenia wymiany.

 

Dodatkowe informacje:   

 1. Obowiązek przekazania deklaracji o wymianie bądź instalacji źródła ciepła wynika z uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.
 2. Do przekazania deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła we wszelkich budynkach służących celom mieszkalnym bądź gospodarczym znajdujących się na terenie nieruchomości, w przypadku, gdy wymiana realizowana jest bez pośrednictwa lub współfinansowania przez gminę, zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska oraz osoby fizyczne niebędące podmiotami korzystającymi ze środowiska.
 3. Deklarację przekazuje się w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia użytkowania nowego źródła ciepła.
 4. Zgodnie z art. 332 ustawy Prawo ochrony środowiska kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 92 ust. 1c, podlega karze grzywny.

 

Opłata skarbowa:

 1. Przekazanie deklaracji nie podlega opłacie skarbowej.
 2. 17,00 zł – od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy Miasta Sulejówek:

Bank Spółdzielczy w Halinowie

52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).

Uchwała nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).

 

 • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami
 • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie