Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

Deklaracja Dostępności

Treść strony

W Urzędzie Miasta Sulejówek wyznacza się Kamila Szlejzera na Koordynatora do spraw dostępności.

tel. (22) 76-06-208

e-mail: dostepnosc@umsulejowek.pl

Do zadań Koordynatora  należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Sulejówek;

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej i alternatywnej, określonymi w art. 6 i 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3) monitorowanie działalności Urzędu Miasta Sulejówek w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Sulejówek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta Sulejówek

Data publikacji strony internetowej: 2012-04-27. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wśród opublikowanych dokumentów ponad 70 plików PDF nie posiada warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie dostosowywane. Wśród opublikowanych grafik ponad 6200 nie posiada opisu alternatywnego - brakujące opisy będą sukcesywnie uzupełniane. W strukturze serwisu znajdują się 55 podstrony, których nazwy się powtarzają i/lub nie posiadają sensu poza kontekstem (którym są ich nadrzędne strony) - nazwy podstron będą sukcesywnie uzupełniane. Kilkanaście zdań sformatowano kolorem posiadającym niewystarczający kontrast względem koloru tła - kolory będą sukcesywnie poprawiane. Kilka tabel nie posiada komórek sformatowanych jako "nagłówek" - brak zostanie uzupełniony. W kilkunastu miejscach występują "udawane" listy numerowane/nienumerowane - wykazy będą sukcesywnie poprawiane.

 • Pewne treści opublikowane na stronie (informacje w postaci artykułów, załączniki, zdjęcia, grafiki) mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • Brak audiodeskrypcji oraz napisów dla materiałów video/multimedialnych opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-02. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-06-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej lub w wersji o wysokim poziomie kontrastu.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Shift + Esc + litera/cyfra
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Shift + Esc + litera/cyfra
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Shift + Esc + litera/cyfra
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt - adres poczty elektronicznej: dostepnosc@umsulejowek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numery telefonów: 22 760 62 21, 22 760 62 08. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Sulejówek mieści się w dwóch budynkach wielopoziomowych, które nie są przystosowane do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściach do budynków nie ma podjazdu ułatwiającego wejście do budynku, zamontowane są schody. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące, nie ma pochylni, platform, pętli indukcyjnych itp. Wewnątrz budynku nie ma windy, przy schodach zamontowane są barierki. Szerokość drzwi nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoby mające problem z poruszaniem się które chcą załatwić sprawę w Urzędzie Miasta Sulejówek powinny telefonicznie zgłosić się pracownika właściwego referatu dla danej sprawy, który obsłuży daną osobę poza budynkiem. Przed budynkami Urzędu Miasta Sulejówek znajduje się po jednym wydzielonym, oznakowanym miejscu parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem wizyty w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia Urząd zobowiązany jest do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając nowy termin realizacji świadczenia.

Zgłoszenia należy dokonać składając wniosek, w którym uwzględnia się rodzaj sprawy oraz termin przybycia do urzędu.

Wniosek można złożyć: w Biurze Obsługi Klienta na parterze w Urzędzie Miasta przy ul. Dworcowej 55, za pośrednictwem faksu pod numerem  22 76-06-213 lub poczty elektronicznej pod adresem: urzad@umsulejowek.pl.

Urząd Miasta Sulejówek informuje, że będzie korzystał z usług tłumaczy migowych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego.

Informacja o wyznaczeniu koordynatorów do spraw dostępności

Zarządzeniem Nr BBM.0050.209.2020 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 30.09.2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Sulejówek, wyznaczony został Pan Kamil Szlejzer.

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie