Miasto Sulejówek

Nawigacja

  • Strona główna
  • Start >
  • PROJEKTY EU >
  • RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ - ROZWÓJ U UCZNIÓW SULEJÓWECKICH SZKÓŁ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH ORAZ POSTAW NIEZBĘDNYCH NA RYNKU PRACY >

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

  • -

Miasto Sulejówek w okresie od 04.09.2017 r. do 31.08.2019 r. realizuje projekt nr RPMA.10.01.02-14-8056/17 pn.: „Równy start w przyszłość - rozwój u uczniów sulejóweckich szkół kompetencji kluczowych oraz postaw niezbędnych na rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

Celem głównym Projektu jest rozwinięcie łącznie u 762 uczniów i 795 uczennic Szkół Podstawowych, klas gimnazjalnych oraz Szkoły Ponadgimnazjalnej, w tym u dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, trzech kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno–przyrodniczych, ICT, językowych) oraz czterech powiązanych z nimi postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy: kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy zespołowej, postawy przedsiębiorcze, w terminie do dnia 31.08.2019 r.

Celami szczegółowymi są:

1) zmniejszenia zróżnicowania międzyszkolnego w odniesieniu do osiąganych przez Szkoły wyników edukacyjnych poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

2) rozwijanie uzdolnień poprzez organizację kółek zainteresowań, warsztatów i zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza Szkołą,

3) rozwijanie kompetencji w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych,

4) dostosowanie bazy Szkół do wyzwań nowoczesnego procesu dydaktycznego,

5) rozbudzanie ciekawości poznawczej ucznia przez urozmaicanie metod i form pracy,

6) podniesienie poziomu atrakcyjności procesu nauczania poprzez wykorzystanie epodręczników/e-materiałów dydaktycznych pozyskanych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013.

Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia Szkół Podstawowych oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Sulejówek:

1) kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych;

2) kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności poprzez prowadzenie kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów;

3) wykorzystanie pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

4) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki;

5) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki;

6) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów;

7) wyposażenie Szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w Szkołach;

8) Sulejówecka Akademia Przyrody – letni warsztat przyrodniczy dla uczniów Szkół Podstawowych z Sulejówka.

Zajęcia będą się odbywały głównie na terenie Szkół Podstawowych i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, dla których Miasto Sulejówek jest organem

prowadzącym:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 05-070 Sulejówek ul. Idzikowskiego 2a;

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. Stefana Czarnieckiego, 05-070 Sulejówek ul. Okuniewska 2;

3) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 05-071 Sulejówek ul. Głowackiego 47;

4) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Janusza Korczaka, 05-071 Sulejówek ul.

Narutowicza 10;

5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I.J.Paderewskiego, 05-070 Sulejówek ul. Paderewskiego 29.

Całkowita wartość projektu wynosi 2.791.505,61 PLN, w tym dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 2.233.204,49 PLN, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 408 121,12 PLN oraz rzeczowy wkład własny Miasta Sulejówek w kwocie 150.180,00 PLN.

 

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie