Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej

KARTA USŁUGI

NR GKM/04

Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej

 

 

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55

05-070 Sulejówek

Tel.:  /22/ 760 62 21,  fax: /22/ 760 62 13

urzad@umsulejowek.pl

http://bip.sulejowek.pl

http://www.sulejowek.pl

 

Miejsce składania dokumentów:

 

 

 

 

 

 

            Urząd Miasta w Sulejówku                   

            Biuro Podawcze

            ul. Dworcowa 55

 

 

 

 

poniedziałek:    9.00 – 18.00

wtorek-czwartek:  8.00 – 16.00

piątek: 8.00 – 15.00

 

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), pok.103, tel. 76-06-240/241.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej (do pobrania w Biurze Podawczym i na stronie internetowej Miasta);

Załączniki:

  • mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000  z zaznaczoną lokalizacją zjazdu  -  2 egz.;
  • wypis z rejestru gruntów dla działki lub kopia aktu notarialnego, na której ma być zlokalizowany zjazd;

·         pełnomocnik dołącza odpis pełnomocnictwa poświadczony za zgodność                         z oryginałem i opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł. wniesioną na konto Urzędu Miasta w Sulejówku (jak poniżej),wypis  z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej w przypadku, gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca;

·         inne (zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarządca drogi może zażądać dodatkowych dokumentów).

 

Dodatkowe informacje:   

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu  z drogi należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
  2. Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.
  3. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.
  4. Po uzyskaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu należy wystąpić o pozwolenie na budowę, a następnie do Zarządcy drogi o wydanie odrębnego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót.

5.      Utrzymanie zjazdów, łącznie z znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

 

Opłaty:

W przypadku dołączenia do wniosku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Sulejówek - w tytule przelewu należy podać: tytuł opłaty, imię i nazwisko oraz adres

 Bank Spółdzielczy w Halinowie
Nr konta:

40 8019 0000 2005 8006 1339 0023

Czas załatwienia sprawy:

30 dni od daty wpływu wniosku, nie wliczając procedury odwoławczej, okresów zawieszenia postępowania i okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych z organu. W sprawach skomplikowanych czas załatwienia sprawy może zostać wydłużony do 2 miesięcy.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta. Odwołanie należy składać w Biurze Podawczym.

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645)

2.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775),

3.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz.2142),

4.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz.1264),

5.    Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),

6.    Uchwała Rady Miasta Sulejówek nr 333/XXXVI/01 z dnia 25 maja 2001 r.

7.    Uchwała Rady Miasta Sulejówek nr XXX/235/2012 z dnia 06 września 2012 r

Formularze do pobrania

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu zwykłego z drogi gminnej

Opracował:

Mariusz Ponikowski

 

Sprawdził:

Adam Witkowski

 

Zatwierdził:

 Remigiusz Górniak

 

  • autor: Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Formularze do pobrania:

  • autor: Ref. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie