Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ LUB PRZEBUDOWĘ ZJAZDU

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Podawcze, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1- parter)
 

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), pok.103, tel. 783-13-20.
 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej (do pobrania w Biurze Podawczym);

Załączniki:

 1. mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000  z zaznaczoną lokalizacją zjazdu - 2 egz.;
 2. wypis z rejestru gruntów dla działki, na którą ma być zlokalizowany zjazd;
 3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością lub kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości do której ma być wybudowany zjazd 1 szt.
 4. pełnomocnik dołącza odpis pełnomocnictwa poświadczony za zgodność z oryginałem i opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł. wniesioną na konto Urzędu Miasta w Sulejówku (jak poniżej),wypis  z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej w przypadku, gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca;
 5. inne (zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarządca drogi może zażądać dodatkowych dokumentów).

Dodatkowe informacje:   

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu  z drogi należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
 2. Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.
 3. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.
 4. Po uzyskaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu należy wystąpić o pozwolenie na budowę, a następnie do Zarządcy drogi o wydanie odrębnego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót.
 5. Utrzymanie zjazdów, łącznie z znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu dla celów niezwiązanych z budownictwem mieszkaniowym wynosi  82,00 zł (zwolnione z opłaty skarbowej jeśli zezwolenie wydawane jest na potrzeby budownictwa mieszkaniowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt.2) ustawy z dnia 16 listopada 2006r.  o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r Nr 225 poz. 1635).

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Sulejówek - w tytule przelewu należy podać: tytuł opłaty, imię i nazwisko oraz adres.

Bank Spółdzielczy w Halinowie

52 8019 0000 2005 8006 1339 0001
 

Czas załatwienia sprawy:

Według obowiązujących przepisów (Kodeks postępowania administracyjnego) - 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku, w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy.
 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta. Odwołanie należy składać w Biurze Podawczym.
 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

 

Formularze do pobrania:

 • autor: Ref. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie