Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

Strażak OSP w Sulejówku ...

  • -

Regulamin projektu

REGULAMIN PROJEKTU

„Strażak OSP w Sulejówku wykwalifikowanym kierowcą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 § 1

Postanowienia ogólne

1.   Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i rekrutacji, udzielania wsparcia oraz uczestnictwa w ramach projektu: „Strażak OSP w Sulejówku wykwalifikowanym kierowcą”.

2.   Realizatorem projektu nr POKL.09.05.00-14-209/11 „Strażak OSP w Sulejówku wykwalifikowanym kierowcą” jest Ochotnicza Straż Pożarna w Sulejówku.

3.    Projekt „Strażak OSP w Sulejówku wykwalifikowanym kierowcą” realizowany jest
w partnerstwie z Miastem Sulejówek.

4.       Projekt „Strażak OSP w Sulejówku wykwalifikowanym kierowcą” realizowany jest na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.05.00-14-209/11-00 z dnia 08.01.2013 r. zawartej z Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

5.       Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

6.       Okres realizacji projektu: od 01 stycznia 2013 r. do 30 sierpnia 2013 r.

7.       Każda osoba składająca dokumenty rekrutacyjne zobowiązana jest do zapoznania się
z niniejszym Regulaminem.

§ 2

Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia i skróty oznaczają:

1)      Lider/Beneficjent - Ochotnicza Straż Pożarna w Sulejówku;

2)      Partner – Miasto Sulejówek;

3)  Uczestnik/czka – osoba zakwalifikowana, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie;

4)     Biuro Projektu – pomieszczenie oznakowane jako Biuro Projektu w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulejówku, przy ul. Świętochowskiego 15/17, 05-071 Sulejówek;

5)      PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki;

6)      Projekt – projekt „Strażak OSP w Sulejówku wykwalifikowanym kierowcą”;

7)      Strona internetowa Lidera – www.ospsulejowek.pl;

8)      Strona internetowa Partnera - www.sulejowek.pl;

9)      SzOP PO KL – Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

 § 3

Cel Projektu

Celem projektu jest podniesienie, koniecznych do pełnienia służby, kwalifikacji 10 strażaków OSP Sulejówek oraz podniesienie bezpieczeństwa i spójności społecznej obszaru.

§ 4

Wsparcie w ramach Projektu

1.       Wsparciem projektowym objętych zostanie 10 strażaków aktywnie działających w tym
3 kobiety i 7 mężczyzn.

2.       W ramach Projektu zaplanowano przygotowanie teoretyczne i praktyczne 10 strażaków
(w tym 3 kobiet) do nabycia uprawnień do prowadzenia pojazdów kategorii „C”, „C+E”, „D”
i zweryfikowanie nabytych umiejętności poprzez przystąpienie do egzaminu wewnętrznego i  egzaminu państwowego w ww. zakresie.

3.       W ramach Projektu zostaną zorganizowane następujące kursy:

1)      kurs prawo jazdy kat. C, który obejmować będzie 20 godzin teorii oraz 30 godzin praktyki;

2)   kurs prawo jazdy kat. C+E, który obejmować będzie 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 25 godzin zajęć praktycznych;

3)      kurs prawo jazdy kat. D, który obejmować będzie 20 godzin teorii oraz 40 godzin praktyki.

4.       Zajęcia będą prowadzone zgodnie z zaplanowanym harmonogramem zajęć.

5. Uczestnikom Projektu zapewnione zostaną badania lekarskie, materiały szkoleniowe, uczestnictwo w szkoleniu,  przystąpienie do egzaminu teoretycznego i praktycznego wewnętrznego oraz możliwość nabycia uprawnień do kierowania pojazdami kat. „C” „C+E” lub „D”  poprzez sfinansowanie pierwszego egzaminu zewnętrznego (państwowego).

6.       Udział w ramach Projektu jest bezpłatny.

§ 5

Warunki uczestnictwa w projekcie

1. Uczestnikiem Projektu może być osoba, która w dniu przystąpienia do Projektu jest mieszkańcem/mieszkanką z terenu gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców powiatu mińskiego oraz:

1)      jest członkiem(nią) Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulejówku;

2)      posiada prawo jazdy kategorii „B”.

2.    Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest spełnienie kryteriów określonych w ust. 1 oraz złożenie w Biurze Projektu dokumentów rekrutacyjnych stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu, tj.:

1)      formularz zgłoszeniowy – zał. Nr 1;

2)      deklaracja uczestnictwa w Projekcie – zał. Nr 2;

3)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – zał. Nr 3;

4)      potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dowodu tożsamości oraz prawa jazdy kat. B.

3.  Dokumenty rekrutacyjne wymienione w ust. 4 należy złożyć do Biura Projektu. Beneficjent dopuszcza przekazanie dokumentów osobiście lub przesłanie dokumentów rekrutacyjnych drogą pocztową na adres Biura Projektu.

4. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, zgodnie z warunkami jawnymi i jednakowymi dla wszystkich uczestników/czek, uwzględniającymi kryteria strategiczne Projektu oraz w oparciu o dokumenty rekrutacyjne.

5.  Rekrutację przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna, w skład której wejdą Koordynator Projektu, Prezes i Wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulejówku.

6. Komisja Rekrutacyjna dokona ostatecznego zatwierdzenia listy uczestników według następujących kryteriów:

1)      spełnienie wymogów Uczestnika projektu,

2)      limitu miejsc na poszczególne kursy,

3)      wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie,

4)      kolejności zgłoszeń.

7.    Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu „Kurs prawo jazdy kat. C” jest posiadanie prawa jazdy kat. B, w przypadku „Kurs prawo jazdy kat. C+E” posiadanie prawa jazdy kat. B i C,
a w przypadku „
Kurs prawo jazdy kat. D” posiadanie prawa jazdy kat. B lub C.

8. Rekrutacja będzie prowadzona do 8 lutego 2013 r., aż do zakwalifikowania do Projektu planowanej liczby 10 osób (w tym 3 Kobiety), które zostaną objęte wsparciem.

9.   Lider zastrzega sobie prawo do przedłużenia procedury rekrutacji w przypadku braku wymaganej liczby uczestników/czek oraz prawo do zamknięcia/zawieszenia rekrutacji w przypadku naboru pełnej grupy Uczestników/czek.

10.   Informacja o dodatkowym naborze zostanie zamieszczona na stronie internetowej Lidera.

11. Po zakończeniu naboru do każdej z grup szkoleniowych, Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół wraz z listą osób zakwalifikowanych i listą rezerwową. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej z udziału w projekcie, jej miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej, zgodnie z założonymi we wniosku o dofinansowanie wskaźnikami.

12.   Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

13.   Lista osób zakwalifikowanych zamieszczona zostanie w siedzibie Biura Projektu.

14. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie powiadomione zostaną o powyższym fakcie drogą telefoniczną lub mailową. Lider nie będzie informował osób niezakwalifikowanych.

 § 6

Uprawnienia i obowiązki uczestników/czek projektu

1.       Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do:

1)      bezpłatnego udziału w Projekcie;

2)      zgłaszania uwag i oceny odbywających się zajęć;

3)      otrzymania zaświadczenia uczestnictwa w Projekcie i ukończenia szkolenia

4) przystąpienia do wewnętrznego egzaminu teoretycznego i praktycznego w zakresie prowadzenia pojazdów kat. „C” , „C+E” lub „D”;

5)      bezpłatnego przystąpienia do pierwszego państwowego egzaminu teoretycznego
i praktycznego w zakresie prowadzenia pojazdów kat. „C” , „C+E” lub „D”;

6)      otrzymania przewidzianych w Projekcie materiałów szkoleniowych;

7)      badań lekarskich.

2.       Każdy Uczestnik Projektu jest zobowiązany do:

1)      przestrzegania niniejszego Regulaminu;

2)      regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach;

3)      potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności;

4)      przystępowania do egzaminów i testów sprawdzających, o ile zostały przewidziane
w programie danego kursu;

5)      uczestnictwa w badaniach ewaluacyjnych w zakresie oceny realizowanego kursu;

6)      informowania organizatora kursu o przewidywanej nieobecności na zajęciach;

7)      wypełniania przedkładanych przez Beneficjenta ankiet związanych z realizacją Projektu
i monitoringiem jego rezultatów, w czasie trwania Projektu i po jego zakończeniu.

3. W przypadku nieobecności na zajęciach Uczestnik/czka jest zobowiązany/a do złożenia pisemnego usprawiedliwienia w terminie 7 dni i uzyskania zgody Koordynatora projektu na kontynuację uczestnictwa we wsparciu.

4.    Uczestnik/czka zostaje skreślony z listy osób zakwalifikowanych do projektu w przypadku:

1)      nieobecności na zajęciach i nie uzyskania zgody na kontynuację udziału we wsparciu,

2)      odmowy przystąpienia przez Uczestnika/czkę do egzaminu lub testu sprawdzającego, jeśli został on przewidziany w ramach danego kursu,

3)      naruszenia zasad współżycia społecznego i zasad bezpieczeństwa,

4)      złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie,

5)      naruszenia przez Uczestnika/czkę zapisów niniejszego Regulaminu.

5.    Uczestnik/ka zobowiązany/a jest ponieść wszelkie koszty dokonanych przez siebie zniszczeń
i uszkodzeń (sprzęt, wyposażenie i itp.).

§ 7

Zasady rezygnacji z udziału w szkoleniu i projekcie

1.       W przypadku rezygnacji z udziału w danym kursie, Uczestnik/czka przed rozpoczęciem zajęć szkoleniowych, zobowiązany/a jest dostarczyć informację o powyższym fakcie osobiście bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Projektu, w najwcześniejszym możliwym terminie.

2.   Uczestnik/czka może zrezygnować z wzięcia udziału w projekcie w formie pisemnego oświadczenia wyłącznie z ważnych przyczyn, jednakże nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem szkolenia, na które został zakwalifikowany/a (wyjątek – zdarzenia losowe – choroba itp.). Oświadczenie winno zostać przekazane przez Uczestnika/czkę do siedziby Biura Projektu.

3.       Konsekwencją rezygnacji z udziału w projekcie lub skreślenie z listy Uczestników/czek projektu, o ile podpisał/a deklarację uczestnictwa bez podania racjonalnej przyczyny, jest konieczność zwrotu Liderowi dotychczas poniesionych kosztów w związku z udziałem takiej osoby
w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

§ 8

Postanowienia końcowe

1.    Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Lidera.

2.   Ostateczna interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu wiążąca dla uczestników/czek projektu należy do Lidera.

3.    Lider zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, wynikających
w szczególności ze zmian zapisów prawa i uregulowań dotyczących PO KL, o czym zobowiązany jest powiadomić poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej Lidera wraz z uaktualnioną wersją Regulaminu.

4.       Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia naboru do projektu.                                 

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie