Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ W CELU UMIESZCZENIA REKLAMY

ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ W CELU UMIESZCZENIA REKLAMY

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Podawcze, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1- parter)
 

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), pok.103, tel. 22 7606240/241.
 

Wymagane dokumenty:

Wniosek (dwustronny) o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy (do pobrania w Biurze Podawczym);

Załączniki:

  • Wzór / szkic graficzny reklamy, wraz z treścią
  • Orientacja z mapy topograficznej w skali 1:25 000 lub mniejszej.
  • Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1: 500 z zaznaczoną lokalizacją reklamy – 2 egz.
  • Zgoda właściciela obiektu (np. budynku, słupa oświetleniowego itp.) na zlokalizowanie reklamy.
  • Inne (zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarządca drogi może zażądać dodatkowych dokumentów).
     

Dodatkowe informacje:   

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy należy złożyć z 30 dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku przed terminem rozpoczęcia robót. Należy zachować termin 14 dni na uprawomocnienie decyzji od dnia jej odbioru.

Właściciel reklamy zobowiązany jest do :

-         zrekultywowania okolicznego terenu po ustawieniu planszy,

-         utrzymania reklamy w estetycznym stanie,

-         koszenia trawy (dotyczy wyłącznie ustawionych tablic (min. 5 m w każdą stronę),

-         w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego reklamy, do natychmiastowej konserwacji, naprawy lub usunięcia jej z pasa drogowego,

-         czasowego usuwania na swój koszt reklam w przypadku konieczności przeprowadzenia prac związanych z przebudową lub utrzymaniem drogi, po otrzymaniu pisemnego wezwania zarządu drogi.

W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego konstrukcji reklamy zarządca drogi wezwie właściciela do jej naprawienia i odnowienia, a w przypadku niezadowalającego stanu po odnowieniu, odbiegającego od stanu początkowego usunie reklamę z pasa drogowego na koszt właściciela.

Zarząd drogi zastrzega sobie możliwość :

-        niedopuszczenia do ustawienia reklamy, o ile stwierdzi, że wykonana jest w sposób nieestetyczny lub jej konstrukcja może zagrażać bezpieczeństwu użytkowników drogi,

-      cofnięcia zezwolenia o ile stwierdzi, że wygląd reklamy lub jej lokalizacja jest niezgodna z przedłożonym projektem,

-        natychmiastowego usunięcia reklamy, w przypadku stwierdzenia, że zagraża ona bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Właściciel reklamy ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe z umieszczenia reklamy w pasie drogowym.
 

 

 

Opłaty:

- wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej (tabela część III poz. 44 pkt 2 pkt 8 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej),

- za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł (tabela część IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej),
- za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty zgodnie z art. 40 ust. 6 ustawy o drogach publicznych; przy czym stawki naliczane są zgodnie z n/w uchwałami Bank Spółdzielczy w Halinowie

40 8019 0000 2005 8006 1339 0023
 

Czas załatwienia sprawy:

Według obowiązujących przepisów (Kodeks postępowania administracyjnego) - 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku, w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy.
 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta. Odwołanie należy składać w Biurze Podawczym.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Uchwała Rady Miasta Sulejówek nr XVIII/183/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.

 

Formularze do pobrania:

(dodano: 2023-07-13 )

 

Metryka

Opracował: Grażyna Widyńska

Sprawdził: Adam Witkowski – Kierownik

Zatwierdził: Remigiusz Górniak – Z-ca Burmistrza

 

  • autor: Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Formularze do pobrania:

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie