Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Klienta, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1- parter)

 

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, ul. Reymonta 43, pok. 120, tel. 22 76-06-255

 

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, powinno zawierać:

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
 4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
 5. wielkość i rodzaj emisji,
 6. opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji,
 7. informację, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami,

Załączniki do zgłoszenia:

 1. mapka sytuacyjna z nasieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,
 2. dokumentacja techniczna opisująca zasady funkcjonowania oczyszczalni,
 3. kopia potwierdzenia zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę.

Dodatkowe informacje:

 1. Instalacje wymagające zgłoszenia określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja nie wymaga zgłoszenia.
 2. Z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wymagają zgłoszenia oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
 3. Prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji.
 4. Instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.
 5. Prowadzący instalację, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany:
  1. przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:
   1.  rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
   2.  zakończeniu eksploatacji instalacji,
   3.  zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w ust. 2;
  2. dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany.

 

Opłaty:

 1. 120 zł – opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.

Opłacie skarbowej nie podlega dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

 1. 17 zł – od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
 2. Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy Miasta Sulejówek

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

 1. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

 

Czas załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r.  poz. 519 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1827 z późn. zm.).

 

 • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami, data: 2018-02-21

Formularze do pobrania:

 • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami, data: 2018-02-21

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie