Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1 - parter)


Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:
Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), tel. 22 76-06-248, pokój nr 107
 

Wymagane dokumenty:

 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, jeśli wnioskodawca działa przez pełnomocnika, wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.
 2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w wysokości 598 zł - zwolnienie z opłaty w przypadku wydania decyzji na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.
 3. Wypełniony wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (funkcję budynku we wniosku należy określić zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych, zamieszczoną poniżej).
 4. 2 egzemplarze mapy zasadniczej, pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci elektronicznej, w obowiązującym państwowym układzie współrzędnych lub w postaci papierowej:
  • jedna w skali 1:500 przedstawiająca teren, którego dotyczy wniosek,
  • druga w skali 1:1000 przedstawiająca teren, którego dotyczy wniosek wraz z obszarem w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu terenu objętego wnioskiem, nie mniejszej jednak niż 50 m, przypadku wniosku dotyczącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 dodatkowo nie większej niż 200 m.
 5. Określenie granic terenu objętego wnioskiem, jeśli teren inwestycji stanowi część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych w formie graficznej (na kopii mapy zasadniczej).
 6. Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie graficznej (na kopii mapy zasadniczej).
 7. Kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839).
 8. Dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej (w tym w zakresie dostaw energii, dostaw wody, odbioru ścieków socjalno-bytowych, dostaw gazu).
 9. Inne, w tym np. licencja mapy, dokumenty, potwierdzające pośredni dostęp do drogi publicznej (kopa aktu notarialnego lub wyciąg z księgi wieczystej).
   

Dodatkowe informacje:   

 1. Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy wydaje się wyłącznie na terenach, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
 2. Do decyzji dotyczącej budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 stosuje się postępowanie uproszczone zgodnie z przepisami działu II rozdziału 14 Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów o milczącym załatwieniu sprawy.


 

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, zwolnienie z opłaty w przypadku wydania decyzji na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy  - 598 zł


Opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

 

Opłatę należy uiścić na poniżesz konto:

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001
 

Czas załatwienia sprawy:

Do 90 dni. W przypadku postępowania dotyczącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m2, termin wynosi 21 dni. Do terminu, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności (np. uzgodnień), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sulejówek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 • autor: Stanowisko ds. Zagospodarowania Przestrzennego

Formularze do pobrania:

 • autor: Stanowisko ds. Zagospodarowania Przestrzennego

Metryka:
Opracował: Renata Strzeszewska
Sprawdził: Renata Strzeszewska – Kierownik
Zatwierdził: Arkadiusz Śliwa – Burmistrz Miasta

 • autor: Ref. Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie