Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

Nowa Deklaracja

Załącznik do deklaracji

  • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca - zgodnie z art. 6m ust 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.)

Nową deklarację – zmiana danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych np. w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość zgodnie z art. 6 m ust. 2 w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

  • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie