Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

USTALENIE NUMERÓW PORZĄDKOWYCH

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta

  1. Dworcowa 55 (pok. nr 1- parter)

 

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

  1. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), pok.105 , tel. (22)76-06-245

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (druk dostępny w Biurze Obsługi Klienta Urzędu, Referacie pok. nr 105 lub na www.sulejowek.pl)

Załącznik graficzny:

- w przypadku kolejnego budynku istniejącego - załącznik graficzny obrazujący usytuowanie budynku, dla którego ma być ustalony numer porządkowy,

- w przypadku budynku w budowie lub budynku prognozowanego do wybudowania - kopię projektu zagospodarowania działki lub terenu; obrazującą planowane usytuowanie budynku dla którego ma być ustalony numer porządkowy.

 

Dodatkowe informacje:

Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego może wystąpić właściciel nieruchomości lub inny podmiot, który wykaże swój interes prawny lub obowiązek dotyczący administracyjnego ustalenia numeru porządkowego.

We wniosku umieszczona jest rubryka na dane nieobowiązkowe – telefon – która nie jest wymagana do załatwienia sprawy, ale ułatwi kontakt. Dobrowolne wypełnienie tej rubryki oznacza, wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych przez Burmistrza Miasta Sulejówek

  1. Numer porządkowy ustala się:

- dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania,

- dla obiektów takich jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej.

  1. O fakcie ustalenia numeru porządkowego zawiadamia się pisemnie wnioskodawcę oraz właściciela/współwłaścicieli lub inne podmioty ujawnione w ewidencji gruntów i budynków, które daną nieruchomością władają.
  2. Ustalenie numeru porządkowego dla budynku zobowiązuje właściciela/władającego nieruchomością do umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.  Na tabliczce powinna być podana również nazwa ulicy lub placu. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

 

Opłaty:

brak

 

Czas załatwienia sprawy:

Wydanie stosownego dokumentu następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. Termin ten ulega wydłużeniu  w wypadku kompleksowego opracowania nazewnictwa ulicy albo całej miejscowości

 

Tryb odwoławczy:

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi czynność ta podlega kontroli sądów administracyjnych. Zgodnie z art. 53 § 2 tej ustawy: jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4, wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności. Sąd, po wniesieniu skargi, może uznać, że uchybienie tego terminu nastąpiło bez winy skarżącego i rozpoznać skargę.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r.  poz. 2052 ze. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii z dnia 21.07.2021r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.).

 

Formularze do pobrania:

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

PROSZĘ DRUKOWAĆ WNIOSEK DWUSTRONNIE 

autor: Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, data: 2021-08-09

 

PROSZĘ DRUKOWAĆ WNIOSEK DWUSTRONNIE 

 

  • autor: Ref. Geodezji i Gospodarki Nnieruchomościami

Formularze do pobrania:

  • autor: Ref. Geodezji i Gospodarki Nnieruchomościami

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie