Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Od  stycznia 2024 r. do odwołania PSZOK  będzie funkcjonował przy Stadionie Miejskim, wjazd od ul. Reymonta. 

Jednocześnie  informujemy, iż ulegają zmianie godziny otwarcia w miesiącach styczeń-luty 2024 r. będzie czynny od  godz. 9.00 do godz. 17.00., w pozostałych miesiącach od godz. 9.00 do godz. 19.00.

 

Do odwołania zawieszony zostaje odbiór drobnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który był odbierany w PSZOK w każdy poniedziałek i wtorek od godz. 16.00 do 18.00 oraz w środę i czwartek od godz. 9.00 do 11.00. Sprzęt ten można oddać w każdą sobotę, w którą jest czynny PSZOK (jak poniżej).

 

Właściciele  nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczaną opłatę, mogą dostarczać, do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwany dalej PSZOK), następujące odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych:

 

 1. papier i tekturę;
 2. metal;
 3. tworzywa sztuczne;
 4. szkło;
 5. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (w ilości do 1 Mg na rok od jednego właściciela nieruchomości);
 6. zużyte opony (w ilości 4 szt. na rok od jednego właściciela nieruchomości);
 7. przeterminowane leki i chemikalia;
 8. odpady wielkogabarytowe (do 250 kg na rok);
 9. zużyte baterie i akumulatory;
 10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 11. odpady ulegające biodegradacji w tym odpady kuchenne i zielone;

 

W  PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady zebrane w sposób selektywny, a ich transport zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny jest w każdą sobotę od godz. 9.00 do godz.19.00  (poza styczniem i lutym 2024 r.) za wyjątkiem:

·         06.01.2024 r. zamiast, którego PSZOK będzie czynny dnia 08.01.2024 r.;

·         30.03.2024 r. zamiast, którego PSZOK będzie czynny dnia 03.04.2024 r.;

·         04.05.2024 r. zamiast, którego PSZOK będzie czynny dnia 06.05.2024 r.;

·         02.11.2024 r. zamiast, którego PSZOK będzie czynny dnia 04.11.2024 r.;

·         28.12.2024 r. zamiast, którego PSZOK będzie czynny dnia 30.12.2024 r

Przyjęcie odpadów do PSZOK odbywa się po okazaniu Karty PSZOK, wydawana jest właścicielowi nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Karta jest wyrabiana w Urzędzie Miasta Sulejówek ul. Reymonta 43 pok. nr 121.

 

Prowadzący PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

Miasto Sulejówek jest prowadzącym PSZOK, które w ramach umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu Miasta Sulejówek, powierzyła jego obsługę firmie:

PreZero Centrum Service Sp. z o.o.                                                          

ul. Łąkoszyńska 127,   99-300 Kutno 
Oddział Otwock,  ul. Piastowa 2, 05-400 Otwock

 

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub obsługującego PSZOK należy zgłaszać do Urzędu Miasta Sulejówek: pisemnie na adres Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek, telefonicznie na nr tel. 22/76 06 257 lub elektronicznie na adres srodowisko@umsulejowek.pl, do końca następnego dnia roboczego od dnia wystąpienia niewłaściwego świadczenia usług.

PSZOK - informacja

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Urzędu Miasta Sulejówek informuje,

że od dnia 01.03.2024 r.  

Punkt  Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany na parkingu przy stadionie -   od ul. Reymonta,

jest czynny w każdą sobotę od godz. 9.00 do godz. 19.00.

 

            Jednak w dniach, w których będą odbywały się mecze :

 

·        02.03.2024 r.

·        16.03.2024 r.

·        06.04.2024 r.

·        20.04.2024 r.

·        04.05.2024 r.

·        25.05.2024 r.

 

PSZOK  będzie czynny od godz.  9.00 do godz. 17.00.

 • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie