Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Informujemy, że przy ul. Staszica 2 prowadzony jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

 

Właściciele  nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczaną opłatę, mogą dostarczać, do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwany dalej PSZOK), następujące odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych:

 

 1. papier i tekturę;
 2. metal;
 3. tworzywa sztuczne;
 4. szkło;
 5. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (w ilości do 1 Mg na rok od jednego właściciela nieruchomości);
 6. zużyte opony (w ilości 4 szt. na rok od jednego właściciela nieruchomości);
 7. przeterminowane leki i chemikalia;
 8. odpady wielkogabarytowe (do 250 kg na rok);
 9. zużyte baterie i akumulatory;
 10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 11. odpady ulegające biodegradacji w tym odpady kuchenne i zielone;

 

W  PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady zebrane w sposób selektywny, a ich transport zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się przy ul. Staszica 2,  czynny jest w każdą sobotę od godz. 9.00 do godz.19.00  za wyjątkiem:

 • 08.04.2023 r. zamiast, którego PSZOK będzie czynny dnia 12.04.2023 r.;
 • 11.11.2023 r. zamiast, którego PSZOK będzie czynny dnia 13.11.2023 r.

Przyjęcie odpadów do PSZOK odbywa się po okazaniu Karty PSZOK, wydawana właścicielowi nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Karta jest wyrabiana w Urzędzie Miasta Sulejówek ul. Reymonta 43 pok. nr 121.

Prowadzący PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

Miasto Sulejówek jest prowadzącym PSZOK, które w ramach umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu Miasta Sulejówek, powierzyła jego obsługę firmie:

PreZero Centrum Service Sp. z o.o.                                                          

ul. Łąkoszyńska 127,   99-300 Kutno 
Oddział Otwock,  ul. Piastowa 2, 05-400 Otwock

 

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub obsługującego PSZOK należy zgłaszać do Urzędu Miasta Sulejówek: pisemnie na adres Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek, telefonicznie na nr tel. 22/76 06 257 lub elektronicznie na adres srodowisko@umsulejowek.pl, do końca następnego dnia roboczego od dnia wystąpienia niewłaściwego świadczenia usług.

Informacja PSZOK

 Urząd Miasta Sulejówek informuje, że na PSZOK ODBYWA  SIĘ TYLKO BRAMĄ OD TORÓW KOLEJOWYCH (brama nr 5).

  8hX4Tuf3K1+XxOknViCxAokVSKzAr2gFmiWNfkXnnDjVxAokViCxAokV+JWvwP8DaqoFn2MXeFYAAAAASUVORK5CYII=

PSZOK ZMIANY

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. zgodnie z uchwałą Nr XXXII/369/2021 Rady Miasta Sulejówek z dnia 20 maja 2021 r., zmieniającą Uchwałę Rady Miasta Sulejówek Nr XX/206/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązują nowe zasady przekazywania odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz wielkogabarytowych do Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie