Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Informujemy, że przy ul. Staszica 2 prowadzony jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

 

Właściciele  nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczaną opłatę, mogą dostarczać, do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwany dalej PSZOK), następujące odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych:

 

 1. papier i tekturę;
 2. metal;
 3. tworzywa sztuczne;
 4. szkło;
 5. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (w ilości do 1 m3 na rok od jednego właściciela nieruchomości);
 6. zużyte opony (w ilości 4 szt. na rok od jednego właściciela nieruchomości);
 7. przeterminowane leki i chemikalia;
 8. odpady wielkogabarytowe;
 9. zużyte baterie i akumulatory;
 10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 11. odpady ulegające biodegradacji w tym odpady kuchenne i zielone;

 

W  PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady zebrane w sposób selektywny, a ich transport zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się przy ul. Staszica 2,  czynny jest w każdą sobotę od godz. 9.00 do godz.19.00  za wyjątkiem:

 • 03.04.2021 r. zamiast którego PSZOK będzie czynny dnia 07.04.2021 r. (środa);
 • 01.05.2021 r. zamiast którego PSZOK będzie czynny dnia 05.05.2021 r. (środa);
 • 19.06.2021 r. zamiast którego PSZOK będzie czynny dnia 21.06.2021 r. (poniedziałek);
 • 25.12.2021 r. zamiast którego PSZOK będzie czynny dnia 27.12.2021 r. (poniedziałek).

 

Przyjęcie odpadów do PSZOK odbywa się po okazaniu dowodu wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Sulejówek za ostatni miesiąc.

 

Prowadzący PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

 

Prowadzącym PSZOK jest Miasto Sulejówek, które w ramach umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu Miasta Sulejówek, powierzyła jego obsługę MIEJSKIEMU PRZEDSIĘBIORSTWU OCZYSZCZANIA w m. st. WARSZAWIE Sp. z o.o. Obozowa 43, 01-161 Warszawa.

 

 

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub obsługującego PSZOK należy zgłaszać do Urzędu Miasta Sulejówek: pisemnie na adres Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek, telefonicznie na nr tel. 22/76 06 256 lub elektronicznie na adres srodowisko@umsulejowek.pl, do końca następnego dnia roboczego od dnia wystąpienia niewłaściwego świadczenia usług.

 

 

 

Informacja PSZOK

Urząd Miasta Sulejówek informuje, że od dnia 21.11.2020 r. (sobota)  do odwołania zmieniona zostaje organizacja ruchu

dotycząca wjazdu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(PSZOK).

NeLVONTjK2QAAAAASUVORK5CYII=

PSZOK ZMIANY

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. zgodnie z uchwałą Nr XXXII/369/2021 Rady Miasta Sulejówek z dnia 20 maja 2021 r., zmieniającą Uchwałę Rady Miasta Sulejówek Nr XX/206/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązują nowe zasady przekazywania odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz wielkogabarytowych do Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie Polski