Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Informujemy, że przy ul. Staszica 2 prowadzony jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

 

Właściciele  nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczaną opłatę, mogą dostarczać, do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwany dalej PSZOK), następujące odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych:

 

 1. papier i tekturę;
 2. metal;
 3. tworzywa sztuczne;
 4. szkło;
 5. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (w ilości do 1 Mg na rok od jednego właściciela nieruchomości);
 6. zużyte opony (w ilości 4 szt. na rok od jednego właściciela nieruchomości);
 7. przeterminowane leki i chemikalia;
 8. odpady wielkogabarytowe (do 250 kg na rok);
 9. zużyte baterie i akumulatory;
 10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 11. odpady ulegające biodegradacji w tym odpady kuchenne i zielone;

 

W  PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady zebrane w sposób selektywny, a ich transport zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się przy ul. Staszica 2,  czynny jest w każdą sobotę od godz. 9.00 do godz.19.00  za wyjątkiem:

 • 01.01.2022 r. zamiast, którego PSZOK będzie czynny dnia 03.01.2022 r.
 • 16.04.2022 r. zamiast, którego PSZOK będzie czynny dnia 19.04.2022 r.
 • 11.06.2022 r. zamiast, którego PSZOK będzie czynny dnia 13.06.2022 r.
 • 24.12.2022 r. zamiast, którego PSZOK będzie czynny dnia 28.12.2022 r.                                     
 • 31.12.2022 r. PSZOK będzie czynny do godz. 13.00.

Przyjęcie odpadów do PSZOK odbywa się po okazaniu Karty PSZOK, wydawana właścicielowi nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Karta jest wyrabiana w Urzędzie Miasta Sulejówek ul. Reymonta 43 pok. nr 121.

Prowadzący PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

Miasto Sulejówek jest prowadzącym PSZOK, które w ramach umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu Miasta Sulejówek, powierzyła jego obsługę firmie:

PreZero Centrum Service Sp. z o.o.                                                          

ul. Łąkoszyńska 127,   99-300 Kutno 
Oddział Otwock,  ul. Piastowa 2, 05-400 Otwock

 

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub obsługującego PSZOK należy zgłaszać do Urzędu Miasta Sulejówek: pisemnie na adres Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek, telefonicznie na nr tel. 22/76 06 257 lub elektronicznie na adres srodowisko@umsulejowek.pl, do końca następnego dnia roboczego od dnia wystąpienia niewłaściwego świadczenia usług.

Informacja PSZOK

 Urząd Miasta Sulejówek informuje, że od dnia 22.03.2022 r.   zmieniona zostaje organizacja ruchu dotycząca wjazdu na Targowisko Miejskie  oraz do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(PSZOK).

 WJAZD NA TARGOWISKO I PSZOK ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE TYLKO OD TORÓW KOLEJOWYCH (brama nr 5).

8hX4Tuf3K1+XxOknViCxAokVSKzAr2gFmiWNfkXnnDjVxAokViCxAokV+JWvwP8DaqoFn2MXeFYAAAAASUVORK5CYII=

PSZOK ZMIANY

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. zgodnie z uchwałą Nr XXXII/369/2021 Rady Miasta Sulejówek z dnia 20 maja 2021 r., zmieniającą Uchwałę Rady Miasta Sulejówek Nr XX/206/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązują nowe zasady przekazywania odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz wielkogabarytowych do Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie