Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

WYDANIE JEDNORAZOWEGO ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Klienta, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1 - parter)

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:
Referat Urzędu Stanu Cywilnego i Działalności Gospodarczej, ul. Dworcowa 55, pok.5 - parter, tel. 22 76-06-226

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
  2. Kserokopia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
  3. Szkic sytuacyjny terenu obejmujący wydzielony ogródek gastronomiczny.

Dodatkowe informacje:

  1. Druki wniosków dostępne u podinspektora ds. działalności gospodarczej pok. 5 lub na stronie internetowej www.sulejowek.pl.
  2. Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni.
  3. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może być wydane przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
  4. Na podstawie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych może się odbywać,  zgodnie z art. 8a. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,  sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas imprez masowych (z wyjątkiem imprez  masowych podwyższonego ryzyka). Podczas tych imprez może być prowadzona  sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, wyłącznie o zawartości do 3,5% alkoholu. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych   mogą się odbywać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez organizatora imprezy.
  5. Zezwolenie wydaje się, gdy usytuowanie punktu sprzedaży jest zgodne z przepisami uchwały Rady Miasta Sulejówek i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie otrzymanego zezwolenia nie może być prowadzona w miejscu innym niż wskazane we wniosku i którego lokalizacja została potwierdzona podczas oględzin punktu sprzedaży.

 

Opłaty:

1.43,75 za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;

2.43,75 za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu /z wyjątkiem piwa/;

3.175 za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata wnoszona jest na rachunek Urzędu Miasta.

4.Opłata skarbowa:
a/5 zł - za zgodność z oryginałem, za każdą rozpoczętą stronę

b/17 zł – za pełnomocnictwo

Bank Spółdzielczy w Halinowie

52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Czas załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca

 

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Zażalenie na postanowienie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sulejówek.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Prawo przedsiębiorców. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
Ustawa z dnia 6 marca  2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.   Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Formularze do pobrania:

Metryka:
Opracował: Ewa Jerzak
Sprawdził:  Barbara Kowalska – Kierownik Referatu
Zatwierdził: Arkadiusz Śliwa – Burmistrz Miasta

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie