Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO (DROGI GMINNEJ) W CELU UMIESZCZENIA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

 

 

KARTA USŁUGI

NR GKM/02

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (drogi gminnej) w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

 

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55

05-070 Sulejówek

Tel.:  /22/ 760 62 21,  fax: /22/ 760 62 13

urzad@umsulejowek.pl

http://bip.sulejowek.pl

http://www.sulejowek.pl

 

Miejsce składania dokumentów:

 

 

 

 

 

 

            Urząd Miasta w Sulejówku                   

            Biuro Podawcze

            ul. Dworcowa 55

poniedziałek:  9.00 – 18.00

wtorek-czwartek:  8.00 – 16.00

piątek:  8.00 – 15.00

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), pok.103, tel. 76-06-240/241.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej (do pobrania w Biurze Podawczym, bądź na stronie internetowej www.sulejowek.pl);

Załączniki:

1.      Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem urządzeń i podaniem wymiarów powierzchni zajmowanego pasa drogowego – 2 egz.

  1. Inne (zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarządca drogi może zażądać dodatkowych dokumentów).

 

Dodatkowe informacje:   

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej należy złożyć z 30 dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku przed terminem rozpoczęcia robót. Należy zachować termin 14 dni na uprawomocnienie decyzji od dnia jej odbioru.

Opłaty:

Opłatę ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i rocznej stawki opłaty za zajęcie 1 m2  pasa drogowego. Za zajęcie powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia mniejszej niż 1 m2 stosuje się stawki takie jak za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

Za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł (tabela część IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej).

Bank Spółdzielczy w Halinowie
Nr konta:

40 8019 0000 2005 8006 1339 0023

Czas załatwienia sprawy:

Według obowiązujących przepisów (Kodeks postępowania administracyjnego) - 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku, w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta.

Odwołanie należy składać w Biurze Podawczym.

 

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)

2.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.  poz. 735 z późn. zm),

3.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz.1923),

4.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz.1264),

5.    Uchwała Rady Miasta Sulejówek nr XVIII/183/2020 z dnia 30 stycznia 2020r.

Formularze do pobrania

Wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej

Opracowała:

Grażyna Widyńska

Data: 2022-06-14r.

Sprawdził:

Adam Witkowski

Data: 2022-06-14 r.

Zatwierdził:

Remigiusz Górniak

Data: 2022-06-14 r.

 

 

Formularze do pobrania:

  • autor: Ref. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie