Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ W PASIE DROGOWYM DROGI GMINNEJ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIE ZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Podawcze, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1- parter)
 

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), pok.103, tel. 783-13-20.
 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektów budowlanych lub urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (do pobrania w Biurze Podawczym);

Załączniki:

 1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem planowanej inwestycji – 2 szt.;
 2. Opinia (ZUD) Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim), jeżeli jest wymagana przepisami szczególnymi – na żądanie zarządcy drogi.;
 3. Wypis z rejestru ewidencji gruntów dotyczący działek drogowych, na których zlokalizowane będą urządzenia infrastruktury podziemnej, naziemnej lub innych – 1 szt.
 4. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy wnioskodawcą jest pełnomocnik inwestora wraz z dowodem opłaty skarbowej – 17 zł;
 5. Kserokopia decyzji o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest wymagana przepisami szczególnymi – na żądanie zarządcy drogi.
 6. Warunki techniczne budowy urządzeń infrastruktury technicznej - uzgodnione przez właściwe instytucje  (np. PGE Dystrybucja S.A., MZWiK, MSG Sp. z o.o.) – 1 szt.
 7. Inne (zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarządca drogi może zażądać dodatkowych dokumentów).

 

Dodatkowe informacje:   

Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami i wymogi wynikające z warunków technicznych dla dróg publicznych, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia lub zmiana lokalizacji.

Uwagi:

 1. W decyzji określa się rodzaj inwestycji, miejsce, sposób i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym.
 2. Po uzyskaniu decyzji na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy:
 3. uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy albo wykonywania robót budowlanych,
 4. uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Opłaty:

brak

 

Czas załatwienia sprawy:

Według obowiązujących przepisów (Kodeks postępowania administracyjnego) - 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku, w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy.
 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta. Odwołanie należy składać w Biurze Podawczym.
 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Uchwała Rady Miasta Sulejówek nr 143/XXIV/08 z dnia 29 maja 2008 r.

Uchwała Rady Miasta Sulejówek nr XI/71/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.

 

Metryka:
Opracował: Adam Witkowski
Sprawdził: Przemysław Majewski – Kierownik
Zatwierdził: Magdalena Łukomska – Z-ca Burmistrza

 • autor: Ref. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie Polski