Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z Miasta Sulejówek

Miasto Sulejówek otrzymało dofinansowanie w wysokości 274 246,50 zł na realizację projektu pn. “Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z Miasta Sulejówek” w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Podziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Grupę docelową projektu będą stanowili wszyscy uczniowie i uczennice klas I-III szkół podstawowych nr 1, nr 2 i nr 3 a zatem 605 dzieci (302 uczniów i 303 uczennic) ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. W poszczególnych zajęciach specjalistycznych wezmą udział te dzieci, u których zdiagnozowano określone problemy. W zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania wezmą udział uczniowie szczególnie uzdolnieni. Każdy z uczestników projektu zostanie dodatkowo objęty wsparciem psychologiczno-pedagogicznym.

 

W trzech szkołach podstawowych realizowane będą następujące zajęcia pozalekcyjne:

1) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

2) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;

3) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

4) zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;

5) gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;

6) specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (hipoterapia i choreoterapia) dla dzieci niepełnosprawnych;

7) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych.

 

W ramach projektu zostaną zakupione również materiały dydaktyczne oraz sprzęt specjalistyczny do prowadzenia zajęć:

  1. Specjalistyczne oprogramowania oraz stacjonarny komputer do diagnozowania i ćwiczeń logopedycznych.
  2. Specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do diagnozowania i korygowania dysfukcji i dysharmonii rozwojowych.
  3. Sprzęt do korygowania wad postawy i zaburzeń koordynacji ruchowej.
  4. Materiały dydaktyczne z przeznaczeniem dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  5. Pomoce do zajęć socjoterapeutycznych.
  6. Materiały do zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych.

 

Okres realizacji projektu: 03.10.2011 r. - 29.06.2012 r.

Wartość projektu: 274 246,50 zł

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie