Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO (DROGI GMINNEJ) W CELU PROWADZENIA ROBÓT

 

 

KARTA USŁUGI

NR GKM/01

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (drogi gminnej) w celu prowadzenia robót

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55

05-070 Sulejówek

Tel.:  /22/ 760 62 21,  fax: /22/ 760 62 13

urzad@umsulejowek.pl

http://bip.sulejowek.pl

http://www.sulejowek.pl

 

Miejsce składania dokumentów:

 

 

 

 

 

 

            Urząd Miasta w Sulejówku                   

            Biuro Podawcze

            ul. Dworcowa 55

poniedziałek:  9.00 – 18.00

wtorek-czwartek:  8.00 – 16.00

piątek:  8.00 – 15.00

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), pok.103, tel. 76-06-240.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenie robót w pasie drogi gminnej (do pobrania w Biurze Podawczym, bądź na stronie internetowej www.sulejowek.pl);

Załączniki:

1.      Szczegółowy plan sytuacyjny x 2 w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego – 2 egz.

2.      Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000  z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.

3.      Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych – 2 egz.

W pozostałych przypadkach jeżeli nie jest wymagany projekt informacja o sposobie zabezpieczenia robót w formie szkicu na mapie w skali 1:500 – 1 egz.

4.      Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia budowy na żądanie zarządcy drogi.

5.      Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego prowadzenia robót.

6.      Kopia decyzji lokalizacyjnej wydanej przez zarządcę drogi.

7.      Inne (zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarządca drogi może zażądać dodatkowych dokumentów).

 

Dodatkowe informacje:   

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót należy złożyć z 30 dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku przed terminem rozpoczęcia robót. Należy zachować termin 14 dni na uprawomocnienie decyzji od dnia jej odbioru.

Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, o powierzchni większej niż w zezwoleniu, jak również za przekroczenie terminu określonego w zezwoleniu, zarządca drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną stanowiącą dziesięciokrotność opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego, ustalanej zgodnie z uchwałą Rady Miasta.

Opłaty:

Za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót pobiera się opłatę, którą ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 i liczby dni zajmowanego pasa drogowego.

Za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł (tabela część IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej),

 Bank Spółdzielczy w Halinowie
Nr konta:

40 8019 0000 2005 8006 1339 0023

Czas załatwienia sprawy:

Według obowiązujących przepisów (Kodeks postępowania administracyjnego) - 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku, w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta.

Odwołanie należy dostarczyć w Biurze Podawczym.

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)

2.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.  poz. 735 z późn. zm),

3.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz.1923),

4.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz.1264),

5.    Uchwała Rady Miasta Sulejówek nr XVIII/183/2020 z dnia 30 stycznia 2020r.  

Formularze do pobrania

Wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.

Opracował:

Grażyna Widyńska

Data: 2022-06-14 r.

Sprawdził:

Adam Witkowski

Data: 2022-06-14 r.

Zatwierdził:

Remigiusz Górniak

Data: 2022-06-14 r.

 

 

Formularze do pobrania:

  • autor: Ref. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie