Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

Strażak OSP w Sulejówku ...

  • -

 

REGULAMIN PROJEKTU „RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ”
 

§ 1. Definicje

Projekt – projekt „Równy start w przyszłość”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Beneficjent – Miasto Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

Beneficjent Ostateczny – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Sulejówku, Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Sulejówku, Zespołu Szkół nr 1 w Sulejówku oraz Zespołu Szkół nr 2 w Sulejówku
, którzy zostali zakwalifikowani zgodnie z zasadami określonymi
w niniejszym regualminie

Instytucja Pośrednicząca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

EFS – Europejski Fundusz Społeczny

POKL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Biuro projektu – Urząd Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

§ 2. Postanowienia ogólne

1.       Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

2.       Projekt jest realizowany przez Miasto Sulejówek na podstawie umowy
nr UDA-POKL.09.01.02-14-110/11-00 z dnia 29.06.2012 r. zawartej z Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

3.       Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2012 r. do 31.05.2014 r.

4.       Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Sulejówku, Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Sulejówku, Zespołu Szkół nr 1 w Sulejówku oraz Zespołu Szkół nr 2 w Sulejówku, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowani podnoszeniem poziomu wykształcenia, rozwijaniem swoich pasji i uzdolnień oraz uzyskaniem opieki psychologiczno-pedagogicznej.

5.       Wsparcie w ramach projektu łącznie otrzyma 1520 uczniów i uczennic szkół podstawowych
i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sulejówek.

 

§ 3. Cele projektu

1.       Celem głównym Projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji
w osiągnięciach edukacyjnych uczniów i uczennic sulejóweckich placówek oświatowych.

2.       Celami szczegółowymi są:

1)      wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic szkół sulejóweckich objętych projektem, ze szczególnym uwzględnieniem ICT (Information and Communication Technologies), języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych;

2)      wsparcie rozwoju zainteresowań uczniów i uczennic szkół sulejóweckich biorących udział
w projekcie;

3)      znoszenie specyficznych zaburzeń i dysharmonii rozwojowych utrudniających proces uczenia się uczniów i uczennic ze szkół sulejóweckich objętych projektem, dotkniętych negatywnymi wpływami środowiskowymi lub niepełnosprawnością

 

§ 4. Zakres wsparcia

1.       W ramach Projektu wsparciem objętych zostanie łącznie 1520 Beneficjentów Ostatecznych, dla których zostaną zorganizowane zajęcia według następującego podziału:

1)      w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku:

   zajęcia wyrównawcze z matematyki – ogółem 390 godz. dla conajmniej 38 uczniów;

   zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – ogółem 150 godz. dla conajmniej 18 uczniów;

   zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego – ogółem 520 godz. dla conajmniej 54 uczniów;

   zajęcia wyrównawcze z informatyki – ogółem 288 godz. dla conajmniej 40 uczniów;

   zajęcia przygotowujące do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych – ogółem 350 godz. dla conajmniej 60 uczniów;

   terapia logopedyczna – ogółem 260 godz. dla conajmniej 10 uczniów;

   reedukacja – ogółem 150 godz. dla conajmniej 12 uczniów;

   terapia korekcyjno – kompensacyjna – ogółem 144 godz. dla conajmniej 12 uczniów;

   zajęcia z elementami socjoterapii – ogółem 260 godz. dla conajmniej 15 uczniów;

   zajęcia plastyczne – artetarapia – ogółem 50 godz. dla conajmniej 6 uczniów;

   choreoterapia – ogółem 140 godz. dla conajmniej 18 uczniów;

   gimnastyka korekcyjna – ogółem 140 godz. dla conajmniej 32 uczniów;

   zajęcia z psychologiem – ogółem 50 godz. dla conajmniej 30 uczniów;

   zajęcia z pedagogiem – ogółem 105 godz. dla conajmniej 30 uczniów;

   zajęcia z pedagogiem specjalnym – ogółem 105 godz. dla conajmniej 2 uczniów;

   zajęcia ortograficzne – ogółem 216 godz. dla conajmniej 32 uczniów;

   koło języka angielskiego – ogółem 803 godz. dla conajmniej 108 uczniów;

   koło języka francuskiego – ogółem 124 godz. dla conajmniej 12 uczniów;

   koło języka hiszpańskiego – ogółem 173 godz. dla conajmniej 18 uczniów;

   koło matematyczne – ogółem 750 godz. dla conajmniej 84 uczniów;

   koło przyrodniczo-ekologiczne – ogółem 260 godz. dla conajmniej 24 uczniów;

   koło informatyczne – ogółem 106 godz. dla conajmniej 16 uczniów;

   koło historyczne – ogółem 158 godz. dla conajmniej 18 uczniów;

   koło muzyczne – ogółem 118 godz. dla conajmniej 16 uczniów;

   koło taneczne – ogółem 116 godz. dla conajmniej 16 uczniów;

   koło literackie – ogółem 59 godz. dla conajmniej 10 uczniów;

   koło: pierwsza pomoc – ogółem 57 godz. dla conajmniej 10 uczniów;

   koło teatralne – grupa recytatorsko-aktorska – ogółem 100 godz. dla conajmniej 10 uczniów;

   koło teatralne – grupa muzyczno-aktorska – ogółem 100 godz. dla conajmniej 10 uczniów;

   koło dziennikarskie – ogółem 260 godz. dla conajmniej 24 uczniów;

   koło sportowe – gimnastyka korekcyjna – ogółem 58 godz. dla conajmniej 8 uczniów;

   koło sportowe – piłka nożna – ogółem 220 godz. dla conajmniej 24 uczniów;

   koło sportowe – gimnastyka sportowa – ogółem 110 godz. dla conajmniej 12 uczniów;

   koło sportowe - gry zespołowe z elementami lekkoatletyki – ogółem 236 godz. dla conajmniej 48 uczniów;

   koło plastyczne – ogółem 260 godz. dla conajmniej 30 uczniów.

 

2)      w Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Sulejówku:

   zajęcia wyrównawcze z matematyki – ogółem 200 godz. dla co najmniej 20 uczniów;

   zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – ogółem 192 godz. dla co najmniej 20 uczniów;

   zajęcia wyrównawcze z fizyki – ogółem 192 godz. dla co najmniej 20 uczniów;

   zajęcia przygotowujące do gimnazjalnego egzaminu humanistycznego, w tym zajęcia z języka polskiego i zajęcia z historii – ogółem 170 godz. dla co najmniej 40 uczniów;

   zajęcia przygotowujące do gimnazjalnego egzaminu matematyczno-przyrodniczego,
w tym zajęcia z matematyki, z fizyki, z chemii, z geografii oraz z biologii – ogółem 170 godz. dla co najmniej 40 uczniów;

   koło języka angielskiego – ogółem 324 godz. dla co najmniej 36 uczniów;

   koło języka francuskiego – ogółem 108 godz. dla co najmniej 12 uczniów;

   koło języka niemieckiego – ogółem 218 godz. dla co najmniej 24 uczniów;

   koło chemiczne – ogółem 96 godz. dla co najmniej 12 uczniów;

   koło fizyczne – ogółem 96 godz. dla co najmniej 12 uczniów;

   koło ekologiczne – ogółem 96 godz. dla co najmniej 12 uczniów;

   koło informatyczne – ogółem 96 godz. dla co najmniej 12 uczniów;

   koło artystyczne – ogółem 96 godz. dla co najmniej 12 uczniów;

   koło geograficzne – ogółem 58 godz. dla co najmniej 12 uczniów;

   koło dziennikarskie – ogółem 96 godz. dla co najmniej 12 uczniów;

   koło wiedzy o społeczeństwie – ogółem 87 godz. dla co najmniej 12 uczniów;

   zajęcia sportowo-rekreacyjne – piłka siatkowa – ogółem 348 godz. dla co najmniej 36 uczniów;

   warsztaty z autoprezentacji – ogółem 24 godz. dla co najmniej 60 uczniów;

   warsztaty z orientacji zawodowo-edukacyjnej – ogółem 24 godz. dla co najmniej 60 uczniów;

   warsztaty z zakresu zwalczania dyskryminacji płci na rynku pracy i w życiu społecznym – ogółem 24 godz. dla co najmniej 60 uczniów.

 

3)      w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku:

   zajęcia wyrównawcze z matematyki – ogółem 350 godz. dla conajmniej 54 uczniów;

   zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – ogółem 118  godz. dla conajmniej 24 uczniów;

   zajęcia wyrównawcze z edukacji przyrodniczej – ogółem 30 godz. dla conajmniej 12 uczniów;

   zajęcia wyrównawcze z biologii – ogółem 30  godz. dla conajmniej 12 uczniów;

   zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego – ogółem 450 godz. dla conajmniej 72 uczniów;

   zajęcia wyrównawcze z chemii – ogółem 111 godz. dla conajmniej 6  uczniów;

   zajęcia wyrównawcze z fizyki – ogółem 112  godz. dla conajmniej 6  uczniów;

   zajęcia wyrównawcze z geografii – ogółem 60 godz. dla conajmniej 12  uczniów;

   zajęcia wyrównawcze z historii – ogółem 120 godz. dla conajmniej 24 uczniów;

   zajęcia wyrównawcze z języka francuskiego – ogółem 200 godz. dla conajmniej 24  uczniów;

   zajęcia przygotowujące do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych – ogółem 152  godz. dla conajmniej 60  uczniów;

   terapia logopedyczna – ogółem 86  godz. dla conajmniej 5 uczniów;

   reedukacja – ogółem 60  godz. dla conajmniej 15  uczniów;

   terapia korekcyjno – kompensacyjna – ogółem 188  godz. dla conajmniej 28. uczniów;

   zajęcia z elementami socjoterapii – ogółem 100  godz. dla conajmniej 8 uczniów;

   artetarapia – ogółem 50  godz. dla conajmniej 12  uczniów;

   gimnastyka korekcyjna – ogółem 100  godz. dla conajmniej 24 uczniów;

   zajęcia z psychologiem – ogółem 43  godz. dla conajmniej 60 uczniów;

   zajęcia z pedagogiem – ogółem 43  godz. dla conajmniej 60  uczniów;

   koło języka angielskiego – ogółem 779  godz. dla conajmniej 80 uczniów;

   koło języka francuskiego – ogółem 521  godz. dla conajmniej 50  uczniów;

   koło matematyczne – ogółem 534  godz. dla conajmniej 40  uczniów;

   koło fizyczne – ogółem 133  godz. dla conajmniej 10  uczniów;

   koło chemiczne – ogółem 133  godz. dla conajmniej 10 uczniów;

   koło przyrodniczo-ekologiczne – ogółem 145  godz. dla conajmniej 20  uczniów;

   koło informatyczne – ogółem 123  godz. dla conajmniej 20  uczniów;

   koło historyczne – ogółem 130  godz. dla conajmniej 20  uczniów;

   koło korfball SP – ogółem 51  godz. dla conajmniej 20  uczniów;

   koło “Jak być bezpiecznym na drodze” – ogółem 74  godz. dla conajmniej 30  uczniów;

   koło z muzyką i tańcem przez świat – ogółem 51  godz. dla conajmniej 10 uczniów;

   koło pierwsza pomoc – ogółem 77  godz. dla conajmniej 30 uczniów;

   koło spotkanie z komputerem – ogółem 47  godz. dla conajmniej 10 uczniów;

   koło filmowe – ogółem 100 godz. dla conajmniej 10 uczniów;

   koło turystyczne – ogółem 78  godz. dla conajmniej 10  uczniów;

   koło teatralne – ogółem 169  godz. dla conajmniej 30 uczniów;

   koło dziennikarskie – ogółem 174 godz. dla conajmniej 22 uczniów;

   koło plastyczne – ogółem 148 godz. dla conajmniej 30 uczniów;

   koło sportowe – piłka nożna – ogółem 56  godz. dla conajmniej 22  uczniów;

   koło sportowe – piłka siatkowa – ogółem 42  godz. dla conajmniej 12  uczniów;

   koło sportowe – korfball – ogółem 42  godz. dla conajmniej 20 uczniów;

   warsztaty autoprezentacji – ogółem 24 godz. dla conajmniej 60  uczniów;

   warsztaty z orientacji zawodowo-edukacyjnej – ogółem 24 godz. dla conajmniej 60 uczniów;

   warsztaty z zakresu zwalczania dyskryminacji płci na rynku pracy i w życiu społecznym – ogółem 24 godz. dla conajmniej60  uczniów.

 

4)      w Zespole Szkół nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Sulejówku:

   zajęcia wyrównawcze z matematyki – ogółem  250 godz. dla conajmniej 18  uczniów;

    zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – ogółem 120 godz. dla conajmniej 12 uczniów;

    zajęcia wyrównawcze z edukacji przyrodniczej – ogółem 30 godz. dla conajmniej 6 uczniów;

    zajęcia wyrównawcze z biologii – ogółem  30 godz. dla conajmniej 6 uczniów;

    zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego – ogółem 254 godz. dla conajmniej 12 uczniów;

    zajęcia wyrównawcze z chemii – ogółem 81 godz. dla conajmniej 6 uczniów;

    zajęcia wyrównawcze z fizyki – ogółem 62 godz. dla conajmniej 6 uczniów;

    zajęcia wyrównawcze z geografii – ogółem 60 godz. dla conajmniej 6 uczniów;

    zajęcia wyrównawcze z historii – ogółem 92 godz. dla conajmniej 12 uczniów;

    zajęcia wyrównawcze z języka francuskiego – ogółem 154  godz. dla conajmniej 12 uczniów;

  zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego  – ogółem 288 godz. dla conajmniej 12 uczniów;

  zajęcia wyrównawcze z wiedzy o społeczeństwie – ogółem 80 godz. dla conajmniej 6 uczniów

    zajęcia przygotowujące do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych – ogółem 100 godz. dla conajmniej 60 uczniów;

    terapia logopedyczna – ogółem 86 godz. dla conajmniej 20 uczniów;

    reedukacja – ogółem 50 godz. dla conajmniej 12 uczniów;

    terapia korekcyjno – kompensacyjna – ogółem 100 godz. dla conajmniej 12 uczniów;

    zajęcia z zakresu socjoterapii – ogółem 42 godz. dla conajmniej 12 uczniów;

  zajęcia z zakresu komunikacji interpersolnalnej – ogółem 24 godz. dla conajmniej 18 uczniów;

    artetarapia – ogółem 60 godz. dla conajmniej 10 uczniów;

  muzykoterapia – ogółem 80 godz. dla conajmniej 10 uczniów;

  bajkoterapia – ogółem 80 godz. dla conajmniej 10 uczniów

  hipoterapia – ogółem 100 godz. dla conajmniej 6 uczniów;

  trening szybkiego czytania – ogółem 60 godz. dla conajmniej 12 uczniów

  trening pamięci – ogółem  39 godz. dla conajmniej 12 uczniów;

  trening czytania ze zrozumienie – ogółem 39 godz. dla conajmniej 12 uczniów;

  terapia SI – ogółem 399 godz. dla conajmniej 10 uczniów;

  choreoterapia – ogółem 120 godz. dla conajmniej 10 uczniów;

    zajęcia z psychologiem – ogółem 43 godz. dla conajmniej 15 uczniów;

    zajęcia z pedagogiem – ogółem 43 godz. dla conajmniej 15 uczniów;

    koło języka hiszpańskiego – ogółem 374 godz. dla conajmniej 40 uczniów;

    koło języka włoskiego – ogółem 374 godz. dla conajmniej 40 uczniów;

    koło matematyczne – ogółem 200 godz. dla conajmniej 10 uczniów;

    koło fizyczne – ogółem 100 godz. dla conajmniej 10 uczniów;

    koło chemiczne – ogółem 100 godz. dla conajmniej 10 uczniów;

    koło przyrodnicze – ogółem 80 godz. dla conajmniej 20 uczniów;

  koło ekologiczne – ogółem 40 godz. dla conajmniej 10 uczniów;

    koło informatyczne – ogółem 40 godz. dla conajmniej 10 uczniów;

    koło taneczne – ogółem 100 godz. dla conajmniej 10 uczniów;

    koło teatralne – ogółem 129 godz. dla conajmniej 10 uczniów;

    koło dziennikarskie – ogółem 100 godz. dla conajmniej 10 uczniów;

    koło sportowe – ogółem 100 godz. dla conajmniej 20 uczniów;

    warsztaty z autoprezentacji – ogółem 24 godz. dla conajmniej 30 uczniów;

    warsztaty z orientacji zawodowo-edukacyjnej – ogółem 24 godz. dla conajmniej 30 uczniów;

    warsztaty z zakresu zwalczania dyskryminacji płci na rynku pracy i w życiu społecznym – ogółem 24 godz. dla conajmniej 30 uczniów.

2.       Zajęcia poprowadzą nauczyciele/nauczycielki, instruktorzy, rehabilitanci, terapeuci, osoby posiadające stosowne uprawnienia, zatrudnieni przez Beneficjenta do realizacji zajęć pozalekcyjnych.

3.       Dopuszcza się zmianę organizacji wsparcia w zakresie ilości uczniów biorących udział
w określonych zajęciach w zależności od wyników rekrutacji oraz zainteresowania udziałem
w Projekcie.

4.       Jeden uczeń może wziąć udział w tylu rodzajach wsparcia, do ilu zostanie zakwalifikowany ze względu na zdiagnozowane potrzeby.

5.       Zajęcia będą się odbywały głównie na terenie szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Miasto Sulejówek jest organem prowadzącym:

1)      Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, ul. Głowackiego 47, 05-071 Sulejówek;

2)      Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka,  ul. Narutowicza 10, 05-071 Sulejówek;

3)      Zespół Szkół Nr 1, ul. Idzikowskiego 2a, 05-070 Sulejówek;

4)      Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi, ul. Okuniewska 2, 05-070 Sulejówek.

6.       Projekt przewiduje również realizację uzupełniających form wsparcia m.in. poprzez organizację wycieczek edukacyjnych oraz zajęć z nauki pływania. 

7.       Beneficjent nie przewiduje transportu Beneficjentów Ostatecznych na zajęcia pozalekcyjne, które odbywać się będą na terenie wskazanym   w ust. 5.

8.       W przypadku realizacji zajęć poza terenem wskazanym w ust. 5 Beneficjent gwarantuje również transport Beneficjentów Ostatecznych do miejsca prowadzenia zajęć w ramach Projektu.

9.       Udział Beneficjentów Ostatecznych jest bezpłatny.

 

§ 5. Zasady rekrutacji i kwalifikacji Beneficjentów Ostatecznych

1.       Rekrutacja uczestników na zajęcia grupowe prowadzona jest w każdej szkole biorącej udział
w projekcie za pośrednictwem szkolnych koordynatorów.

2.       Uczeń zainteresowany udziałem w Projekcie wypełnia następujące dokumenty zgłoszeniowe:

1)      formularz zgłoszeniowy,

2)      deklaracja uczestnictwa,

3)      oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

3.       Dokumenty zgłoszeniowe oraz załączniki można pobrać u koordynatorów szkolnych. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są również na stronie internetowej Projektu oraz w biurze Projektu.

4.       Uczestnikiem Projektu może być uczeń szkoły biorącej udział w Projekcie, który złoży dokumenty zgłoszeniowe i zostanie zakwalifikowany do udziału w Projekcie.

5.       O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych i/lub zajęciach dodatkowych decyduje komisja złożona z Koordynatora Projektu oraz koordynatora szkolnego.

6.       Beneficjenci Ostateczni projektu zostaną wybrani spośród uczniów szkół uczestniczących
w projekcie, na podstawie złożonych wniosków. Ilość uczestników (grup wsparcia)
z poszczególnych szkół jest uzależniona od liczby uczniów kształcących się w danej szkole.

7.       Proces rekrutacji uwzględnia zasadę równych szans, w tym równości płci i równego dostępu uczniów niepełnosprawnych i dysfunkcyjnych do edukacji.

8.       Zajęciami specjalistycznymi w ramach projektu objęte zostaną wszystkie chętne dzieci
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dysleksji rozwojowej, stwierdzonymi wadami wymowy, trudnościami w nauce i zaburzeniami zachowania, które stwierdzono na podstawie analizy wyników nauczania, dokumentacji pedagoga szkolnego i wychowawców klas oraz potrzeb uczniów i ich rodziców.

9.       O przyjęciu do poszczególnych kół zainteresowań projektu decydować będą: zainteresowania ucznia, wyniki w nauce oraz kolejność zgłoszeń. Promocja tych zajęć przewiduje działania, które zachęcą dziewczęta do szerszej partycypacji w kołach ICT (Information and Communication Technologies) i nauk matematyczno – przyrodniczych, a chłopców – w kołach dziennikarskich oraz językowych – celem tych działań ma być pozytywny wpływ na tzw. „stereotyp typowych ról dla płci” – zapobieganie wzmacnianiu tradycyjnych ról płci.

10.   Rekrutacja na zajęcia wyrównawcze będzie otwarta i ciągła co wynika ze specyfiki tych zajęć.

11.   Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie zostają powiadomieni przez koordynatorów szkolnych lub nauczycieli prowadzących zajęcia, niezwłocznie po zamknięciu listy uczestników szkoleń.

12.   Uczniowie, którzy nie zostali z braku miejsc zakwalifikowani do udziału w projekcie, zostają umieszczeni na liście rezerwowej. W razie skreślenia z listy któregoś z uczestników, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany kolejny w rankingu uczeń z listy rezerwowej.

 

§ 6. Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu

1.       Uczniowie zakwalifikowani do udziału w zajęciach zobowiązani są do:

1)      regularnego uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, w minimum 80% godzin danego typu zajęć; każda nieobecność uczestnika na zajęciach winna być usprawiedliwiona przez rodzica/opiekuna prawnego;

2)      uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji projektu, w szczególności do wypełniania ankiet
i udzielania informacji dotyczących postępów w kształceniu;

3)      przestrzegania punktualności;

4)      wypełniania testów osiągnięć przeprowadzanych przez nauczycieli w ramach zajęć;

5)      poszanowania pomocy dydaktycznych, materiałów oraz używania ich zgodnie z przeznaczeniem.

2.       Uczeń zakwalifikowany do Projektu może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku:

1)      samodzielnej rezygnacji uczestnika;

2)      na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia lub na wniosek koordynatora szkolnego lub Koordynatora Projektu, z powodu  naruszania zasad uczestnictwa w zajęciach;

3)      rezygnacji z nauki w szkole biorącej udział w projekcie;

4)      w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęć.

3.    Skreślenie ucznia z listy uczestników Projektu dokonują koordynatorzy szkolni, wskazując równocześnie pierwszą w kolejności osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy.

 § 7. Zasady monitoringu i kontroli

1.      Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.

2.      Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji projektu osobom
i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli projektu.

 

 § 8. Postanowienia końcowe

1.      Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje przez czas trwania projektu.

2.      Regulamin jest dostępny w Biurze projektu oraz na stronie internetowej www.sulejowek.pl.

3.  Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów.

4.      Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu oraz z innych powodów o ile wprowadzone zmiany wpłyną na możliwość pełniejszego osiągnięcia celów założonych we wniosku aplikacyjnym.

5.      Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu
w porozumieniu z kadrą zarządzającą projektem.

 

 

Załączniki:

Nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

Nr 2 – Deklaracja uczestnictwa

Nr 3 - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie