Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW I/LUB KRZEWÓW

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Klienta, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1- parter)

 

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, ul. Reymonta 43, pok. 120, tel. 22 76-06-255
 

Wymagane dokumenty:
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów zawiera dane wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.  

 

Dodatkowe informacje:  

1. Zgłoszenie dotyczy drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

 • 80cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 • 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 50cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 • oraz jeśli powierzchnia krzewów przekracza 25m2;

2. Zgłoszenie nie może dotyczyć drzew rosnących na działce sąsiedniej, której wnioskodawca nie jest właścicielem ani posiadaczem.

3. Zgłoszenie dotyczące terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków przekazywane jest do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

4. W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich wymaganych  elementów, organ w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni, a brak uzupełnienia skutkować będzie wydaniem sprzeciwu w formie decyzji.

5. Przed podjęciem decyzji w sprawie wycinki konieczne jest przeprowadzenie oględzin drzew lub krzewów, które nastąpi w terminie 21 dni od prawidłowo złożonego kompletnego zgłoszenia.

6. Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Uprawomocnienie decyzji następuje w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. (tzw milcząca zgoda).

7. W przypadku braku przesłanek do wniesienia sprzeciwu organ  może wydać zaświadczenie o braku podstaw do jego wniesienia przed upływem 14 dni. Wydanie zaświadczenia dokonuje się na wniosek. Zaświadczenie uprawnia do usunięcia drzewa.

8. Organ może wnieść sprzeciw w przypadku:

 • lokalizacji drzewa:
  • na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  • na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 1-5
 • spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody.

9.  Organ wnosi sprzeciw:

 • jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;
 • w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia w trybie określonym w ust. 9 ustawy uop.

10. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

11. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.      

 

Opłaty:
17,00 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia dokumentu o wydanie decyzji.

17,00 zł za wydanie zaświadczenia.

Bank Spółdzielczy w Halinowie

52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

 

Czas załatwienia sprawy:
Patrz pkt 4-6

 

Tryb odwoławczy:

Od wniesienia sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38 w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (uop);

Kodeks postępowania administracyjnego - art.104, 127a (kpa).

 

 • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Formularze do pobrania

Metryka:
Opracował: Halina Zawadzka - Główny specjalista
Sprawdził: Aneta Wąsowska-Żeberek – Kierownik
Zatwierdził:
Remigiusz Górniak – Z-ca Burmistrza Miasta

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie