Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

WYDAWANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Klienta, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1 - parter)

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:
Referat Urzędu Stanu Cywilnego i Działalności Gospodarczej, ul. Dworcowa 55, pok.5 - parter, tel. 22 76-06-226

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
 2. Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej,
 3. Kserokopia świadectwa legalizacji urządzenia pomiarowo-kontrolnego
 4. Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1
 5. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1  pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2, albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o których mowa w art. 39a ust.1 pkt 3 i  4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym
 7. Potwierdzenie wpłaty na konto Miasta Sulejówek.

   

Dodatkowe informacje:
Brak

 

Opłaty:
1.
Opłata skarbowa:
a/ 5 zł - za zgodność z oryginałem, za każdą rozpoczętą stronę

 

2. Dla osób rozpoczynających działalność w zakresie przewozu osób taksówką opłata za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką na obszarze m. Sulejówek wynosi:
a. 200   na okres 2-15 lat,
b. 250 zł na okres 16-30 lat,
c. 300 na okres 31-50 lat.

Bank Spółdzielczy w Halinowie

52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

 

Czas załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:
 

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

Formularze do pobrania:

Metryka:
Opracował: Ewa Jerzak
Sprawdził: Barbara Kowalska – Kierownik Referatu
Zatwierdził: Arkadiusz Śliwa – Burmistrz Miasta

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie