Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

ZEZWOLENIE - PSY RASY AGRESYWNEJ

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Klienta, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1 - parter)

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, ul. Reymonta 43, pok. 120, tel. 22 76-06-255

Wymagane dokumenty:

1.    Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, zawierający:
a)
    imię, nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy;
b)
    dane dotyczące psa, w tym:
-        rasę,
-         pochodzenie,
-         wiek,
-         płeć,
-         imię,
-         sposób oznakowania;
c)  określenie miejsca oraz warunków utrzymywania psa.

2.    Dokumenty potwierdzające pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć (rodowód, metryka) oraz sposób oznakowania.

3.    Dokument potwierdzający zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie.

4.    Zgoda wszystkich właścicieli nieruchomości prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną w miejscu.

5.    W przypadku występowania przez pełnomocnika oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (adwokat, radca prawny mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie),

6.    Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Dodatkowe informacje:   

1.    Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:
-         Amerykański pit bull terier;
-         Pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
-         Buldog amerykański;
-         Dog argentyński;
-         Pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
-         Tosa inu;
-         Rottweiler;
-         Akbash dog;
-         Anatolian karabash;
-         Moskiewski stróżujący;
-         Owczarek kaukaski.

2.    Przed wydaniem decyzji konieczne jest przeprowadzenie oględzin nieruchomości, na której Wnioskodawca zamierza utrzymywać psa.

Opłaty:

a)    82,00 zł – za wydanie zezwolenia, 

b)    17,00zł – od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy Miasta Sulejówek:

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Czas załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku.
Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sulejówek w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania przed organem administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem dostarczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

  • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Formularze do pobrania:

  • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami, data: 2018-02-21

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie