Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

Deklaracja Dostępności

Treść strony

W Urzędzie Miasta Sulejówek wyznacza się Kamila Szlejzera na Koordynatora do spraw dostępności:

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Sulejówek;
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej i alternatywnej, określonymi w art. 6 i 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 3. monitorowanie działalności Urzędu Miasta Sulejówek w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Sulejówek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta Sulejówek.

Data publikacji strony internetowej: 2012-04-27. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-11-16.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Odnotowane problemy z dostępnością cyfrową:

 • wśród opublikowanych dokumentów 88 plików PDF nie posiada warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie dostosowywane,
 • wśród opublikowanych grafik 6221 nie posiada opisu alternatywnego - brakujące opisy będą sukcesywnie uzupełniane,
 • w strukturze serwisu znajdują się 37 podstrony, których nazwy się powtarzają i/lub nie posiadają sensu poza kontekstem (którym są ich nadrzędne strony) - nazwy podstron będą sukcesywnie uzupełniane/indywidualizowane,
 • na 18 podstronach występują treści sformatowane kolorem posiadającym niewystarczający kontrast względem koloru tła - kolory będą sukcesywnie poprawiane,
 • na 7 podstronach tabele nie posiada komórek sformatowanych jako "nagłówek" - brak zostanie uzupełniony,
 • przynajmniej na 30 podstronach występują "udawane" listy numerowane/nienumerowane - wykazy będą sukcesywnie poprawiane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-02. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-11-16.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Shift + Esc + litera/cyfra
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Shift + Esc + litera/cyfra
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Shift + Esc + litera/cyfra
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamila Szlejzer (koordynator do spraw dostępności), dostepnosc@umsulejowek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 760 62 21, +48 22 760 62 08. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Sulejówek mieści się w dwóch budynkach wielopoziomowych, które nie są przystosowane do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściach do budynków nie ma podjazdu ułatwiającego wejście do budynku, zamontowane są schody. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące, nie ma pochylni, platform, pętli indukcyjnych itp. Wewnątrz budynku nie ma windy, przy schodach zamontowane są barierki. Szerokość drzwi nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoby mające problem z poruszaniem się które chcą załatwić sprawę w Urzędzie Miasta Sulejówek powinny telefonicznie zgłosić się pracownika właściwego referatu dla danej sprawy, który obsłuży daną osobę poza budynkiem. Przed budynkami Urzędu Miasta Sulejówek znajduje się po jednym wydzielonym, oznakowanym miejscu parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem wizyty w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia Urząd zobowiązany jest do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając nowy termin realizacji świadczenia.

Zgłoszenia należy dokonać składając wniosek, w którym uwzględnia się rodzaj sprawy oraz termin przybycia do urzędu.

Wniosek można złożyć: w Biurze Obsługi Klienta na parterze w Urzędzie Miasta przy ul. Dworcowej 55, za pośrednictwem faksu pod numerem +48 22 76 06 213 lub poczty elektronicznej pod adresem urzad@umsulejowek.pl.

Urząd Miasta Sulejówek informuje, że będzie korzystał z usług tłumaczy migowych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego.

Informacja o wyznaczeniu koordynatorów do spraw dostępności

Zarządzeniem Nr BBM.0050.209.2020 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 30.09.2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Sulejówek, wyznaczony został Pan Kamil Szlejzer.

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie