Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z Uchwałą Nr XX/207/2020  Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek oraz ustalenia stawki takiej opłaty, obowiązuje nowy system rozliczania za odbiór odpadów. Od  1 września 2020 r. opłata jest  naliczana od liczby Mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Miesięczna stawka opłaty od jednego Mieszkańca wynosi 30,00 zł

 

NOWY RACHUNEK, NA KTÓRY NALEŻY UISZCZAĆ OPŁATĘ              

Od 1 września 2020 r. wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy  dokonywać na poniższy rachunek bankowy:

20 8019 0000 2005 8006 1339 0092

 

Termin wnoszenia opłat za odpady pozostaje bez zmian, za dany miesiąc do 15 następnego miesiąca, tj. za miesiąc wrzesień do 15 października. W TYTULE PRZELEWU NALEŻY WPISYWAĆ: Imię i nazwisko składającego deklarację oraz adres nieruchomości, na której powstają odpady.

Mieszkańcy, którzy uiszczając opłatę za gospodarowanie odpadami korzystają z książeczki opłat,  proszeni są o telefoniczne zgłoszenie jej zapotrzebowania do Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami pod nr  tel. /22/ 76 06 278, /22/ 76 06 256.

 

Opłaty za odbiór odpadów można dokonywać bez dodatkowych kosztów w filiach Banku Spółdzielczego w Halinowie, które znajdują się na terenie Miasta Sulejówek:

Filia w Sulejówku
ul. Dworcowa 71 róg Żeromskiego
05-070 Sulejówek

Filia w Sulejówku Miłośnie
ul. Bema 2H
05-071 Sulejówek

 

ZWOLNIENIA W OPŁACIE

Wprowadzono możliwość skorzystania ze zwolnienia w części z opłaty w przypadku:
1. kompostowania wszystkich bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym  w zabudowie jednorodzinnej w wysokości 3,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość (zgodnie z Uchwałą Nr XX/209/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy),

  1. gdy nieruchomość zamieszkała jest przez rodzinę wielodzietną, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Zwolnienie wynosi 6,00 zł od każdego członka rodziny wielodzietnej (zgodnie  z Uchwałą Nr XX/208/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie częściowego zwolnienia  z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek).

OBOWIĄZEK SEGREGACJI

Od 1 września 2020 r. wprowadzony został obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych  dla wszystkich Mieszkańców. A to oznacza, że nie będzie już można swobodnie decydować o sposobie gromadzenia odpadów.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w segregacji (zgodnie z art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) odpady zostaną odebrane jako zmieszane, a na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, zostanie nałożona podwyższona miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości:

90,00 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość

 

Przypominam, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np.: zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana( zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

 

 

  • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie